تعداد مهمانان سایت

ما 72 مهمان آنلاین داریم

پیام تسلیت

با  تآسف اطلاع  حاصل نمودیم که محترم عبدالشکور سابق کارمند نساحی پلخمری ، کاکای رفیق گران ارج رفیق فرید پرتو داعیهء اجل را لبیک گفته و به رحمت حق پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را درین اندوه بزرگ خدمت رفیق محترم فرید پرتو ، اقارب ،دوستان و بازماندگان آن مرحوم ابراز داشته - برای آن مرحوم بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال استدعا میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه.

*****

رفیق گرانمایه حفیظ الله حبیبی !

با تاثر و تالم ازوفات بزرگ خانواده کاکای مرحوم شما انجینر نور الله «ملتفت» اطلاع حاصل نمودیم. کمبود و نبود این بزرگ خانواده که غم بزرگ است در این غم خود را شریک میدانیم وبرای شما و همه وابستگان مرحوم تسلیت عرض میکنیم . پروردگار هستی ایشان را ببخشاید وروان شان شاد باشد.

اعضای نوزا در شورای کانادا

*****

پیام تسلیت به رفیق گرامی  انجنیر حبیبی

وخانواده محترم ملتفت إ

با درد و اندوه فراوان از وفات نابهنگام جناب محترم انجنیر نورالله ( ملتفت ) کاکای رفیق محترم انجنیر صاحب حفیظ الله حبیبی عضو شورای رهبری مرکزی و عضو شورای رهبری فدراتیف روسیهء  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان آگاهی یافتیم .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این مناسبت المناک عمیقترین مراتب تسلیت ، غمشریکی و همدردی خویش را برای رفیق ارجمند  انجنیرحبیبی ، خانواده محترم ملتفت ، اقارب و دوستان آن مرحوم ابراز داشته  جهت تحمل این غم بزرگ برای شان قلب قوی تمنا می نماید

روح متوفا شاد ، خاطراتش ماندگار وجنت فردوس جایگاه ابدی اش باد

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

*****

پیام تسلّیت

با دریغ و درد و با تالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم انجنیر نورالله "ملتفت" قبلا مدیر سوند(تنظیم آواز) رادیو تلویزیون و افغانفلم ، کاکای رفیق انجنیر حفیظ الله "حبیبی" عضوشورای رهبری نوزا وعضوشورای کشوری فدراتیف روسیه – در اثر مریضی عایده در جمهوری فدراتیف روسیه،  جهان فانی را وداع گفته است.

اِنّا لِله واِنّا اِلَیهِ راجِعُون

به نمایندگی از شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این مناسبت المناک، به فرزندان ارجمند اش، خانوادۀ محترم شان رفیق انجنیر حبیبی، رفقا و دوستان مرحومی، مراتب تسلّیت عمیق خود را ابراز و به متوفا از بارگاه خالق توانا و دادگر فردوس برین و به بازماندگان صبر جمیل استدعا مینمایم.

روح اش شاد و خاطراتش جاودانه باد.

شیرمحمد "برزگر"

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

******

پیام تسلیت  شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه

با تآسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم که محترم انجینر نورالله ملتفت یکتن از فرهنگیان کشور ما ، سابق مدیر عمومی فنی ریاست افغان فلم  جهان فانی را وداع  گفته و به رحمت حق پیوست.

انالله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسر نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه خودرا درین اندوه بزرگ شریک دانسته  مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را خدمت برادرزاده  های ان مرحوم :انجینر حفیظ الله حبیبی عضوشورای رهبری مرکزی-عضو شورای سراسری در فدراسیون روسیه و رئیس شورای شهر مسکو نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، رفیق محترم  حمیدالله محبت ،رفیق محترم اسدالله اسد ؛ پسران آن مرحوم هریک نجیب الله ملتفت، ذبیح الله ملتفت، حسیب الله ملتفت ، فهیم ملتفت و جمشید ملتفت ، خدمت جمله اعضای فامیل شریف اقارب و دوستان شان تسلیت گفته ؛ وفات انجینر نورالله ملتفت را یک ضایعه بزرگ هنری و فرهنگی کشور ما  محسوب گردیده - برای آن مرحوم بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از خالق یکتا استدعا میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری ن.و.ز.ا

در فدراسیون روسیه.

*****

اعلان فوتی:


بادرد واندوءفراوان یگانه کاکای بزرگوارم نورالله ملتفت یکی از شخصیت های فرهنگی کشور ما(سابق مدیر عمومی شعبه ثبت آواز ریاست افغان فلم) به اثرتکلیف مریضی قلبی که عاید حال شان بود در شهر پتیگورسک فدراسیون روسیه ساعت هفت شام مورخ 8/05/2017 چشم از جهان پوشید وبه ابدیت پیوست

نالله و انا الیه راجعون
قرار است جنازه مرحوم جهت به خاکسپاری به شهر مسکو انتقال داده شود.زمان و مکان تدفین جنازه بعدی به آگاهی دوستان رسانیده خواهد‌شد.یادش گرامی و خاطر شان جاودانه باد .

حفیظ الله حبیبی

******

پیام تسلیت

با درد واندوهء فراوان اطلاع  حاصل نمودیم که  والدهءرفیق گرامی تورنجنرال زلمی یوسفی عضو شورای رهبری  مرکزی  وعضو شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  در  فدراتیف  روسیه ؛ داعیه اجل را  لبیک  گفته  وبه  رحمت حق پیوست.

انالله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای  سراسری  نهضت  واحد  زحمتکشان  افغانستان  در  فدراتیف روسیه مراتب تسلیت وغمشریکی خویش را درین  اندوه  بزرگ به  رفیق تورنجنرال محترم زلمی  یوسفی ، برای  برادران شان محترم رفیق محمد  یعقوب - محترم  رفیق همایون  - محترم  رفیق محمد یوسف-  محترم  رفیق فرید وجمله اعضای شریف فامیل ، اقارب ودوستان شان ابراز داشته ؛ برای  ان  مرحومه بهشت  برین وبه بازماندگان  شان  صبر  جمیل  ازایزد  یکتا  استدعا  میداریم.

محمد  عوض

رئیس  شورای  سراسری   ن.و.ز.ا

در  فدراتیف  روسیه

*****

پـــــــــیـــام تسلّیت

با انده فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم جاوید "سنگر" افسر حوزۀ ششم امنیتی قوماندانی امنیۀ ولایت کابل، خواهرزادۀ رفیق نور "سنگر" در اثر حملۀ وحشیانۀ انتحاری دشمنان سوگند خوردۀ مردم افغانستان بالای حوزۀ امنیتی متذکره جام شهادت نوشیده و به ابدیت پیوسته است.

اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیهِ را جعُون

به نمایندگی از شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، مراتب تسلیت عمیق و همدردی و غمشریکی صمیمانه ی خویش را به این مناسبت المناک به رفیق عزیز سنگر، خانواده و بازماندگان جاوید شهید تقدیم، برای مرحومی بهشت برین وبه اعضای خانواده و نزدیکان مرحومی صبر و شکیبایی از بارگاه خالق هستی استدعا مینمایم.

روح اش شاد و یاداش گرامی باد

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نوزا

*******

پیام تسلیت

با ابراز تآثر و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم داکتر خواجه وکیل احمد برادر شخصیت برازنده سیاسی - نظامی و اجتماعی کشور ما رفیق  جنرال صاحب خواجه میر احمد ؛ جهان فانی را وداع گفته و به رحمت حق پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق جنرال صاحب خواجه میر احمد ، فامیل محترم ، اقارب و دوستان شان  ابراز داشته - روح آن مرحوم را شاد  و به بازماندگان شان صبر جمیل از ایزد متعال ارزو میدارم.

محمدعوض

رئیس شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراسیون روسیه

******

پیام تسلیت

با درد وتآثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم  که  محترم خلیل کامل برادر احمد شاه زبره، یکی از  نخبگان سیاسی جنبش دموکراسی  وترقی کشور ما  ؛ در اثر تکلیف  مریضی که  عاید  حال  شان بود  داعیه اجل را  لبیک  گفته  وبه  رحمت  حق  پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدین وسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق  محترم احمد شاه زبره ،همه اعضای محترم  فامیل- اقارب ،دوستان وجمله بازماندگان ان مرحوم ابراز داشته  صبر جمیل از خالق یکتا برایشان  خواهانیم و روح آن مرحوم را شاد و یادش را گرامی میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه.

*****

پیام تسلیت

با تآسف و تالم زیاد ، اطلاع حاصل نمودیم که خواهر رفیق داکتر  فرید احمد صالح زاده عضو شورای رهبری مرکزی و عضوشورای سراسری  فدراتیف روسیه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان داعیه اجل را لبیک گفتند و به رحمت حق پیوستند.

انالله و انا الیه راجعون

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  در فدراتیف روسیه در حالیکه خویش را در این غم بزرگ با رفیق داکتر فرید احمد صالح زاده گرامی شریک میداند ، مراتب تسلیت و همدردی خویش را برای رفیق داکتر فرید احمد صالح زاده ، فامیل و خانواده محترم  شان ابراز داشته برای تحمل این غم عظیم برای شان قلب قوی تمنا میدارد . روح و روان ان مرحومه را شاد  و جنت فردوس جایگاه ابدی شان گردد.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراتیف روسیه

******

پیام تسلیت شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق محترم میر صاحب کاروال عضو پر افتخار و یکی از کادر های برجسته ح د خ ا- در اثر مریضی که عاید حال شان بود در شهر راستوف جمهوری فدراتیف روسیه داعیه اجل را لبیک گفته وبه جاودانگی پیوست .