نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 21 دسامبر 2013 ، 16:10    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

قسمت دوم

 برگزاری مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

 

 

اخرین سخنران مجلس با شکوه مؤسسان نهضت واحد زخمتکشان افغانستان رفیق عزیز یازقلیچ دهقان عضو مؤسسان ن.و.ز.ا وعضو شورای ولایتی جوزجان بود که باقرارگرفتن پشت میز خطابه ، خطاب به رفقا گفت : " نخست از همه سلامهای گرم زحمتکشان ، کارگران ودهقانان ولایت جوزجان را به شما تقدیم میدارم واز بیانیۀ اساسی جلسه که بوسیلۀ رفیق گرامی ومحترم برزگر صاحب قراات شد پشتیبانی وحمایت کامل خود را اعلان مینمایم . اکثراً رفقای کارگر ودهقان سمت شمال از من میپرسند که مابه کجا برویم ؟ و چه کارکنیم ؟  پاسخ قناعت بخش برای رفقای خود ندارم رفقای ما حزب فراگیر وهمه شمول را آرزو دارند ؛ ماباشما هستیم وتنها ، بودن ما باشما کار را بجای نمی رساند ، باید تلاش وحرکت جدی داشته باشیم ، شرم وننگ است برای ماوشما ، بیش از این ماندن در خواب غفلت وبی مسئولیتی خیانت بزرک به مادر وطن است . اگر کمترین همت در وجود رفقا باقیمانده است باید آنرا به حرکت درآورند وبپا خیزند ومسئولیت وجدانی ایمانی ووطنی خود را در قبال سیلی از فقرا، یتیمان ، بیوه زنان ومستمندان که صف های شان با گذشت هرروز طولانی تر میشوند، ادا نمایند . ما کارگران ودهقانان فقط در انتظار صدای شما هستیم ، اتلاف وقت وزمان، بیشتر از این به سود وطن ما نخواهد بود ."

                   · 

  ساعت 2:00 بعد از ظهر رفیق گرامی انجنیر عزیزاحمد عضومؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان حضورمجدد رفقا را درتالار جلسه خیر مقدم گفته مطابق موازین درون سازمانی اجندای بخش دوم مجلس را قرار ذیل در معرض رأی حاضرین  قرار داد :

  بخش دوم جلسه که به مسایل درون سازمانی اختصاص یافته است به کارش آغاز مینماید وشامل دوموضوع است :

                   ·قراات طرح مرامنامه واساسنامه که بعد از نظر خواهی وابراز نظرشوراها غنا بخشیده شده وطرح نهای آن بدسترس شما قرارگرفته است وهمچنان تائید بیانیۀ اساسی ، پیام واعلامیۀ نهضت واحد زحمتکشان افغانستان .

                   ·امور تشکیلاتی که برای شورای رهبری کمیت "101 " تن پیشنهاد میگردد .

اجندای فوق بعد از رأی گیری با اتفاق آرأ مورد تصویب قرارگرفت وبه خاطر جلوگیری از ضیاع وقت ازاینکه متن مرامنامه واساسنامه قبلاً توسط رفقا مطالعه ومرور گردیده بود با درنظرداشت نظرکتبی  شورای اروپای در دومورد تعویض واژه ای کمیته به واژه ای شورا در متن اساسنامه پیشنهاد صورت گرفت تا متن مرامنامه واساسنامه در کل مورد رأی گیری قرار گیرد . پیشنهاد متذکره به رای گذاشته شد ودر نتیجه به اتفاق آرا متن هردوسند فوق به تصویب رسید ومتعاقباً بیانیۀ اساسی ، اعلامیه و پیام نهضت بعد از رأی گیری به اتفاق آرا مورد تائید رفقای حاضر جلسه واقع شد .

رفیق محترم انحنیرعزیز بعداً بحث پیرامون مسایل تشکیلاتی را آغاز ونخست کمیت "101" تن را به عنوان عدد قابل قبول برای شورای رهبری پیشنهاد نمود که به اتفاق ارأ مورد پزیرش قرار گرفت .

     رفیق انجنیرعزیز خطاب به رفقا گفت : " اکنون زمان آن فرارسیده است تا شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان انتخاب گردد .عجالتاً پیشنهاد رفیق بخاطر عضویت در شورا موجود است هرگاه رفیقی دیگری داوطلب عضویت باشد لطفاً ثبت نام نمایند " داوطلب وجود نداشت " اسم رفقا به ترتیب الفبا به طور انفرادی قراات وبا کف زدن های ممتد الی آخرین فرد مورد تائید  رفقای حاضر جلسه قرار گرفتند .  رفیق عزیز از جانب خود وحاضرین جلسه انتخاب انفرادی رفقا را به عضویت درشورای رهبری تبریک وتهنیت گفته موفقیت و پشت کار رفقای شورای رهبری را در امر پیشبردوظایف پرُمسئولیت شان آرزو، وچنین ادامه داد نهضت واحد زحتکشان افغانستان دارای مرامنامه ، اساسنامه وشورای رهبری میباشد . اکنون ایجاب مینماید تا ازبین شورای رهبری یک رفیق را به حیث رئیس شورا انتخاب نمائیم ، لذا پیشنهاد مینمایم تا رفیق گرامی وارجمند برزگرکه در راه به ثمر رسانیدن اهداف اصولی سازمان ورد باطلگرایی زحمات خستگی ناپذیری را متقبل واز لحاظ سابقۀ درخشان حزبی ، تجربه ودانش کافی وهمچنان اعتبار واعتماد لازم مورد توجه همه رفقای اصولمند قرار دارند ، این مسئولیت بزرگ را بپزیرد واگر رفیقی دیگری هم داوطلب باشد کتبا پیشنهاد خود را ارائیه نماید . " پیشنهاددیگری وجود نداشت " پیشنهاد رفیق عزیز مبنی بر انتخاب رفیق گرامی برزگربا کفزدن های گرم وممتد رفقا بدرقه شد ورفیق انجنیرعزیز انتخاب اوشان را در پست ریاست شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان از جانب خود ورفقای حاضر تبریک وشادباش گفته  خواست تا عقب میز خطابه تشریف آورده به موضوعات باقیماندۀ امور تشکیلاتی بپردازند "کفزدن های ممتد ".

    رفیق ارجمند برزگر رئیس نهضت واحد زحمتکشان افغانستان عقب میز خطابه قرار گرفت مسئولیت پیشبرد کار باقیماندۀ بخش تشکیلاتی را به عهده گرفته چنین ابراز سخن نمود :

" رفقای عزیز !

از اعتماد وباوربزرگ تان نسبت به اینجانب به مناسبت گذاشتن بار مسئولیت عظیم بردوشم سپاس وقدردانی مینمایم وآرزو مندم درهمکاری نزدیک وتشریک مساعی همۀ شما از عهدۀ آن در شرایط نابرابر سیاسی موجود کشور سربلند وپیروز بدر آییم . " سپس رفیق برزگر بخاطر پیش برد موفقانۀ امور  مربوط بکار وفعالیت سازمانی د رعرصه های  مختلف ، رفقا هریک :

                  ·رفیق فهیمه امیر یار .

                  ·رفیق انجنیر عزیز احمد .

                   ·رفیق نجیب الله خوژمن .

را بعنوان معاونین ریاست شورای رهبری نهضت پیشنهاد نمود که به اتفاق ارا با کف زدن های ممتد حاضرین جلسه مورد تائید قرار گرفت .

متعاقباً اسمای تعداد 21 تن اعضای شورای رهبری بحیث اعضای کمیتۀ کارمرکزی براساس الفبا به شکل انفرادی قراات و پشنهاد گردید که از جانب جلسه هرکدام به اتفاق آرا موردتصویب قرار گفتند.

هکذا حسب پیشنهاد رفیق گرامی برزگر از ترکیب رئیس ومعاونین شورای رهبری وهمچنان اعضای شورای کار مرکزی به تعداد 13 تن به ترتیب الفبا وبه شکل انفرادی  به عنوان اعضای هیات رئیسه به رای گیری گذاشته شد که در نتیجه به اتفاق ارا به تصویب رسید .

 بعد از اتمام کار اجندا جلسه پیرامون مسایل تشکیلاتی رفیق محترم شیر محمدبرزگر رئیس منتخب شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان خطاب به حاضرین جلسه فرمودند : " مکتب ما مکتب اصولیت است ، مکتب ما ، مکتب رفیق کارمل بزرگ است ودر هیچ مرحله ای با هیچ کَس معامله نخواهیم کرد . من بخاطری سه رفیق را معاون انتخاب کردم تا در کنار هم به سمت تحقق اهداف عالی برناموی خویش که همانا اهداف مکتب است ، گامهای مستحکم ، استوار وپیروزمندِ عملی بگذاریم وهمواره امور را به شکل شورای پیش خواهیم برد .

بعداً رفقا به گرفتن عکسهای یاد گاری پرداخته کار مجلس با عظمت مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به آرزوی پیروزی هرچه بیشتردر جهت تامین صلح سراسری درافغانستان موفقانه به پایان رسید .

دورد به رفقا"........

 

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ، 24 دسامبر 2013 ، 15:08 )