تعداد مهمانان سایت

ما 21 مهمان آنلاین داریم

****

*****

پیام تسلیت نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بمناسبت وفات شادروان رفیق محترم تهذیب إ

با درد ، افسوس ودریغ  آگاهی یافتیم که رفیق محترم نظام الدین ( تهذیب ) سابق رئیس ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغانستان و یکی از شخصیت های مبارز  پرشور،  نستوه  و با شهامت تاریخ مبارزات آزادی خواهی ، عدالتخواهی و یکی از اعضای با وقار کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغنستان که تمام زنده گی آگاهانه اش را وقف مبارزه در راه رهائی انسان زحمتکش از بند      نا برابری های اجتماعی و بی عدالتی نموده است ،  نسبت مریضی طویل المدت که عاید حال شان بود ، در دیار هجرت درکشور انگلستان بدرود حیات گفت و به ابدیت پیوست .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه وفات رفیق محترم تهذیب را برای جنبش حق طلبی  و عدالتخواهی کشور ، یک ضایعهء بزرگ میداند ، عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خود را برای فامیل محترم ( تهذیب ) ، اقارب ، رفقا و دوستان ابراز داشته از ایزد متعال برای شان صبر و شکیبائی و برای مرحوم رفیق تهذیب بهشت بررین  تمنا میدارد .

نام زنده یاد رفیق تهذیب با افتخارات  زنده گی سیاسی – اجتماعی و مبارزات عدالت خواهانه شان در جنبش مترقی افغانستان همیشه جاویدان و مانده گار است .

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

*****

سوگوارانه رفیق نظام الدین تهذیب جهان را وداع گفت؛
إنا لله وإنا إليه راجعون
بااندوه بیکران به اطلاع رفقا،دوستان ویاران عزیز درهرکجای از جهان که هستند رسانیده میشود که رفیق گرامی وبزرگوار نظام الدین تهذیب از جمله پیشکسوتان نستوه جنبش ترقیخواه وطن ،انسان پاک ,مبارز ودادخواه، شخصیت مهذب , آگاه وخردورزواز رهبران پیشگام وپرافتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان،عضو کمیته مرکزی حزب وقاضی القضات پیشین جمهوری دموکراتیک افغانستان امروز مورخ چهارم ماه می ،حوالی ساعت پنج صبح در اثرمریضی متداوم در شفاخانه "نارتویک پارک" لندن به عمرهشتادوسه سالگی جهان را بدرود گفته وقلوب رفقاودوستان خویش راشدیدآ جریحه دارساخت.
روحش شاد وخاطرش ماندگار باد

 

*****

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تسلّیت

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

بمناسبت شهادت وزخمی شدن ده ها تن هموطنان ملکی ونظامی

شهرکابل در حادثۀ خونین جوار پل محمود خان

1 ثور1395

کابل خونین صبح روز سه شنبه 31 حمل 1395 یک  بار دیگر شاهد حادثه ی المناک وجانگداز انفجار وحملۀ وحشیانه ی بی پیشینه ی اهریمن خونخوار وگماشتگان استخبارات منطقه وجواسیس معلوم الحال وابسته به ارتجاع داخلی وبین المللی بود، که در نتیجه ی آن بیش از 30 تن شهید وحدود 350 تن مجروح به جا گذاشت.

انا لله وانا الیه راجعون

مقامات به اصطلاح حکومتی ودولتی این حادثه رابا الفاذ شدید نکوهش کردند، به شهدا بهشت برین وبه مجروحین شفای عاجل استدعا نمودند، کاری که هر از گاهی بعد از هر حادثه ورویداد بگونه ی عادت تکرار میشود.

اهالی شهر با بی قراری به دنبال شهدا ومجروحین حادثه در جستجوی فرزند، شوهر، خانم واقارب خویش در عقب دروارزه های بیمارستان ها لحظه شماری میکردند.

وقوع حوادث خونین از این قبیل همواره جان ملکی وعابرین محلات حوادث را گرفته ومردم بی دفاع کشور را به سوگ عزیزان شان مینشاند.

این در حالیست که رهبری حکومت وحدت ملی برخلاف تعهد وتحلیف بجا آورده ، هنوز که هنوز است برسر تقسیم قدرت وغنایم بادآورده،  به افراد واشخاص وابسته به خود ویا تنظیم مربوط، به توافق نرسیده ودر اکثر مسایل حکومت داری وپالیسی های نظام با دیدگاه متفاوت وناهماهنگ عمل مینمایند، واین باعث شده است تا دشمنان وحشی صفت ونوکر اجنبی ها با گذشت هر روز هار تر شده و دمار از روزگار انسان این وطن بربایند.

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ضمن تقبیح شدید این حادثه تراژید وغیرانسانی، برعاملین داخلی وبیرونی رویداد وحشتناک 31 حمل 1395 جوار پل محمود خان شهر کابل، نفرین وانزجار شدیدالحن خود را ابراز مینماید.

در حالیکه به شهدای غرقه به خون حادثه بهشت برین وبه مجروحین شفای عاجل از بارگاه خداوند منان مسلت مینمائیم و به خانواده های داغدیده صبروشکیبای تمنا میکنیم، پالیسی وموضعگیری جاری رهبران حکومت را درقبال مسایل امنیتی ونظامی کشور ونداشتن تعریف واضح از دشمن وتدابیر پیشگیرانه از همچو اعمال، به شدت تقبیح نموده، ازهموطنان صبور وبا دیانت افغانستان درداخل وخارج کشور متواضعانه میطلبیم تا سکوت وخاموشی موجود را بشکنند، فریاد دفاع از وطن را به مثابۀ یک اصل افغانی درهمه جا بلند کنند، در برابر دسایس ارتجاع داخلی وخارجی هوشیاربوده ، به خاطردفع وترد آرمانهای پلید دشمنان رنگارنگ مردم میهن در یک صف واحد از قوای امنیتی ودفاعی  قهرمان خویش حمایت وپشتی بانی بیدریغ نمایند.

شاد باد روح شهدای غرقه به خون ازادی واستقلال کشور.

شیرمحمد "برزگر"

رئیس شورا رهبری نهضت نوزا

*****

پیام تسلیت به رفیق ارجمند انجنیر حبیبی إ

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان وسیلتا مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را نسبت وفات والده محترمه خانم رفیق گرامی انجنیر حفیظ الله حبیبی عضو شورای رهبری مرکزی و مدیر مسوول سایت ( آزادی . رو ) ارگان نشراتی سراسری  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، برای رفیق محترم حبیبی ، خانم  عزیز شان و بازمانده گان آن مرحومه ابراز داشته از خداوند منان  برای شان صبر و شکیبائی استدعا میدارد . روح متوفا شاد و جنت فردوس جایگاه ابدی اش باشد

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی (نوزا)

*****

پیام تسلیت

باتآ سف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مادر خانم رفیق حفیظ الله حبیبی عضو شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  در اثر مریضی که عاید حالشان بود - جهان فانی را وداع و به جاویدانگی پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه  مراتب غمشریکی و تسلیت خویش را به رفیق حبیبی گرامی، خانم محترمه شان  و جمله اقارب و دوستان آن مرحومه  ابراز داشته .برای ان مرحومه بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از خالق یکتا  استدعا میداریم.

روحش شاد باد

شورای رهبری ن.و.ز.ا

در فدراسیون روسیه

****

پیام تسلیت

با اندوه و تآلم فراوان اگاهی یافتم که مادر گرامی رفیق محمد حسین بابک عضو شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان وفات یافته و فامیل و دوستان را سوگوار نمودند.

انا لله و انا الیه راجعون

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  خود را در این اندوه بزرگ شریک دانسته - مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق محمد حسین بابک ، اعضای فامیل محترم  و دوستان شان  ابراز داشته  -روح ان مرحومه را شاد و به بازماندگان شان صبر جمیل ارزو میداریم.

شیر محمد برزگر

رئیس شورای رهبری ن.و.ز. ا

*****

پیام تسلیت

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که والیدهء معظمه رفیق محمد حسین بابک ؛ محترم میرزا محمد و محترم زلمی  داعی اجل را لبیک گفته و به رحمت حق پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه  مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق گرانقدر محمد حسین بابک ،جمله اعضای فامیل محترم شان  و دوستان آن مرحومه ابراز داشته - برای آن مرحومه بهشت برین و به باز ماندگان شان صبر جمیل از خداوند یکتا استدعا میداریم.

شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراتیف روسیه

*****

پیام تسلیت شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان إ

با اندوه و تآلم فراوان آگاهی یافتیم که هیولای مرگ بازهم انسان وارسته و مبارز راه سعادت مردم کشور محترم محمد اکبر اوریا یکی از شخصیت های نستوه و پرشور جنبش ترقیخواهانه و عدالتخواهانه کشوررا به کامش فروبرد

انا لله و انا الیه راجعون

در حالیکه نبود شان را در شرایط کنونی در جنبش عداتخواهانه و ترقیخواهانه کشور یک ضایعه جبران ناپذیر میدانیم مراتب تسلیت و غمشریکی شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  را برای فامیل ، دوستان و بازمانده گان مرحوم ابراز داشته از خداوند ( ج  ) روحش را شاد و جنت فردوس را برایش استذعا می نمایم

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان

*******

پیام  تسلیت


با درد وتاسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم که  محترم رفیق محمداکبر  اوریا ، یکتن از  مبارزین اصیل جنبش چپ دموکراتیک ، کارشناس ارشد سیاسی ، فرزند صدیق، خردمند وواقعیت گرایی نهضت چپ و مردم  افغانستان ؛ جهان فانی  را  وداع گفته  و  به  رحمت حق پیوست.

انا لله وانا الیه راجعون

شورای  سراسری  نهضت  واحد  زحمتکشان  افغانستان در  فدراسیون  روسیه - نبود رفیق محمداکبر اوریا را یک  صدمه یی جبران  نا پذیر برای  جنبش آزادیخواهی ، دموکراسی و  عدالتخواهی در کشورما  دانسته ؛ مراتب تسلیت و  غمشریکی خویش را  برای  تمامی اعضای محترم خانواده، اقارب، دوستان و رفقای آن زنده یاد ابراز داشته - برای شان صبر جمیل و برای زنده یاد محمد اکبر اوریا بهشت برین از خداوند یکتا استد عا میداریم.

روحش شاد و یادشان گرامی باد

شورای سراسری  ن.و.ز.ا

در فدراسیون روسیه

*******

پیام تسلیت

با تآثر و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم  که حاجی داد محمد بشار نماینده سابق شرکت   هوایی اریانا در مسکو ، بنا بر مریضی که  عاید  حالشان  گردیده  بود  داعیهء اجل را  لبیک گفته  وبه  رحمت حق پیوست

انا لله وانا الیه راجعون

شورای  سراسری نهضت  واحد  زحمتکشان افغانستان در فدراسیون  روسیه مرگ  نا بهنگام حاجی داد محمد  بشار را  منحیث یکی از  شخصیت  های  اجتماعی  کشور  ما یک ضایعه بزرگ پنداشته ؛ مراتب تسلیت و غمشریکی خویش رابه اعضای فامیل محترم شان، اقارب و دوشان ان مرحوم  ابراز داشته -  روح آن مرحوم را شاد و به بازماندگان شان صبر جمیل از ایزد یکتا استد عا میداریم

 

شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراسیون روسیه

*****

_

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تسلیت

شورای رهبری نهضت واحدزحمتکشان افغانستان

به مناسبت شهادت المناک هفت تن کارمندان پرافتخار شبکۀ تلویزیونی طلوع

1 دلو 1394

طالبان اجیران وابسته به سازمانهای استخباراتی منطقه واربابان جهانخوارشان، این کوردلان تاریک اندیش قرون وسطایی واین جانوران ددمنش انسان نما، به دوام جنایات وحشییانه ای خویش در کشور عزیز ما افغانستان، در شامگاه روز چهارشنبه لیل 30/1/جدی – دلو 1394 خورشیدی، چهرۀ کریه وشوم