نوشته شده توسط آزادی    جمعه ، 20 دسامبر 2013 ، 05:43    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

تدویر گردید

گزارش از بخش اول برگزاری مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کابل   -  افغانستان

23 قوس  -  1392 

  

حوالی ساعت 10:00 بجهء قبل از ظهر روز جمعه  مورخ 22/9/1392  هوتل ( ستارۀ شرق  ) واقع پروان سوم ناحیۀ چهارم شهر زیبای کابل پایتخت کشور عزیزمان  افغانستان شاهد گردهم آیی پُرشوروعظیمی از رهروان آرمانهای والای انسان زحمتکش کشور بود .

رفیق احمد حسین حسینی عضو مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ومسئول پیشبرد وتعقیب کار مجلس  ،  در نخستین لحظات آغازین جلسه ، حاضرین محترم تالار را مخاطب قرار داده گفت :

     " رفقا ، دوستان ، عاشقان دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی !

     پس از جلسۀ بن ، دولت در مرحلۀ انتقالی شرایط سهل  700 فرم را درظاهر ودر شکل به خاطر تقویت دموکراسی ورشد احزاب با مضمون ضعیف ساختن ، متفرق ساختن واز هم پاشیدن طرفداران دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی وضع نمود . مارا متفرق - ویکی شدن را برای یاران روزهای دشوار وهمسنگران دیرین مشکل ساخت . ما بخاطر پاسداری از وحدت درین مسابقه نرفتیم ونهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان  به شمارۀ 82 به ثبت وراجستر رسید .

   دوستان عزیز !

    طوریکه میدانید یکنیم سال قبل تلاش وپیکار وحدت خواهانۀ آرمانگرایان حزب بزرگ ما، درنتیجۀ توطۀ ریشه دار آسیب دید . اما کار وفعالیت اصولگرایانه وسالم اندیشی نتنها مسکوت نماند  ، بلکه بیشتر از پیش تقویت واستحکام یافت که برگذاری مجلس با عظمت امروزما ، مصداق این واقعیت روشن است

    مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در لحظات حساس تاریخ کشورما که چگونگی امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا از یکطرف  ، انتخابات ریاست جمهوری و انتقال  آخرین مرحلهء امور امیتی  به قوای مسلح کشور از جانب دیگر  ، در دستور کار دولت قراردارد  ، دعوت شده است .

   دراجلاس حاضر برعلاوۀ اعضای مجلس  مؤسسان وفعالین نهضت از ولایات مختلف کشور  ، از احزاب ، سازمانها و شخصیت های مستقل نیز در این اجلاش  دعوت به عمل آمده است . حضور شان را که به شکوهمندی جلسۀ ما می افزاید خوش آمدید میگویم. "

سپس با تلاوت  آیاتی چند از کلام الله  مجید  توسط جناب محترم قاری عبدالمجید منهاج  وپخش سرود ملی جمهور ی اسلامی افغانستان  ، رسمیت جلسه  رسمآ آغاز وطرز کار  مجلس در دو بخش ذیل اعلان گردید :

   بخش اول ، ارائیۀ بیانیۀ اساسی ، صحبت  دوستان ورفقا پیرامون بیانیۀ اساسی وهمچنان  بخوانش گرفتن اعلامیه  و پیام مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را احتوا نمود . 

 

  

  رفیق  گرامی شیرمحمد برزگررئیس مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بعنوان نخستین سخنران مجلس موسسان عقب میز خطابه قرار گرفته  و پس از دعوت  حاضرین برای یکدقیقه سکوت به پاس ارج گذاری به روان پاک شهدا و رفتگان بانام وگمنام راه آزادی ، استقلال ، حاکمیت ملّی ، تمامیت ارضی ونوامیس ملّی کشور عزیز وزادگاه پُرافتخار ما افغانستان  ، به ایراد ایراد گزارش اساسی مجلس موسسان پرداخته گفتند ] :      

« رفقای نهایت عزیزو دوستان گرانقدر إ

امروز ما در حالی حضور بهم رسانیده ایم که اوضاع واحوال سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ونظامی کشور ابعاد پیچیده کسب کرده ، سیاست ها ، رفتار، پالیسی ها وراهکار های سیاسی جاری دولت حاکم ،  نسبت به آینده امید بخش ، تردید های جدی خلق نموده است . یکی از عوامل این تردید ها از بحث حضور وخروج نیروهای خارجی ناشی میشود . این درحالیست که به دلایل حضور این قوت ها هنوزپاسخ قناعت بخش وجود ندارد .افغانستان مرکز جیوپولیتیک قوت های قرار گرفته است که برای بی ثباتی بیشتر آن تلاش مینمایند تا ثبات آن . کشور های که میلیون ها دالر برای افغانستان کمک نموده اند به صراحت اذعان میدارند که آنها بمنظور امن ساختن کشور های خویش ازچنگال تروریزم به افغانستان آمده اند . در پهلوی جنگیدن با تروریزم گفته میشود که امریکا به نفت و منابع انرژی کشور های منطقه چشم دوخته است . ایران حضور امریکا را در افغانستان تهدیدی برای امنیت خویش تلقی نموده و هراز گاهی به شورشیان و تروریستان در داخل افغانستان اسلحه و تجهیزات جنگی میفرستد ، تا بر ضد امریکا از آن استفاده شود. پاکستان به مثابه کشور حامی تروریزم ومتجاوزبا اعزام تروریستان در امور داخلی کشورما بیشرمانه مداخله مینماید ، چین در حالیکه با پاکستان روابط بسیار حسنه دارد دلچسپی زیادی به منابع خام افغانستان داشته و علاقه مند است تا در دراز مدت از افغانستان به عنوان دهلیز تراسپورتی استفاده نماید تا به منابع نفتی ایران وصل شود و ایران بالمقابل از تکنالوژی چین استفاده کند . جاپان نیز از یکسو روابط خوبی با هند دارد و از سوی هم نمیخواهد افغانستان بحیث لنگرگاه اقتصادی چین مبدل شود ، لذا در بازسازی افغانستان نقش فعال بازی مینماید."

 وضعیت امنیت ، چالشهای ناشی از کشت ، تولید ، استعمال ، قاچاق وترافیک مواد مخدر وارتباط آن با تروریزم سازمان یافته وترویج فساد طاقت فرسای اداری واخلاقی در جامعۀ جوان افغانستان ، محورهای دیگری از بیانیۀ رفیق  محترم برزگربود ، مصائب ناشی از اعتیاد روز افزون به مواد مخدر را در بین اقشار مختلف جامعه برشمرد وبرخورد های انفعالی دولت وکشورهای ذیدخل منطقه وجهانی را در قبال معضلۀ مواد مخدر که اکنون به معضل ملّی غیر قابل محارتبدیل شده است مورد انتقاد شدید قرار داده افزود :   " بنا برتشخیص دفتر “UNODC ، افغانستان متاسفانه هنوزهم در صدرجدول تولید کنندگان تریاک در سطح جهان ، مقام اول را از آن خود نموده وکشورهای فدراتیف روسیه ، ایران ، پاکستان ، امریکا وتاجکستان که در نشست های متذکره با افغانستان به مذاکره میپردازند با وصف تحمل تلفات انسانی وزیان های اقتصادی ناشی از پدیده نامیمون موادمخدر، برتعهدات خویش در امر مبارزه با هیولای مواد مخدردرافغانستان پابند نیستند . برخورد های انفعالی دولت وکشورهای زیدخل جهانی در مسئله موادمخدرسبب شده است تا اقتصاد نامشروع موادمخدر بعنوان عامل اصلی تمویل دشمن به خاطر پیشبرد اهداف ومقاصد بیگانگان وتداوم ناامنی ، قتل ، انفجار ، انتهار وشیوع مفاسد اداری واخلاقی درجامعه کشور عزیزما افغانستان گردد. "

وضعیت آشفتۀ سیاسی کشور ، افتراق احزاب ، سازمانها ونیروهای رفیق وهمسوی دیروزوعوامل آن در بیانیۀ اساسی مجلس مؤسسان باز تاب روشن یافت ، ضرورت وحدت نظروعمل نیروهای اصلی مبارزه یعنی کسانی که با کج رفتاری های قلدرمنشانه وخود راضی تعلق خاطر ندارند وامروز پردۀ فُرصت ها را دریده ودر ساحۀ عمل قدم گذاشته اند ، امر حیاتی وتأخیر ناپذیز محسوب شد ورفیق گرامی برزگر دراین بخش بیانیۀ شان تأکید فرمودند که :" اکنون که آستین های خود را تکانده ایم ، راه برای وصل شدن های بیشترباز وروشن شده است . ما بطرف یاران جداساخته شده ای که در یاد ما وخاطر ما همیشه بوده اند با اطمینان قدم خواهیم گذاشت ، ودیگر هیچ عاملی وصل مارا تهدید نخواهد کرد وبه خطر مواجه نخواهد ساخت . "

بیانیۀ اساسی که در هر قسمت با کف زدن هاوتبارز احساسات وطندوستانه وشریفانۀ حاضرین د رتالار بدرقه میگردید با این سخنان رئیس  مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بپایان رسید :

    "    همفکران گرانقدر !

در پایان سخن ، مؤجز باید گفت که ، این ساختار سازمانی که در این مقطع معین زمانی پا به عرصه وجود میگذارد ، مردم نجیب وشریف افغانستان در لحظات حساس تاریخی بسر میبرند. دراین دوران ضرورت جدی اتحاد نظر وعمل میان شخصیت ها ، سازمان ها ، فعالان سیاسی ونیروهای ملی دموکراتیک وترقیخواه در داخل وخارج کشور ، بیش از هر زمان دیگر ، به طور حتمی محسوس است . آرزومند یم که این ساختار سازمانی ما ، به حیث خانه مشترک وهمگانی امن سیاسی سهم شایسته و ارزنده را درامرمبارزه مسالمت آمیز و ترقیخواهانه ، برای صلح وامنیت ، دموکراسی ، آزادی ، عدالت اجتماعی وتحقق اهداف برنامه وی ،موفقانه اداء نماید .

شوروشوق ، همت عالی کاری وموفقیت برای همه شما آرزو مینمایم. "

  در جریان سخنرانی رفیق گرامی شیرمحمد  بزرگر، هیات تحریر جلسه  ، یادداشت دوستان ورفقای ذیل را که آرزوی صحبت  وابراز نظر پیرامون بیانیۀ اساسی را داشتند دریافت نمود ، که بنابر کمبود وقت وتعدد داوطلبان صحبت ، عدۀ معدودی ازدوستان مجال سخنرانی یافتند :

                                  ·رفیق عبدالغور احمدزی عضومؤسسان ن.و.ز.ا ورئیس شورای ولایتی بلخ .

                                  ·  // شیرالله جبارخیل رئیس حزب ملی وطن.

                                  ·//  رفیق  حفیظ الله همزاد عضومؤسسان ن.و.ز.ا ورئیس شورای اروپایی .

                                  ·محترم  میرافغان باوری رئیس حزب وطن .

                                  ·رفیق  فهیمه عضومؤسسان ن.و.ز.ا وعضوکمیتۀ کارمرکزی .

                                  ·محترم  دوکتور عبدالکبیر رنجبر نمایندۀ حزب حق وعدالت .

                                  · محترم عبدالجبار قهرمان نمایندۀ مردم در پارلمان کشور .

                                  · رفیق  بشیراحمد بشارت عضومؤسسان ن.و.ز.ا ونمایندۀ شورای ولایتی تخار.

                                              ·رفیق یازق قلیچ دهقان عضومؤسسان ن.و.ز.ا ونمایندۀ شورای ولایتی جوزجان

دوستان و رفقایکه نسبت کمبود وقت فرصت  صحبت نیافتند  :

                                  ·محترم مولوی الحاج گل محمد پوپل از ولایت قندهار .

                                  · رفیق اسدالله کریان عضومؤسسان ن.و.ز.ا ورئیس شورای ولایتی بغلان .

                                  · رفیق  غلام حضرت  عضو موسئسان ن.و.ز.ا.و رئیس شورای ولایتی لغمان           .

                                  · رفیق  برات لودین     عضو  موسئسان ونمایندۀ شورای ولایتی کندز .

                                  · رفیق  ذین العابدین سعیدی عضو موسئسان رئیس شورای ولایتی کابل .

                                  · رفیق محمد عوض عضو مؤسسان ن.و.ز.ا ورئیس شورای جمهوری فدراتیف روسیه.

                               · نمانیدگان محترم شورا های ولایتی ولایات  ، ننگرهار ، دایکندی ، و فراه .

 

  

 

  

اولین صحبت  تأئیدی پیرامون بیانیۀ اساسی را  رفیق عبدالغفور احمدزی عضومؤسسان ن.و.ز.ا ورئیس شورای ولایتی بلخ ارائیه نمود، او ضمن اعلان پشتی بانی بیدریغ از بیانیۀ اساسی جلسهبه نمایندگی از زحمتکشان ولایت بلخ ، چنین ابراز داشت : "  آرزو مندم تأسیس نهضت واحد زحمتکشان افغانستان باعث ایجاد یک حزب سراسری درکشورشود وتمام کسانی که به خاطر این وطن مبارزه صادقانه میکنند دور هم جمع شوند ."

     سپس رفیق شیرالله جبارخیل رئیس حزب ملی وطن که به نمایندگی از حزب متذکره در مجلس اشتراک نموده بودند نوبت صحبت یافته چنین ابراز سخن نمود : " جلسۀ امروزی که به اشتراک تعدادی از رفقا دایرگردیده است در مطابقت با قانون اساسی کشور بوده ویک گام مثبت است و ما از این نشست پشتی بانی خود را اعلان مینمائیم .  "  محترم جبار خیل درقسمتی از بیانیۀ شان ابراز داشت: " مارا مردم باید ارزیابی کنند ،ارزیابی وقضاوت مردم بهترین معیار میتواند باشد ، حرکت وگام امروزی نهایت سازنده ومثبت است زیرا زمینۀ دور هم جمع شدن رفقا را مساعد میسازد  ، اگر ما با هم یکجا نشویم به تدریج نابود خواهیم شد وازمحترم  برزگر صاحب از صمیم قلب تشکر میکنم وامید وارم همه را یکجا ومتحد بسازند تااز این بنبست رهایی یابیم ."

   باید خاطر نشان نمود که به اثر توجه وهمکاری تخنیکی رفقا جریان جلسه از طریق انترنت و سافتویر سکایپ همزمان در یازده کشور اروپایی قابل رویت بود واز همین طریق رفیق حفیظ الله همزادعضومؤسسان ن.و.ز.ا ورئیس شورای اروپایی رفقا را مخاطب قرار داده گفت:

 "رفقای بسیار عزیز و همرزمان دلیر  إ

در حالیکه گزارش اساسی مجلس عالی موسسان را بصورت کل حمایت، تآئید و پشتیبانی مینمایم ، با  مسرت فراوان صمیمانه ترین  مراتب تبریکات  ، شاد باش ها و تمنیات نیک خود  وهمه اعضای شورای اروپائی   را به مناسبت پایه گذاری و تآسیس نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  بحیث سازمان سیاسی پیشرو ، مستقل ،  ادامه  دهندهء  جنبش  دادخواهانه  ، عدالتخواهانه و مبارزات طولانی آزادی خواهان کشور و انتخاب رفیق عزیز شیرمحمد بزرگر را بحیث رئیس شورای رهبری  ، برای شما رفقای گرامی  رزمنده گان دلیر و نستوه  ،  شما رفقای با شهامت و مبارزین صدیق اصول و اصولیت به   شورای محترم رهبری مرکزی وهمه راهیان  نهضت واحد زحمتکشان  افغامستان  تقدیم میداریم .

یقین کامل دارم که نهضت واحد زحمتکشان افغانستان با رهبری شفاف و موجودیت اعتماد  قوی سیاسی  رفیقانه ، با خرد جمعی و تفکر واحد و با تحقق اهداف عالی برنامه وی خویش در امر خدمات صادقانه جهت تآمین رفاه و سعادت برای مردم شریف و رنجدیدهء افغانستان ، افتخار خدمت گذاری صادقانه را حاصل خواهد کرد .

افتخار به شما و همه رفقای عزیز آرمان گرای وطندوست و عدالت خواه که طی مدت بیشتر از یک و نیم سال به اینطرف ، میارزه اصول گرائی را در مقابل باطل و باطل گرائی  شجاعانه و پیروزمندانه با حوصله مندی و مسوولیت پذبری بسر رسانیدید.

رفقای  عزیز القدر و گرامی إ

همه  اعضای  شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سعی و تلاش ،  مبارزهء دادخواهانه و عدالتخوا هانه کمیته کار مرکزی اصول گرایان در رآس رفیق ارجمند شیرمحمد بزرگر را به منظور خنثی ساختن پلان های توطه گران و حل بحران تحمیل شده از راه  مذاکره و گفتمان سازندهء رفیقانه ، به نظز قدر نگریسته به این احساس مسوولیت  پذیری حزبی و ا نعطاف پذیری وطنپرستانه شما رفقای گرامی  ا رج میگذارد.

نشر طرح های پیشنهادی و نشر یادداشت های شورا های برون مرزی و کمیته کار مرکزی اصول گرایان در مطبوعات انترنتی ، بخصوص در سایت های آزادی . رو و اصولیت و مذاکرات وگفتمان مستقیم با  مهره های اصلی رهبری یک طرفهء حزب نا منهاد مردم افغانستان و حکام پشت پردهء اروپائی شان  در داخل و خارج کشور ، به وضوح نشان داد که آنها به هیچ صورت نمیخواهند تا وحدت و یکپارچه گی حزب حفظ شود . از همان رویداد های تآسف آمیز تحمیلی در حیات  درون حزبی  به  ثبوت رسید که دستان فتنه ، جعل و تقلب  وظیفتآ حزب را به انشعاب تهدید میدارند . با آنهم هئیتی حسن نیت بار دیگر از جانب  کمیته کار مرکزی اصول گرایان  به ادامهء مذاکرات ( بی نتیجه ) قبلی  ، موظف گردید  تا خواست اعضای مسوولیت پذیر حزب را به قضاوت کسانی برساند که غرق فضای بینش های منفی به جای حسن نیت و ارادهء حزبی ، برای حل بحران گستردهء تحمیل شده بالای حزب ، بیشتر به خود ، طرز دید و تفکر خود محوری خود شان فکر میکردند ، ولی متآسفانه ماجراجویان شریر داخل حزب  مثل کرم پیله باز هم بدور پلان های مهندسی شده و بدور ایده ها و تفکر خود محوری خویش پیچیدند و طبق پلان های قبلآ تنظیم شده و انتقال یافته از اروپا توسط مهره های سیاسی استخدام شده خویش به تاریخ 19 ثور 1392 خورشیدی با نما یش سیاسی تحت نام پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان با نقص صریح اصول و موازین مندرج اساسنامهء مصوب کنگره ، یکبار دیگر با پر روئی ، جعل و تقلب در  آن حزب  را ، در منصه اجراء قرار داده  با زیر پا نمودن پیشنهاد ها و خواست های مسوولانه نصف بدنه حزب مردم افغانستان ، عملآ و عمدآ انشعاب را در حزب تحمیل نمودتد . و حزب را چند پارچه ساختند.

بناء کمیته کار مرکزی اصول گرایان به منظور حفظ جنبش  مترقی در وجود اعضای سالم اندیش ساختار سراسری اصول گرایان داخل کشور و جنیش خود جوش علمبردار اصول و اصولیت در اروپا  ، به اساس تفکر واحد ، خرد جمعی و تصمیم همه گانی و بنا بر وضعیت سیا سی اجتماعی و ضرورت جدی شرایط کنونی کشور ، به طرف ایجاد ساختار نوین سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، ودموکراتیک ، ترقیخواه ، گام های متین ، اصولی و استوار گذاشت که تدویر مجلس موسسان یکی از نتایج  پیروزمند و سرنوشت ساز این اقدام بزرگ می باشد . "

     رفیق همزاد با تحلیل روشن از چالش های یکنیم سال اخیر که اصولیت حزبی و قدسیت مبارزۀ اصولمند رفقا را تحت شعاع قرار داد ، بیانیۀ تأئیدی خویش را باجملات وشعار ذیل به پایان رسانید :

 " بدینوسیله  با کمال ادب  و احترام از همه رفقای گرامی مجموعهء سیاسی بزرگ دیروز ما  یکبار  دیگر صمیمانه میخواهم تا به ندای وجدان به خاطر رنج های عظیم خلق ستمدیده و رنج کشیدهء افغانستان همدیگر  را صمیمانه  پذیرفته و  با همان اعتماد رفیقانه و صادقانه قبلی  یکدیگر را  در آغوش بگیرید و مطابق برنامهء علمآ تنظیم شدهء نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به طرف ایجاد خانهء امن سیاسی ، گام های عملی بردارید ، تا باشد که دین و وظیفهء مشترک خویش را در راه مبارزهء مسترک برای رفاه،   سعادت  و خوشبختی مردم عزیزمان به مثابهء یک نیرو و پتنسیال قوی سیاسی و اثر گذار در کشور با افتخار اداء نماییم.

به پیش در راه تحقق فیصله های مجلس عالی موسسان

به پیش  در راه همسوئی ها ، اتحاد ها و وحدت های صادقانه

زنده باد افغانستان و مردم سر بلند آن ."

     رفیق محترم  میرافغان باوری رئیس حزب وطن یکی دیگر از صحبت کنندگان در مجلس مؤسسان بود ، او ضمن ابراز تشکر وقدردانی از رفیق گرامی بزرگر به مناسبت دعوت شان در مجلس تأسیس نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان افزود : " در صحبت برزگر صاحب مطالب خوبی بیان گردید ، مطالبی که نیاز امروز واین زمان است . درشرایط فعلی واقعاً وطن ومردم ما به صلح نیاز دارند ، صلح آرمان مشترک همۀ مردم افغانستان است ، صلح آرزوی همه است سی وپنجسال جنگ به ماوشما ثابت ساخت که جنگ باعث فقروبدبختی مردم گردیده است ، اگر کسانی که جنگرا ترجیح میدهند آنها هم مستحق اند ولی این جنگ است که همه هست وبود وطن ما را از بین برد لذا برماوشما است که این ملت از هم پاشیده را با هم یکجا بسازیم ، اگر میخواهید وطن درست شود ما باید خانۀ بزرگ سیاسی خود را آباد کنیم ، در وطن اگر میخواهید همبستگی ملی ایجاد شود باید ما با هم متحد شویم زیرا به اتحاد همگی نیاز مبرم وجود دارد .  من به تفاهم ویک پارچگی با شما همصدا هستم در هرکجا که رفقا بخواهند با هم مینشینیم وبه یک تصمیم واحد نایل خواهیم شد . موفقیت همۀ شما را خواهانم ."

همچنان رفیق فهیمه عضو مجلس مؤسسان ن.و.ز.ا وعضوکمیتۀ کارمرکزی نیز پشتیبانی قاطعانۀ خویش را از بیانیۀ اساسی مجلس به نمایندگی  قشر اناث اعلان وسهم زنان را در امر مبارزات دادخواهانه در جامعه برجسته  ساخته وبسیج هرچه بیشتر آنان را به دور نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به خاطر احقاق حقوق حقه ای شان به عنوان نیمی از پیکر جامعۀ مرد سالار افغانستان خواستار شد وبه خاطر برآورده شدن این امر مهم  ، همکاری وتلاش خستگی ناپزیر خویش را ابراز داشت .

 

    متعاقباً رفیق گرامی داکتر محمد کبیر رنجبر که به نمایندگی از حزب حق وعدالت در مجلس اشتراک داشتند پیرامون موضوع سخنان خویش را چنین بیان داشتند : "  من نهایت مسرور هستم که خو را در جمع شما میبینم . شخصیت های خوب وطن ما خود را وقف وطن ومردم کردند ، وطنی که مهد واحد ماست . من به دو مسئلۀ نهایت مهم اشاره میکنم ، کشور ما ومردم ما ، هم از نگاه فزیکی وهم از نگاه معنوی نهایت صدمه دیده اند ، هم مردم صدمه دیده اند وهم نیروهای چپ که ستون فقرات آنرا ح.د.خ.ا تشکیل میداد . با اینکه ما با افتخار پیش رفتیم که همه آنرا درک میکنند ونسل های آینده نیز آنرا درک خواهند کرد، ولی ما اشتباهاتی هم داشتیم که باید به آن اعتراف کنیم  ، اما ما افتخار آنرا هم داریم که در جملۀ نیروهای سالم ح.د.خ.ا هستیم . بعد از تحول هفتم ثور استباهاتی رخ داد  که تقصیر آن به دوش یکعده ای از رهبران بود وقصور تمام حزب نبود ، شما ببیند کشته شدن پنجهزار نفر را چطور به رخ ما کشیدند پنجهزار نبود بلکه دوازده هزار نفر بود که این کار حفیظ الله  امین بود . ما بخاطر حفظ ارزش ها مبارزه کردیم بهترین فرزندان ح.د.خ.ا از بین رفت . از طرف یک گروپ کوچک چنین یک خیانت بزرگ صورت گرفته است . نیرو های دموکراتیک بعد از سقوط ح.دخ.ا پراگنده شدند ، دو عامل باعث پراگندگی ما شد  ، زمانیکه مجاهدین وارد کابل شد فاجعه ای بسیار بزرگ رخ داد یک بخش به بیرون آواره شدند و یک بخش در داخل کشور مجال فعالیت نداشتند ووضعیت طوری بود که نیروهای دموکراتیک نمی توانستند خود را جمع وجور کنند . بعد از سقوط طالبان زمینه مساعد شد ولی ما جمع وجور نشدیم . یکی از عوامل تفرقه رفقای بیرونی  بود که باید انها رفقا را متحد میساختند . من از آقای برزگر تشکر میکنم که چنین ابتکار راکردند ، رفقای ما در اروپا در نازونعمت به سر میبرند وما در اینجا خاک میخوریم ورنج میبریم ، باید آنها میامدند وبا ما یکجا کار میکردند ، ما به نتیجه رسیدیم وبه آقای برزگر میگویم که در این راه با شما یکجا هستم وموفقیت از آن شماست ، ما باید ستون فقرات ح.د.خ.ا را عمیقا بازسازی کنیم . من به حزب حق وعدالت رفتم صرف بخاطریکه موقعیتی دیگری وجود نداشت . تغیر در همین حرکت دیده میشود ، من از آقای برزگر تشکرمیکنم ومتیقن هستم که با همین شیوه همه گرد هم میآیند ویک حرکت جدید صورت میگیرد ، ما حرکت وسیع تر را به راه بیندازیم تا موفق شویم من از شما تشکر میکنم ."

 

  

 

 

رفیق عبدالجبارقهرمان دومرتبه ای ونمایندۀ مردم در پارلمان کشور با ابراز تشکر از رفیق برزگر که زمینه ای گرد همای بزرگ امروزی را فراهم نموده اند افزود : " شرایط موجود سیاسی ، اجتماعی وافتصادی کشور برای احیایی خانۀ بزرگ سیاسی ما وشما خواه د رقالب  جرگه باشد ویا جلسۀ بزرگ کاملاً آماده است واین مسئولیت مشترک ما وشما است تا کشتی نجات وطن خود را که در یک دریای طوفانی وپر تلاطم در حرکت است با هنرمندی وذکاوت به ساحل مقصود رهنمون شویم .

        بحث امضای سند امنیتی بین افغانستان وامریکا که بیکی از چالش برانگیزترین بحث در کشور تبدیل شده است ، درپارلمان نیز به آن با نگاه متفاوت دیده میشود ، یکعده خواهان امضای سند اند ویکعده در مخالفت با امضای سند ابرازعقیده ونظرمینمایند . شرایطی را به وجود آورده اند که حکایت چوپان وگرگ را در کشورعملی خواهند نمود واین ناشی میشود از فقدان ارادۀ دولت مزدور درامر تصمیم گیری مسایل مهم وطنی .

     تاریخ گذشتۀ نشان داده است ابرقدرت های چون اسکندر ، انگلیس ، روس ودرحال حاضرامریکا هیچگاه به خاطر حفظ حدود جغرافیایی افغانستان مثبت اندیشی نداشته اند بلکه همواره جهت تجزیه وخورد ساختن آن دست به نیرنگهای گوناگون زده اند . اکنون که کشتی نجات وطن در امواج پرتلاطم اوضاع نابسامان جاری کشور در حال غرق شدن است برماست تا وجدان های خابیده را بیدار ووطن را از پرتگاه نیستی نجا بدهیم . "

      رفیق جبار قهرمان صحبت خویش را با جملۀ ذیل به پایان رسانید : " من بنا بر احساس عالی وعزم متین که به جمع شما میبینم این مژده را از همین حالا به شما میدهم که خانۀ مشترک امن سیاسی ما به همت دلیر مردان ما دوباره احیا میشود ."

    رفیق بشیر احمد بشار شاعر جوان که مشغول تعلیم وتربیت اولاد وطن در ولایت تخار است به نمایندگی از شورای ولایتی تخاراصولگرایان پشتیبانی بیدریغ حود را از بیانیۀ اساسی جلسه ابراز وقطعه شعر زیبای ذیل  را که خودش سروده است تحت عنوان "رفقای راد مرد من !"به خوانش گرفت که از جانب حاضرین در تالار با کف زدنهای پرشور وتبارز احساس وطندوستانه از آن استقبال به عمل آمد  :

رفقا ی راد مرد من!

بیائید ای دلاوران

به این دیار مرد پرور جهان

نگاه عاشقانه افکنیم

و از غروب آفتاب بخت  او

ممانعت بکار آوریم

تمام هست بود سرزمین ما

به دست غاصبان خاک

به دست قاتلان جان

میان چوک ها و جاده های شهر دشمنان مان

لیلام شد.

و آبروو عزت نیای پرغرور مان

که قرن هاو قرن ها

به فصل های پر ضخامت کتاب روزگار ها

چوسبز و جاودانه بود

به پای شوم اجنبی فتاد

کنون عبور از کنار بیوه و یتیم

و یا زنان روسپی

ویا جوان پا برهنه فقیر

به  چشم عابران جاده های شهر

به یک نگاه

چو چشمه اشک جاری می میکند

ندیده ی  که در حضور چشم هایت

جوان نوجوان کشورم

سری عزیز خویش را فدای اعتیاد می کنند

از این به بیش جنگ را

نبوده ارمغان برای ما

رفیق راد مرد من!

من از قضاوت متون روزگار خود

صداقت و شهامت و وفایی بی نمونه را

به جوهر وجود فرد فرد تان

بزرگتر زکوه یافتم

بیایید ای دلاوران!

به اتحاد و اتفاق، و یک قدم به پیش

به افتخار رهبران نیک نام راه  سبز

نخست بهر خود

و بعد در تمام ساحت دیار نازنین خود

برای مرد و زن

برای نسل های تازه وطن

صفاو صلح آوریم

قسم به ذات لایزال

علاج درد جان گداز میهنم

فقط شجاعت شماست

به جز رهی شما مبارزان و فاتحان

ادامه دار نیست هیچ کاروان

همیش در هوا در اهتزاز باد

پرچم که پرورش نموده قهرمان

به هر شرایط و زمان

چنان شما دلاوران.

15/9/1392

بشیر احمد  بشار

 

 

 

 

 

 

 

گزارش قسمت دوم جریان مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بزودی به نشر میرسد

شعبهء تبلیغ و ترویج کمیته کار مرکزی

آخرین بروزرسانی ( یكشنبه ، 22 دسامبر 2013 ، 13:50 )