تعداد مهمانان سایت

ما 48 مهمان آنلاین داریم

پیام تسلیت شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

بادریغ ودرد وباتألم فراوان خبر درگذشت خواهر معظمۀ رفیق گرامی عزیز "حساس "را دریافت نمودیم .

اِنّالِله واِنا اِلیهِ راجِعون

از نام شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این مناسبت به رفیق محترم عزیز "حساس" ، خانوادۀ مرحومه ،اقارب ،دوستان وبازماندگان شان عمیقترین تسلّیت ،غمشریکی وهمدردی خویش را ابراز نموده ، به متوفا بهشت برین وبه خانوادۀ داغدیدۀ شان صبر جمیل وشکیبایی از بارگاه خالق دادگر استدعا مینمایم .

شیر محمد برزگر

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

********

پیام تسلیت شورای رهبری ( ن – و – ز – ا ) إ

با اندوه و تآلم فراوان آگاهی حاصل شد که محترم الحاج عبدالقیوم ( صافی ) شخصیت خیراندیش شوهر همشیرهء رفیق گرامی محمد یعقوب هادی عضو شورای کارشورای رهبری مرکزی و رئیس شورای کشوری کانادای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، نسبت مریضی که شامل حال شان بود در شهر تورنتوی کشور کانادا به زنده گی وداع گفته و به  ابدیت پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خود و شورای رهبری نهضت  را برای رفیق هادی ارجمند ، فامیل محترم ، اقارب و بازماده گان آن مرحوم ابرازمیدارم . از ایزد متعال باری شان صبر جزئیل و برای متوفا جنت فردوس استدعا می نمایم خدایش بیامرزد .

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری ( ن – و – ز – ا )

***********

پیام تسلیت شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراتیف روسیه

با ابراز تآسف اطلاع حاصل نمودیم که شوهر همشیرهء رفیق محمد یعقوب هادی جهان فانی  را  وداع  و  به  رحمت  حق  پیوست

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری  نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان در  فدراسیون  روسیه مراتب تسلیت  و  غمشریکی خویش را به رفیق محترم هادی وفامیل محترم  شان ابراز داشته ؛ برای  متوفی بهشت  برین و به  اقارب، دوستان وبازماندگان  شان صبرو شکیبایی از خداوند کریم استدعا  میداریم.

شورای  رهبری ن.و.ز.ا

در  فدراسیون  روسیه

********

پیام تسلیت به رفیق گران ارج یعقوب هادی إ

با درد و دریغ و اندوه فراوان اطلاع حاصل گردید که شوهر همشیره  محترمهء رفیق گرامی محمد یعقوب هادی عضو شورای کار شورای رهبری مرکزی و رئیس شورای کشور کانادای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان روز جمعه مورخ 27 فبروری2015 در شهر تورونتوی  کشور کانادا جهان فانی را وداع گفته و برحمت حق پیوست .

انا لله و انا الیه راجعون

به این مناسبت ، عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خود و شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را برای رفیق  محترم هادی گرانمایه ،  همشیره معظمه وفامیل عزیزشان ، اقارب و بازمانده گان آن مرحوم ابرازداشته ازخداوند (ج )برای شان صبر و شکیبائی و قلب قوی برای تحمل این غم بزرگ استدعاء نموده برای متوفا بهشت برین آرزو میدارم .

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی ( ن – و – ز – ا )

**********

رفیق گرامی عبدالغنی غوربندی !

نسبت وفات خانم برادر محترم شما به شما و تمام باز مانده های مرحومه تسلیت عرض مینماییم، و در این غصه با شما غم شریک استیم . پروردگار هستی برای باز مانده های مرحومه صبر و برداری بدهد.دوعا میکنیم که روح مرحومه شاد وآرام باشد.

شورای ن و ز ا در کانادا

********

پیام تسلیت به رفیق محترم عبدالغنی غوربندی إ

با درد و دریغ اطلاع حاصل گردید که خانم  برادررفیق ارجمند عبدالغنی ( غوربندی ) عضو شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، نسبت مریضی که شامل حالش بود  بدرود حیات گفته و به جاودانگی پیوسته است  .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی ( ن – و – ز – ا ) عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به این مناسبت ، به رفیق محترم غوربندی ، فامیل و باز مانده گان آن مرحومه و فامیل های میرزاد و منصور ابراز نموده برای شان از خداوند صبر و شکیبائی مسئلت میدارد . روحش شاد و جنت برین جایگاه ابدی اش .

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی ( ن- و – ز – ا )

**********

پیام تســــــلیت

با تآسف فراوان اطلاع  حاصل  نمودیم  که  خانم برادر رفیق عبدالغنی  غوربندی ؛ خانم مرحوم عبدالکریم غوربندی در اثر  مریضی  که  عاید حالشان  بود  جهان  فانی را وداع  گفته  و  به رحمت  حق  پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

شورای  سراسری نهضت  واحد زحمتکشان  افغانستان در فدراسیون  روسیه  مراتب غمشریکی و  تسلیت خویش  را به  رفیق  عبدالغنی  غوربندی ، اقارب ونزدیکان  شان ابراز  داشته - برای  آن  مرحومه بهشت  برین  و به  بازماندگان  شان  صبر  جمیل  از  خداوند  کریم  استدعا  میداریم.

شورای  سراسری  (ن.و.ز.ا) در  فدراسیون  روسیه

*********

پیام تسلیت

با درد و اندوه فراوان از درگذشت  جوان رشید سمیع نورزای در شهر مسکو  طلاع حاصل نمودیم.

انا لله و انا الیه راجعون

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه مرگ نا بهنگام سمیع نورزای را یک ضایعه بزرگ پنداشته ،خویش را در این غم واندوه شریک دانسته  ؛ مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را برای پدر بزرگوارشان  محترم تورن جنرال عبدالرحیم خان نورزای ، جمله اعضای محترم خانواده و دوستان شان ابراز داشته - برای آن مرحوم بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از خداوند کریم استدعا میداریم.

روحش شاد باد

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه.

********

پیام تسلیت

با تأسف اطلاع یافتیم که خانم رفیق محترم محمد رحیم «نامور » بنا به مریضی شامل حال شان وفات نموده است . بدینوسیله ما اعضای شورای ن و ز ا در کانادا مراتب تسلیت مانرا برای شما رفیق محترم محمد رحیم «نامور» تقدیم داشته برای شما رفیق عزیز وسایر وابستگان مرحومه صبر و برده باری آرزو میکنیم و روح مرحومه را شاد و آرام میخواهیم. خدایش بیامرزد.

شورای ن و ز ا در کانادا

********

پیام تسلیت به رفیق محترم محمد رحیم ( نامور ) إ

با اندوه و تآلم فراوان اطلاع حاصل گردید که خانم محترمهء رفیق گرامی محمد رحیم ( نامور ) مسوول شعبه ارتباط و تفاهم شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان و یکی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی کشور ، نسبت مریضی که شامل حال شان بود ،در کشور هالند بدرود حیات گفته و به جاودانه گی پیوسته است  .

انا لله و انا الیه راجعون

به این مناسبت عمیقترین مراتب تسلیت ، غمشریکی و همدردی شورای کار و همه اعضای شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را برای رفیق ارجمند نامور ، فامیل محترم ، دوستان و اقارب آن مرحومه ابراز داشته ، از ایزد متعال برای شان صبر جمیل و قلب قوی برای تحمل این غم بزرگ استدعاء میگردد . روح متوفا شاد و بهشت فردوس جایگاه ابدی اش .

حفیظ الله  همزاد

رئیس شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

*********

پیام تسلیت به رفیق محترم تلاش إ

با اندوه فراوان اطلاع حاصل گردید که خسر محترم رفیق گرامی عبدالاحد تلاش عضو شورای رهبری کشور کانادی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بنابر مریضی که شامل حال شان بود ، داعی اجل را لبیک  گفته و به جاودانه گی پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

به این مناسبت از جانب خود و شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ،عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی برای رفیق ارجمند ( تلاش ) ، همسر محترمه شان ، فامیل محترم و اقارب شان ابراز داشته  از ایزد متعال برای شان صبرو شکیبائی و برای متوفا بهشت برین استدعاء میدارم . روحش شاد

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی ( ن- و – ز – ا )

پیام تسلیت

با ابرازتآثرات عمیق از درگذ شت خسر گرامی  رفیق عزیز ما عبدالاحد تلاش  عضو شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان اطلاع حاصل نمودم.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

خویش را در این غم و اندوه و ضایعه بزرگ در خانواده رفیق عبدالاحد تلاش شریک دانسته - مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را برای رفیق عبدالاحد تلاش ، اعضای شریف خانواده و وابستکان شان ابراز داشته ، برایشان  صبر جمیل و  برای متوفی بهشت برین ارزو میدارم.

روحش شاد باد

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

تسلیت نامه

با تأسف اطلاع گرفتیم خسر رفیق گرانمایه عبدالاحد تلاش عضو شورای رهبری ن و ز ا در کانادا بنا به مریضی که عاید حالشان بود وفات نموده ، وابستگان شان در نبود وکمبود آن مرحوم غم وغصه دارند.در حالیکه در تاثر و تالم از دست دادن این بزرگ وعزیز خا

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

design by TOULABI CO.

Расчески оптом, хозтовары оптом, концтовары оптом, бигуди оптом, зонты оптом