تعداد مهمانان سایت

ما 22 مهمان آنلاین داریم

پیام تسلیت

(برای رفیق جنرال  عبدالاول فیضی)

بادرد واندوهء فراوان  اطلاع حاصل نمودیم  که  برادر زاده رفیق عبدالاول فیضی (مقبول جان  فیضی) ونواسه خاله ایشان (نویدجان حکیمی) در حمله انتحاری روز پبجشنبه مورخ  16/ 11/  2017  در لب جرشهر کابل جام شهادت نوشیدند وباجهان فانی وداع نمودند.

انا لله و انا الیه راجعون

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان در  فدراتیف  روسیه درین غم و اندوهء بزرک با رفیق گرانقدر خویش ، رفیق عبدالاول  فیضی عضو شورای  رهبری مرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان وعضو شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  در  فدراتیف  روسیه ؛ شریک دانسته - مراتب تسلیت ،همدردی و غمشریکی  خویش را  ابراز داشته - به  رفیق گرامی جنرال صاحب  عبدالاول فیضی  ، اعضای محترم  فامیلها وجمله  بازماندگان  ان  مرحومان صبر جمیل  وبرای ان  دوجوان  نامراد بهشت برین ازبارگاه ایزد متعال استدعا میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان

افغانستان در فدراتیف روسیه

******

پیام تسلیت و همدردی به رفیق محترم فیضی إ

با درد و اندوه فراوان از وفات والده معظمه و خواهرعزیز رفیق محترم انجام الدین فیضی رئیس شورای هالند نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در کابل ، آگاهی یافتیم .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان و همه اعضای این سازمان عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را نسبت این غم های بزرگ ، برای رفیق ارجمند فیضی ، خانواده محترم فیضی ، اقارب و باز مانده های مرحومان مغفوره ، ابرازداشته ،  آز هستی آفرین برای شان صبر و شکیبائی مسئلت می نمایند

روح شان شاد و جنت فردوس جایگاه ابدی باشد

شورای کار شورای اروپائی

 

نوزا

********

پیام تسلیت شورای آلمان ( نوزا )

با اندوه و تآلم زیاد از وفات خانم برادر رفیق جمعه کلم الدین  عضو شورای کشوری آلمان نهضت واحد  زحمتکشان افغانستان  اطلاع حاصل نمودیم .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای کشوری آلمان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  به این مناسبت عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را برای رفیق محترم جمعه کلم الدین ،  اقارب و عزیزان خانواده محترم شان ابراز داشته ، از هستی آفرین یکتا برای شان صبرو شکیبائی مسئلت میدارد .روح متوفا شاد و جنت فردوس  جایگاه ابدی اش گردد

صفی الله اسلمیار

رئیس شورای کشوری آلمان  نوزا

*******

پیام تسلیت

با  تآسف اطلاع  حاصل نمودیم که محترم عبدالشکور سابق کارمند نساحی پلخمری ، کاکای رفیق گران ارج رفیق فرید پرتو داعیهء اجل را لبیک گفته و به رحمت حق پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را درین اندوه بزرگ خدمت رفیق محترم فرید پرتو ، اقارب ،دوستان و بازماندگان آن مرحوم ابراز داشته - برای آن مرحوم بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال استدعا میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه.

*****

پیام تسلیت

با درد واندوهء فراوان اطلاع  حاصل نمودیم که  والدهءرفیق گرامی تورنجنرال زلمی یوسفی عضو شورای رهبری  مرکزی  وعضو شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  در  فدراتیف  روسیه ؛ داعیه اجل را  لبیک  گفته  وبه  رحمت حق پیوست.

انالله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای  سراسری  نهضت  واحد  زحمتکشان  افغانستان  در  فدراتیف روسیه مراتب تسلیت وغمشریکی خویش را درین  اندوه  بزرگ به  رفیق تورنجنرال محترم زلمی  یوسفی ، برای  برادران شان محترم رفیق محمد  یعقوب - محترم  رفیق همایون  - محترم  رفیق محمد یوسف-  محترم  رفیق فرید وجمله اعضای شریف فامیل ، اقارب ودوستان شان ابراز داشته ؛ برای  ان  مرحومه بهشت  برین وبه بازماندگان  شان  صبر  جمیل  ازایزد  یکتا  استدعا  میداریم.

محمد  عوض

رئیس  شورای  سراسری   ن.و.ز.ا

در  فدراتیف  روسیه

*****

پـــــــــیـــام تسلّیت

با انده فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم جاوید "سنگر" افسر حوزۀ ششم امنیتی قوماندانی امنیۀ ولایت کابل، خواهرزادۀ رفیق نور "سنگر" در اثر حملۀ وحشیانۀ انتحاری دشمنان سوگند خوردۀ مردم افغانستان بالای حوزۀ امنیتی متذکره جام شهادت نوشیده و به ابدیت پیوسته است.

اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیهِ را جعُون

به نمایندگی از شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، مراتب تسلیت عمیق و همدردی و غمشریکی صمیمانه ی خویش را به این مناسبت المناک به رفیق عزیز سنگر، خانواده و بازماندگان جاوید شهید تقدیم، برای مرحومی بهشت برین وبه اعضای خانواده و نزدیکان مرحومی صبر و شکیبایی از بارگاه خالق هستی استدعا مینمایم.

روح اش شاد و یاداش گرامی باد

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نوزا

*******

پیام تسلیت

با ابراز تآثر و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم داکتر خواجه وکیل احمد برادر شخصیت برازنده سیاسی - نظامی و اجتماعی کشور ما رفیق  جنرال صاحب خواجه میر احمد ؛ جهان فانی را وداع گفته و به رحمت حق پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق جنرال صاحب خواجه میر احمد ، فامیل محترم ، اقارب و دوستان شان  ابراز داشته - روح آن مرحوم را شاد  و به بازماندگان شان صبر جمیل از ایزد متعال ارزو میدارم.

محمدعوض

رئیس شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراسیون روسیه

******

پیام تسلیت

با درد وتآثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم  که  محترم خلیل کامل برادر احمد شاه زبره، یکی از  نخبگان سیاسی جنبش دموکراسی  وترقی کشور ما  ؛ در اثر تکلیف  مریضی که  عاید  حال  شان بود  داعیه اجل را  لبیک  گفته  وبه  رحمت  حق  پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدین وسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق  محترم احمد شاه زبره ،همه اعضای محترم  فامیل- اقارب ،دوستان وجمله بازماندگان ان مرحوم ابراز داشته  صبر جمیل از خالق یکتا برایشان  خواهانیم و روح آن مرحوم را شاد و یادش را گرامی میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه.

*****

پیام تسلیت

با تآسف و تالم زیاد ، اطلاع حاصل نمودیم که خواهر رفیق داکتر  فرید احمد صالح زاده عضو شورای رهبری مرکزی و عضوشورای سراسری  فدراتیف روسیه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان داعیه اجل را لبیک گفتند و به رحمت حق پیوستند.

انالله و انا الیه راجعون

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  در فدراتیف روسیه در حالیکه خویش را در این غم بزرگ با رفیق داکتر فرید احمد صالح زاده گرامی شریک میداند ، مراتب تسلیت و همدردی خویش را برای رفیق داکتر فرید احمد صالح زاده ، فامیل و خانواده محترم  شان ابراز داشته برای تحمل این غم عظیم برای شان قلب قوی تمنا میدارد . روح و روان ان مرحومه را شاد  و جنت فردوس جایگاه ابدی شان گردد.