نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 11 مارس 2017 ، 16:07    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مقام زن

مقام زن


زن  بنای  خلقت  و ایجاد  آدم  است

عالیترین  مظاهر هستی  عالم  است

آن دانه گندمی که فقط یک بهانه بود

گویا که در بهشت

انگیزه های عشق تورانقش بسته بود

کادم بدست خویش

فردوس  را بداد وترا همسفر گرفت

پرواز زندگی زشما  بال وپر گرفت

کا یینه  محبت  جنت  نشان    تویی

بعد از خدا یگانه خدای  جهان تویی

رهکار راه   جنبش  آزادگان  تویی

اعجاز مهر وعاطفه ومهربان تویی

هر چند  در مبارزه مرگ وزندگی

قربا نیی  خشونت  خونبار میشوی

اما بذات خویش

نیروی حذب وجاذبه قلبها زن است

درتنگنای حادثه مشکلکشا زن است

کانون گرم منزل اهل و فا زن است

بنیا  نگذار جامعه  وپیشوا زن است

احساس پاک اوست

هرجاکه مردبجاه مقامی رسیده است

دانا ترین مشاور زن در کنار اوست

آن ناخدا زنست که در موج سهمناک

کشتی  شکسته را بهدف رهبری کند

پیروز   باد  جنبش  و رزم  قیام زن

افر اشته  باد  پرچم  هستی بنام  زن

 

عبدالو کیل کوچی