تعداد مهمانان سایت

ما 5 مهمان آنلاین داریم

جلسه شورای کار شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان دایر گردید إ

جلسه شورای کار شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ساعت 12 ظهر روز سه شنبه اول جولای 2014 م طبق اجندای کار جلسه که قبلآ بملاحظه اعضای محترم شورای کار رسانیده شده و مورد تائید قرار گرفته بود ، تدویر یافت .

ابتدا رفیق حفیظ الله همزاد رئیس شورای اروپائی ( نوزا ) در رابطه به چگونگی روند جلسات کمیسیون حسن نیت و تفاهم و رویدادهای سیاسیاجتماعی کشور صحبت نموده گفت که :

در نشست های دوستانه کمیسیون مذکور ،به اساس مشترکات اساسی و پیوند ما با مکتب فکری و عقیده تی آرمانی واحد ما در موجودیت فضای اعتماد سیاسی رفیقانه و تحلیل از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور پیرامون موضوع  وحدت عملی سیاسیتشکیلاتی نهضت  واحد زحمتکشان افغانستان و ( حزب مردم افغانستان ) که با تبادل نظر و بحث های صمیمانه ادامه دارد ، گزینه هاو وریانت های معین در پرتو موازین قبول شدهء سازمانی و اساسنامه ئی به مثابه دهلیز مطمئن وحدت ارائه گردید و همچنان رفقا در کمیسیون ، با تآئید این گزینه ها نیزضمن صحبت های دقیقی طرح ها ونقاط نظر ارزشمند خویش را در زمینه بیان داشته اند  .

رفیق همزاد به ادامه صحبتش گفتند که اخیرآ در سومین نشست کمیسیون که بتاریخ 11 جون دایر گردیده است  با تحلیل و جمعبندی ازنتائیج با ارزش جلسه وسیع مشترک دوستانه  21اپریل 2014  ( هردو طرف ) که تحت اجندای « تبادل نظر در بارهء وضعیت نهضت ترقیخواه افغانستان » دایرگردیده بود و هکذا در مورد مسایلی که در این رابطه در جلسات هفتم و بیستم  ماه ( می ) کمیسیون در مذاکرت و گفتمان رفیقانه مورد بحث قرار گرفت ، با درنظرداشت معنویت بزرگی که در آرمانهای عقیده تی ما نهفته است ، بمنظور تحقق و به انجام رسانیدن امر افتخار آمیز وحدت سازمانی ، پیشنهاد سه جزئی بمثابه گزینه معقول و شفاف مطرح گردید ولی متآسفانه جانب مقابل خواهان بحث روی گزینه دیگری در جلسه بعدی کمیسیون حسن نیت شدند که طرح گزینه دیگر ، مورد تآئید همه اعضای حاضر کمیسیون واقع نگردید .ولی فضای این نشست های دوستانه در کمیسیون بیانگرمصمم بودن رفقای ارجمند هر دو جانب برای وحدت دوباره سازمانی میباشد .

رفیق همزاد بعد ازتوضیح برخی مسایل دیگرمطرح شده در جلسات کمیسیون مذکورگفت :

جانب نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تحت ریاست رفیق مدبر شیرمحمد برزگر، خویش را به تحقق فیصله ها و تصامیم مجلس عالی موسسان ( نوزا ) در امر ایجاد خانه امن سیاسی  با تعقیب سیاسی عملی وحدت ها و اتحاد ها با نیروهای ترقیخواه ، ملی ، دموکراتیک و همسوء ، مکلف دانسته مطابق اصول و موازین سازمانی این پروسه افتخار آمیز را موفقانه ادامه میدهد .

همچنان رفیق همزاد رویداد های سیاسی و اجتماعی کشور رابا تفصیل به تحلیل گرفته نتیجتآ چنین گفت :

مردم نجیب افغانستان اکنون درآستانهء نتائیج دوردوم انتخاباب قراردارند، باکمال تآسف در موجودیت پلان های مهندسی شده قبلی مقامات دولت افغانستان و کشور های ذیدخل در قضایای  مسلط سیاسی کشور، آرزوهای تآمین امنیت و ثبات ، روند ملت سازی ، وفاق ملی و در نهایت حفظ و استحکام ارزش های دموکراسی ، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی در معرض تهدید جدی قرار گرفته و دشمنان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور با استفاده از چالش ها و پرابلم عظیم مانند نظم اقتصادی با انتقال سرمایهء تاجران ملی به بیرون ازکشور ، بی اعتبار شدن مردم به آینده شان و دیگر چالش های ناشی از پروسه انتخابات عمدآ با تقلب و بحران زاء ، استفاده افزاری می نمایند . لذا در وضعیت کنونی شرایط موجود کشور و وضعیت بحرانی منطقه ، ضرورت و نیاز مبرم و مسوولانه وجود دارد که همه نیروهای سیاسی ، جامعه مدنی و مردم آگاه و روشن ضمیر میهن برای پشتیبانی و حمایت ازروند عادلانهء دفاع از ازرش های دموکراسی ، قانون اساسی ، وفاق ملی ، ایجاد یک دولت ممثل ارادهء ملت و نفی مرزبندی ها میان قوم ، تبار، ملیت ، مذهب و زبان ، عطف توجه مسوولانه نموده در این لحظه سرنوشت سازبرای مردم و کشور ما ، مشترکآ با گذاشتن گام های متحدانه در برابر تاریخ آینده کشور ، رفع مسوولیت نمایند .

بعد گزارش شعبه نظارت و بررسی شورای اروپائی که توسط رفیق محترم عبدالرزاق عریف مسوول آن شعبه به جلسه ارائه گردید ، استماع شد . گزارش که با رعایت کامل اساسنامه و طرزالعمل کاری َ شعبه نظارت و بررسی تهیه گردیده بود ، با تصویب مصوبهء روی موضوع بررسی شده ، به اتفاق آراء فیصله لازم اتخاذ گردید .

متعاقبآ جهت انسجام بهترساختار تشکیلاتی سازمان اروپائی طبق وظایف مندرج طرزالعمل فعالیت سیاسیسازمانی شوراهای بیرون مرزی بعد از بحث و تبادل نظراعضای شورای کارتصمیم لازم اتخذ شد .

در کار جلسه ، اعضای محترم شورای کار پیرامون موضوعات شامل اجنداء نظریات ارزنده پیشنهادی شان را مطرح نمودند. جلسه حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در فضای باز رفیقانه اختتام یافت.

صمد راحم برومند

مسوول اسناد و ارتباط شورای اروپائی

( نوزا )

 

 

جلسه شورای بلجیم نهضت واحد زحمتکشان افغانستان دایر گردید إ

ساعت 6 عصر مورخ 26می 2014 جلسه شورای بلجیم نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، در حالیکه رفقا حفیظ الله همزاد رئیس و نیازمحمد آریامل مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در کار جلسه شرکت داشتند ، تحت ریاست رفیق انجنیرعبدالفتاح عمرخیل مسوول آن شورا دایر گردید .

بعد از تصویب اجندای جلسه ، رفیق انجنیرعمرخیل گزارش کار و فعالیت آن شورا را در فاصله بین جلسه قبلی تا کنون ، به جلسه ارائه نمود . گزارش ارائه شده نشاندهنده آنست که در آن شورا طی این مدت با وجود مصروفیت های رفیق انجنیر عمر خیل در رابطه به مشکلات و پروبلم های زیاد امور پناهنده گی اش در کشور بلجیم ، کار های معین و مثبتی صورت گرفته است .

 پیرامون موضوع رفقا محمد نصیر ناصری و سید مرتضی منوری در زمینه صحبت نموده نظریات و پیشنهاد های سازنده شان را مطرح کردند .

بعد رفیق نیازمحمد آریامل مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپائی ضمن توضیح  سیاست شفاف کادری ( نوزا ) روی محتوای طرزالعمل فعالیت سیاسیسازمانی شوراهای بیرون مرزی  مصوب هئیت رئیسه شورای محترم رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان وضاحت داده توجه رفقا را در زمینه تحقق وظایف مندرج این طرزالعمل برای شوراهای کشوری ، معطوف ساخت در بخش تشکیلاتی کار جلسه ، بمنظور انسجام بهتر امورسازمانی ، انتخاب رفیق سید مرتضی منوری بحیث رئیس شورای بلجیم ( نوزا ) به اتفاق آراء تآئید و تصویب گردید .

متعاقبآ رفیق سید مرتضی منوری ، از اعتماد رفقا مبنی برانتخابش در سمت ریاست شورای کشوری بلجیم ابراز امتنان نموده وعدهء کار سیاسی را پرتواهداف برنامه ، اساسنامه و مصوبات و فیصله های مقامات ذیصلاح نهضت در همکاری  با اعضای شورای کشوری بلجیم ابراز کرد .

همچنان پذیرش رفیق بریالی نوری به عضویت ( نوزا ) در آن شورای کشوری به اتفاق نظرمورد تصویب قرار گرفت .

در پایان کارجلسه ، رفیق حفیظ الله همزاد رئیس شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان از کار پرتلاش رفیق انجنیر عمرخیل طی مدت بیشتر از یکسال بحیث مسوول شورای کشوری بلجیم قدردانی نموده انتخاب رفیق سید مرتضی منوری را بصفت رئیس شورای کشوری بلجیم ( نوزاتبریک گفته دررابطه به مدیریت بهتر امور سازمانی آن شور ، برایش آرزوی موفقیت کرد.

هکذا رفیق همزاد بر مبنای گزارش اساسی مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان که توسط رفیق محترم شیرمحمد برزگر رئیس شورای رهبری سراسری نهضت  به مجلس موسسان ارائه گردیده است و در روشنی به فراخوان شوراهای بیرون مرزی ( ن- و- زا ) ، روی ضرورت وحدت و اتحاد ها باسازمانهاو نهاد های سیاسی همسو ، رفیق و نیروهای ترقیخواه در وضعیت سیاسی موجود کشور صحبت همه جانبه نموده ، روی مبارزهء مشترک و متحدانهء فعال همه نیروها و سازمان های یاد شده ، بمنظور فراهم نمودن شرایط مساعد تآمین رفاه و سعادت مردم میهن و تآمین دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور وضاحت داده  در مورد چگونگی رویداد های سیاسی حیات درون سازمانی  در سطح اروپا ، رفقا را در روشنی قرار داد .

جلسه با ابراز حمایت و پشتیبانی از مصوبه مورخ 12 ماه ثور1393 خورشیدی هئیت رئیسه شورای رهبری و فیصله های شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، ساعت 8 شب در فضای رفیقانه اختتام یافت .

گزارشگر اصولیت از کشور بلجیم.

 

 

ازسوز روح و روانم دلم میگیرید بخاطر مرگی که یک تپه مقبره در دل طبیعت بجا گذاشت 

 

 

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

شعبه اسناد و ارتباط

کابلافغانستان

مورخ 12 ثور 1393

ادامه مطلب...
 

اطلاعیه

در مورد تدویر جلسه نوبتی  شورای کار

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان إ

جلسه نوبتی شورای کار شورای اروپائی ( ن . و .ز . ا .)  تحت ریاست  اینجانب مسوول شعبه اسناد و ارتباط  شورای اروپائی ، ساعت هفت شام روز سه شنبه مورخ 29اپریل سال روان  از طریق شبکه پال دایر گردید .

ادامه مطلب...
 

اول می روز جهانی و همبستگی کارگران جهان به همه مبارک باد

 

درود و افتخار بر قهرمانانیکه در راه انقلاب ثورشهید شده اند!

 

مصوبه

شورای کار شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان

مورخ 20اپریل 2014

ادامه مطلب...
 

سال نو ، بهارنو وآرزوهای نو در راه است

 

    هموطنان عزیز ، دوستان گرامی ورفقای شرافتمند !

ادامه مطلب...
 


فراخوان شورا های بیرون مرزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

14- فبروری 2014 میلادی

رفقا ،  فعالین سازمان های رفیق ، دوستان نهاد های ملی ، دموکراتیک و ترقیخواه کشور !

ادامه مطلب...
 

پیام تبریک

 

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

بمناسبت فرارسیدن سال 1393 خورشیدی

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا 

 

بمناسبت  روز بین المللی زن هشتم مارچ

ادامه مطلب...
 

هشتم مارچ به همه مادران و خواهران

گرانقدر م عـــــــــــــرض تبریک میدارم

نهضت زن در سنگلاخ تعصب

نوشته نذیر ظفر

ورجیــــــــنیاامریــــــــــــــکا 02/02/2014

ادامه مطلب...
 

جلسه شورای کار شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان طور حضوری دایر گردید إ

ادامه مطلب...
 

پیام تسلیت

مدافعان جانباز وطن که  بنابر حملهء نا جوانمردانهء ای اس ای پاکستان و طالبان اجیر و گوش به فرمان آن در کنرجام شهادت را نوشید.

انا لله وانا الیه راجعون

ادامه مطلب...
 

جلسه شورای کار شورای کشوری هالند نهضت واحد

زحمتکشان افغانستان دایر گردید

ادامه مطلب...
 

دافغانستان دزیارایستونکودیووالی نهضت

دکندهاردولایتی شورا پیام

ادامه مطلب...
 

شورای ولایتی فراه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

ادامه مطلب...
 

پیام شورای ولایتی کندز نهضت واحد

زحمتکشان افغانستان

ادامه مطلب...
 

کابلافغانستان

   1 دلو1392

انجنیر عزیزاحمد

معاون شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

شماچه میگوئید ؟؟؟!!!

من میگویم :

ادامه مطلب...
 

اولین جلسهء شورای کار شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان دایر گردید

ادامه مطلب...
 

پیـــــــــــــــــــــــام

شورای ناحیه نهم شهرکابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحدزحتکشان افغانستان !

ادامه مطلب...
 

پیـــــــــــــــــام

شورای رهبری ناحیه هشتم شهر کابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان !

ادامه مطلب...
 

پیام تبریک وشادباش

شورای ولایتی نورستان  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحدزحمتکشان افغانسان  !

ادامه مطلب...
 

پیـــــــــــــام

شورای رهبری ناحیۀ شانزدهم شهرکابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان !

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی

شورای ولایتی لغمان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحدزحمتکشان افغانستان !

ادامه مطلب...
 

اطلاعیۀ هیأت رئیسۀ شورای کارمرکزی

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

12 جدی 1392 خورشیدی

کابل افغانستان

ادامه مطلب...
 

شورای ولایتی تخار نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به نام خداوند مهربان

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی شورای کشوری دنمارک نهضت واحد زحمتکشان افغانستان إ

ادامه مطلب...
 

 

صحبت رفیق حفیظ الله همزاد  رئیس شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در نشست پالتاکی شب مورخ 18دسمبر  2013 ترسائی

 

در رابطه به بزرگداشت از هفده همین سالروز وفات زنده یاد رفیق ببرک کارمل ، هفتمین سالگرد وفات رفیق محمود بریالی و یکساله گی درگذشت رفیق جلیل پرشور

 که از طرف هئیت رهبری شورای کشوری کانادای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تدویر گردیده بود :

رفقای گرامی و دوستان ازجمند !

ادامه مطلب...
 

چهل ونهمین سالگردتأسیس

"حزب دمکراتیک خلق افغانستانوطن"

خجسته باد 

 

رفقای عزیز وگرامی !!!

ادامه مطلب...
 

شورای رهبری ناحیۀ دوازدهم شهر کابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کابل افغانستان

رفقای عزیز وگرامی !

ادامه مطلب...
 

پیام شاد باش وحمایت  شورای رهبری ناحیۀ سیزدهم شهر کابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کابل افغانستان

 رفقای محترم !

ادامه مطلب...
 

 

-بیانیۀ اساسی مجلس موسسان ساختار تشکیلاتی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

-اعلامیۀ مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  

  -پیام مجلس مؤسسان نهضت واحدزحمتکشان افغانستان    

 -برنامۀ نهضت واحد زحمکشان افغانستان

 -اساسنامۀ نهضت واحد زحمتکشان افغانستان                                                                                                 

*************  

بیانیۀ اساسی مجلس موسسان ساختار تشکیلاتی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان 

 

    رفقای نهایت عزیز ودوستان گرانقدر !

ادامه مطلب...
 

نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستان

شورای شهر ایوانووه فدراسیون  روسیه

 

ادامه مطلب...
 

قسمت دوم

 برگزاری مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

 

ادامه مطلب...
 

مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

تدویر گردید

گزارش از بخش اول برگزاری مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کابل   -  افغانستان

23 قوس  -  1392 

  

حوالی ساعت 10:00 بجهء قبل از ظهر روز جمعه  مورخ 22/9/1392  هوتل ( ستارۀ شرق  ) واقع پروان سوم ناحیۀ چهارم شهر زیبای کابل پایتخت کشور عزیزمان  افغانستان شاهد گردهم آیی پُرشوروعظیمی از رهروان آرمانهای والای انسان زحمتکش کشور بود .

ادامه مطلب...
 

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

شورای رهبری ناحیه _11_ شهر کابل

اول جدی سال 1392

رفقای گرانقدر:

ادامه مطلب...
 

شورای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در کانادا 

استقبال و حمایت از تاسیس نهضت واحد زحمت کشان افغانستان 

ادامه مطلب...
 

 پیام شورای هالند نهضت واحدزحمتکشان افغانستان

ادامه مطلب...
 

شورای ولایتی جوزجان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

28قوس1392

بمقام شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  :

ادامه مطلب...
 

شورای ولایتی بلخ  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

رفیق گرامی شیر محمد بزرگر إ

ادامه مطلب...
 

نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان

26قوس 1392

شورای شهر کابل

ادامه مطلب...
 

پیام

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به مناسبت پایه گذاری سازمان نوین سیاسی )  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان(

رفقای بسیار عزیز و همرزمان دلیر  إ

ادامه مطلب...
 

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

شورای ولایتی ولایت بغلان

پیام تبریکی

به شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان :

ادامه مطلب...
 

تبلور ستاره تابناک درآسمان  سیاسی کشور ما

صمد راحم برومند

ادامه مطلب...
 

برخاستن وادامه راه به منزل مقصود مبارک است

محمد یعقوب هادی

ادامه مطلب...
 

یاد روانشاد رفیق جلیل  پرشور همیشه گرامی است

 شخصیت  مبارز  سر بلند ، تسلیم ناپذیر ، مقاوم در اراده وتصمیم ، شخصیتی  که به  تعهد  خود  در  راه عدالت ، آزادی ، ترقی ، میهن دوستی و مردم خواهی  تا آخر ین نفس  وفا دار و استوار  باقی ماند  سال  جاودانگی نامش  گرامی باد. 

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ه‍.ش.

درګردهمآیی ها ومناسبت های مختلف سیاسی ودادخواهانه بااقشار وګروه های مختلف وطن

 

 


ادامه مطلب...
 

 

دسامبردر آیینهء تاریخ


  ای رهبر فرزانه و دانای  وطن

  اند یشهء  تو امید   فردای وطن

  یاد تو گرامیست به پهنای  زمان

   در حافظهء  خلق  توانای  وطن

 تاریخ بشریت مشحون از مبارزات و قهرمانی هاست . نقش قهرمانان و مبارزان راه آزادی در صدر تاریخ جنبشهای مترقی وآزادی خواه جهان ثبت گردیده است . ماندگاران تاریخ وپیشوایان جنبش های ترقی خواه با ایجاد ورهبریت جنبش های فکری ومکتب های سیاسی ، بدفاع اززحمتکشان جهان ، پرچم مبارزه را علیه جباران و ستمگران برافراشته وتوده های عظیم مردم را بخاطر رسیدن به حقوق و آزادی هایشان سمت وسو داده اند .

ادامه مطلب...
 

محمود بریالی

  ابر مرد جنبش چپ وترقی خواه افغانستان

 هفتمین سالگردوفات زنده یاد محمود بریالی را گرامی میداریم


ادامه مطلب...
 

اطلاعیه کمیتۀ کار اصولگرایان

مورخ 8 / 9 / 1392 خورشیدی

کابل افغانستان

ادامه مطلب...
 

 

یگانگی نیرو های هم اندیش تفکر مسلط ماست

ادامه مطلب...
 

شعاع قرار داد امنیتی کدام حیاط را روشن میسازد؟


محمد یعقوب هادی 

قرارداد امنیتی پیامد یا اکمال پیمان استراتیژیک واشنگتن کابل، که تیم حاکم قدرت در کابل به ظاهرآنرا از دهلیز مشوره گذشتاند با انعکاس دیدگاه های متفاوت بسوی عملی شدن پلان تنظیم شده خود میرود.

ادامه مطلب...
 

 

دوکتور سید احمد جهش

 

امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟ 

درینجا میخوانید:

-         آقای سپنتا در پارلمان راست گفته است، یا دروغ؟

-         تروریزم و جنگ با تروریزم.

-         اهداف جیوپولیتیک،آجندای ناتو، وابستگی های افغانستان به ناتو

-         اشغال - کاپیتالیسیون و یا طالب( لشکر برونمرزی آی اِس آی)

-         تداوم جنگ های فرسایشی

 

ادامه مطلب...
 

پرچمداران ( ح – د – خ – ا )  با قلب های مملو از عشق به وطن و دفاع از منافع مردم ، مردانه  جام شهادت نوشیده  اند إ 

حفیظ الله  همزاد

ادامه مطلب...
 

محمد عالم افتخار

    ...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟!  

                   درینجا میخوانید و میدانید:

               ـ یکی از 25 نویسنده «پروژه قرن جدید آمریکائی

               ـ انتخابات؛ بهانه ای برای بازی های استراتیژیک؟!

               ـ "اجماع ملی" قبیلوی و ایدئولوژی نومحافظه کاری امریکایی؟!

              ـ  هم پرچمدار هژمونیزم امریکا؛ هم وطنپرست افغان بودن؟!

              ـ چرا دونا روهرا باکر؛ چنان نامه هایی به خلیلزاد نوشت؟

 

ادامه مطلب...
 

نگاهی به جاده ناهموار انتخابات

محمد یعقوب هادی

ادامه مطلب...
 

مدعیان رهبری

ف.بری

ادامه مطلب...
 

محمد عالم افتخار

 

ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است!

 

 

 

 

(در ادامه) چهل و هشت ساعت با استاد میر اکبر خیبر

چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش چهارم)

ادامه مطلب...
 


محمد عالم افتخار   

مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند!

 

    ـ برنامه های انتخاباتی تلویزیونی شفیع عیار؛ فوران اندیشه و شناختی که فقدان آن؛ افغانستان را تباه کرده بود!

ـ ضرورت مبرم به علم جدید " آسیب شناسی خرده فرهنگی"

ـ هشتاد و هشت درصد روح و روان بشر تا 8 ساله گی ساخته میشود

ادامه مطلب...
 


هدایت حبیب

سکوت را با دروغ شکستند

رفیق جاوید قیام رییس شورای سویدن حزب متحد ملی  نيز قطع رابطه تشکیلاتی خود رابشمول شش رفیق دیگر اعضای آن سازمان، اعلام کردند. این رفیق ها در سویدن با درک حقیقت، احساس مسؤولیت و به خاطر آرامش وجدان و برای نجات ازشر گرداننده گان کنونی شورای نام نهاد اروپایی اين تصميم حزبی و عاقلانه خويش را اتخاذ  و ابراز داشتند.

ادامه مطلب...
 

دومین جلسه شورای ولایتی کندز اصول گرایان تدویر یافت

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی رفیق شیر محمد بزرگر

بمناسبت حلول عید سعید اضحی

کابل - افغانستان

 

ادامه مطلب...
 

ابلاغیهء

شوراهای کشوری قبلی اتریش و فرانسهء شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان إ

مورخ   28  سیتمبر  2013   میلادی

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی عید سعید قربان

حفیظ الله همزاد

ادامه مطلب...
 

جلسهء کمیته اجرائیه کمیته ارتباط  اروپائی اصول گرایان دایر گردید

ادامه مطلب...
 

اطلاعیه 

 ومصوبه جلسه کمیته کار مرکزی اصول گرایان

کابل- افغانستان

ادامه مطلب...
 

پیام شادباش

پایه های معنوی سالم اندیشان مستحکم تر میشود.

ادامه مطلب...
 

جلسهء نوبتی شورای کشوری هالند اصول گرایان دایر گردید .

ساعت دو بجه بعد از ظهر روز شنبه مورخ 21 سبتمبر سال روان  میلادی ،  جلسه نوبتی شورای کشوری هالند اصول گرایان تحت ریاست رفیق نیاز محمد آریا مل  رئیس آن شورا دایر گردید .

ادامه مطلب...
 

تفکر وحدتخواهانه ویگانگی تفکر غالب است

ادامه مطلب...
 

جلسه وسیع کمیته کار تدویر یافت  

ساعت 9:30 قبل از ظهر مورخ 22 سنبله 1392 مطابق 13/9/2013ترسایی جلسه وسیع کمیته کار با اشتراک مسولین ، وفعالین ولایات و شهر کابل به منظور استماع گذارش کمیته کار اصول گرایان بحث و بررسی طرح اسناد اساسی و انتخاب کمیسیون تدارک اجلاس موسسان تدویر یافت .

ادامه مطلب...
 

اطلاعیه

بر پائی نشست شورای ولایتی ولایت کندز اصول گرایان  إ

ادامه مطلب...
 

نگاهی به گزینه ایتلاف وآغاز فصل یگانگی نیرو های مترقی

محمد یعقوب هادی

ادامه مطلب...
 

 

بحث آزاد ودیموکراتیک در باره یک  ساختار همه شمول وهمه قبول 

دیدگاه و نظریات  رفیق خرمی گرامی  پیرامون آن

 

 

 

جمع بندی دیدگاه ها و نظریات پیرامون یک ساختارهمه قبول و همه شمول سیاسی در اوضاع جاری کشور

 

مکثی بر سفر نامه ( دمی با داکتر داوود راوش )

جناب محترم محمد نبی عظیمی ستر جنرال دوران حاکمیت  (ح – د – خ – ا  ) ، حزب وطن و مدتی در دورهء حاکمیت به اصطلاح مجاهدین ، بحیث متخصص ورزیدهء نظامی ، وظایف معیینی را در پست های اردوی کشور انجام داده و یقینآ تجاربی غنی در عرصه نظامی را دارا میباشند .

موصوف بعد از تسلیمی حاکمیت قانونی دولتی کشور برای حکومت مجاهدین باز گشته از پاکستان در سال 1992 م و بعد از ختم مدت خدمت شان در حکومت مجاهدین ،به کشور شاهی هالند آمدند و با استفاده از فرصت  به نویسنده گی پرداخت

ادامه مطلب...
 
سخنگاه مردم افغانستان

صحبت های رفیق گرامی محمد عوض پیرامون عبور از چالشهای سرراه ساختار همه قبول و همه شمول .

 

صحبت های رفیق گرامی نجیب خوژمن  مسئول شورای ولایتی اصولگرایان  ولایت کندهار در سخنگاه مردم افغانستان پیرامون چالشهای سر راه یک ساختار همه قبول وهمه شمول

 

قضاوت بر بنیاد واقعیت باید صورت بگیرد

نوشته رفیق عظیمی « دمی با داکتر داوود راوش» نویسنده آنرا چون آفتابی مینمایاند که در پس ابر های تیره وتار پنهان شده باشد

ادامه مطلب...
 

ساختار تشکیلاتی – سیاسی همه قبول و همه شمول 

رویدادها ، حوادث و چگونگی  وضعیت سیاسی – اجتماعی و نظا می کشور ، بخصوص طی مدت بیشتر از ده سال اخیربا حضورگستردهء نیروهای نظامی بین المللی در وجود سازمان ( ناتو ) و موجودیت  اعمال دهشت افگن و تروریست شبکه های استخباراتی کشور های منطقه ، کشور ما افغانستان اکنون در یک مرحله  و نقطه  بسیار بزرگی از تغییرات استرتیژیکی و سرنوشت ساز قرار گرفته  و یقینآ یکی از لحظه هاو دوران زنده گی سیاسی و اجتماعی اش را در حال سپری نمودن است که این رویدا د ها و حوادث پیوسته زایش تحولات ملی و بین المللی را بیان داشته ، سیمای  جدیدی را در وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور ، سبب شده است .

ادامه مطلب...
 

اصولگرائی بحث آزاد ودیموکراتیک پیرآمون یک ساختار همه قبول وهمه شمول

صحبت رفیق گرامی بدل کارگرمسئول شورای ولایتی اصولگرایان ولایت جوزجان پیرامون رویدادهای درون حزبی بخشی از نیرو های جنبش مترقی افغانستان وآینده جنبش مترقی کشور در سخنگاه مردم افغانستان

صحبت های  رفیق گرامی  غفور احمد زی  مسئول شورای ولایتی  اصولگرایان ولایت بلخ پیرامون رویداد های درون حزبی بخشی ازجنبش مترقی افغانستان وآینده جنبش مترقی کشور در سخنگاه مردم افغانستان

 

 

اعــــــــــــلامیه

کابل – افغانستان

بتاریخ6 /4 /1392 ساعت دو بعد  از  ظهر جلسه کمیته کار اصولگرایان تحت ریاست رفیق شیر محمد بزرگر تدویر  یافت.

در آغاز روی  مسایل داخل کشور و  بحران بوجودآمده ناشی  از بازکشایی دفتر طالبان در  قطر ، انتخابات  ریاست  جمهوری ، چالش های  امنیتی ، دفاع  مستقلانه و  قرار داد امنیتی با  امریکا و سایر مسایل داخل کشور بحث همه  حانبه نموده ، بعدآ رفیق انجینر عزیز به  نمایندگی از کمیته موظف ، روی  مسایل درون حزبی و طرح اسناد اساسی گزارش مفصل ارائه  نموده و رفقا پیرامون آن  بعد از  بحث وسیع و  همه  جانبه  مراتب آتی  را به  تصویب رسانیدند:

1 – به  تمامآ کمیته ها و سازمانهای داخلی وبیرون  مرزی وظیفه سپرده  میشود تا با  سالم اند یشان و نیرو های همسو تماس های رفیقانه را  برقرار نموده وبرای آیندهء جنبش مترقی  وسیاسی افغانستان تلاش نمایند.

2 – به  تمامآ شورا ها وکمیته ها ی حزبی داخل وخارج کشور وظیفه داده  میشود تا در پروسه جلب  وجذب وایجاد ساختار های جدید با  شرکت نیروهای همسو سعی ورزند – و از  اجراات خویش مرکز را  در جریان قراردهند.

بادرودها

شیرمحمد بزرگر


 

واقعیت های آزار دهند ه ورؤیا های امیدبخش

در ساختمان رهایشی همراه با خانواده( همسر وفرزندان) دربدل کرایه ماهوار زندگی رادر گذر حیات به پیش میبریم. چند روز پیشتربه خاطر ترمیم آلماری اتاق‌های آپارتمان رهایشی ما که تقریبآ قدیمی است به دفتر ساختمان نزد شخص موظف که خانم رومانیائی اصل کانادائی است مراجعه نمودم.

ادامه مطلب...
 

دیدگاه ها ونظریات رفقا هریک   جنرال محمد عوض، عزیز فروغ  و محمد یعقوب هادی  در جلسه مشترک  فعالین  کمیته ها و شورا ها ی اصولگرائی  در خارج کشور

 

 

 

باز هم یک گام استوار دیگر با اصالتداران با رسالت

ادامه مطلب...
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

design by TOULABI CO.

Расчески оптом, хозтовары оптом, концтовары оптом, бигуди оптом, зонты оптом