نوشته شده توسط آزادی    سه شنبه ، 24 دسامبر 2013 ، 13:51    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

-بیانیۀ اساسی مجلس موسسان ساختار تشکیلاتی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

-اعلامیۀ مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  

  -پیام مجلس مؤسسان نهضت واحدزحمتکشان افغانستان    

 -برنامۀ نهضت واحد زحمکشان افغانستان

 -اساسنامۀ نهضت واحد زحمتکشان افغانستان                                                                                                 

*************  

بیانیۀ اساسی مجلس موسسان ساختار تشکیلاتی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان 

 

    رفقای نهایت عزیز ودوستان گرانقدر !

    امروز ما در حالی حضور بهم رسانیده ایم که اوضاع واحوال سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ونظامی کشور ابعاد پیچیده کسب کرده ، سیاست ها ، رفتار، پالیسی ها وراهکار های سیاسی جاری دولت حاکم نسبت به آیندۀ امید بخش ، تردید های جدی خلق نموده است . یکی از عوامل این تردید ها از بحث حضور وخروج نیروهای خارجی ناشی میشود . این درحالیست که به دلایل حضور این قوت ها هنوزپاسخ قناعت بخش وجود ندارد .افغانستان مرکز جیوپولیتیک قوت های قرار گرفته است که برای بی ثباتی بیشتر آن تلاش مینمایند تا ثبات آن  کشور های که میلیون ها دالر برای افغانستان کمک نموده اند به صراحت اذعان میدارند که آنها بمنظور امن ساختن کشور های خویش ازچنگال تروریزم به افغانستان آمده اند . در پهلوی جنگیدن با تروریزم گفته میشود که امریکا به نفت و منابع انرژی کشور های منطقه چشم دوخته است . ایران حضور امریکا را در افغانستان تهدیدی برای امنیت خویش تلقی نموده و هراز گاهی به شورشیان و تروریستان در داخل افغانستان اسلحه و تجهیزات جنگی میفرستد ، تا بر ضد امریکا از آن استفاده شود . پاکستان به مثابۀ کشور حامی تروریزم ومتجاوزبااعزام تروریستان در امور داخلی کشورما بیشرمانه مداخله مینماید ، چین در حالیکه با پاکستان روابط بسیار حسنه دارد دلچسپی زیادی به منابع خام افغانستان داشته و علاقه مند است تا در دراز مدت از افغانستان به عنوان دهلیز تراسپورتی استفاده نماید تا به منابع نفتی ایران وصل شود و ایران بالمقابل از تکنالوژی چین استفاده کند . جاپان نیز از یکسو روابط خوب با  کشورهند دارد و از سوی هم نمیخواهد افغانستان بحیث لنگرگاه اقتصادی چین مبدل شود ، لذا در بازسازی افغانستان نقش فعال بازی مینماید .

     درکنار این کشورها وعلایق متفاوت شان ، گروه های افراطی دیگر که تحت نام اسلام فعالیت و حضور شان از قفقاز تا پاکستان محسوس است ، نیز به افغانستان بعنوان محل امن بود و باش و استخدام عساکر برای خویش چشم دوخته اند . پدیدۀ نامیمون مواد مخدر ارمغان رقابت کشورهای طماع برای بدست آوردن منافغ آزمندانه وغیر انسانی شان درافغانستان هویت ملی وتاریخی مردم مارا دراذهان جامعۀ جهانی تحت سوال قرارداده ومصائب اعتیاد ناشی از آن که امروز از مرز یکونیم ملیون انسان این وطن متجاوز است ، بردوش جامعۀ فقیر ما سنگینی مینماید . با آنکه دولت با داشتن تشکیلات عریض وطویل وصرف هزینه های گزاف تلاش های نمادین وغیرهدفمند را درمبارزه با پدیدۀ خطرناک موادمخدر به نمایش میگذارد ، اما با گذشت هرروز گراف کشت ، تولید ، قاچاق واستعمال موادمخدر سیر سعودی داشته ومشکلات ناشی ازآن در جامعۀ ما ابعاد وسیع کسب مینماید . همکاری های منطقوی وبین المللی که در قالب گویا نشست های سه جانبه وچهارجانبه به شکل ظاهری سازمان داده میشود ، راهکارواقعبینانه وبدیل مناسب بخاطر جلوگیری از زرع ، تولید ، قاچاق وترافیک مواد مخدر در افغانستان ومنطقه ارائیه نتوانسته اند . بنا برتشخیص دفتر UNODC  ، افغانستان متاسفانه هنوزهم در صدرجدول تولید کننده گان تریاک در سطح جهان ، مقام اول را از آن خود نموده وکشورهای فدراتیف روسیه ، ایران ، پاکستان ، امریکا وتاجکستان که در نشست های متذکره با افغانستان به مذاکره میپردازند با وصف تحمل تلفات انسانی وزیان های اقتصادی ناشی از پدیدۀ نامیمون موادمخدر، برتعهدات خویش در امر مبارزه با هیولای مواد مخدردرافغانستان پابند نیستند . برخورد های انفعالی دولت وکشورهای زیدخل جهانی در مسئلۀ مواد مخدرسبب شده است تا اقتصاد نامشروع مواد مخدر بعنوان عامل اصلی تمویل دشمن به خاطر پیشبرد اهداف ومقاصد بیگانگان وتداوم ناامنی ، قتل ، انفجار ، انتهار وشیوع مفاسد اداری واخلاقی درجامعۀ کشور عزیزما افغانستان گردد. البته تلاش های هم برای با ثبات سازی در سطح بین المللی صورت میگیرد ، در کنفرانس های بزرگ بین المللی ، جامعه هجهانی اطمینان داده است که ، منافع افغانستان را در محراق توجه خویش قرار میدهند ، اما تراکم و تضاد منافع کشورها ونیرو های مختلف باعث تصادم و درنتیجه عدم تطبیق تعهدات شده و متاسفانه بجای کمک به ثبات ، بی ثباتی با گذشت زمان تقویت وافزایش بیشتر پیدا نموده است .

      رفقای عزیز !

     جنگ ونا امنی ادامه دارد .مداخله از جانب کشورهای بیرونی محسوس ومشهود است. مبرهن است که این مداخله از جانب دولت ، اپوزسیون دولت وحامیان دولت نیز تائید میشود .بحث مداخله تقریباً همه روزه بحث داغ مطبوعات درونی وبیرونی است . دوازده سال تمام مردم افغانستان ، برای تعین سرنوشت میسر وقناعت بخش زندگی ، لحظه شماری کردند ولی هنوز انواع ستم ، بی عدالتی ، حق تلفی ، فساد ، بی بندوباری ، ظلم ، تجاوز ، بی مروتی وبد رفتاری از جانب عمال صلاحیتدار حکومت وقدرتمندان زر و زور زندگی را نه تنها تهدید میکند ، بلکه این پدیده های شوم عزت ، حرمت و حیثیت مردم را میبلعد وحیات و زندگانی آنان را بکام نابودی ونیستی میکشاند . مردم نسبت به دولت ، حکومت وسیاست بی اعتبار شده اند ، وهمه فعالیت هادر این عرصه ها در نگاه مردم عام ، نیرنگ وفریب القاء شده است .

باملاحظۀ معنارسانی وبه فهم گذاری آنچه که پیرامون وضعیت عمومی کشور، چیزفهمان ، صاحب نظران ومتفکرین کثیر کشوری ما در عرصۀ سیاست ارائیه میدارند وهرآن یک راه عبور از بحرانات جاری را نشان میدهند ، چنان معلوم میشود که کلید دروازۀ ورود به خواستنی ها وآرزو های مردم برای خوب زیستن در میهن را بدست داریم . اما با وجود این میبینم که تمنیات ما نسبت به این امر به نتیجه نمیرسد .

      از آنجا که سیاست با زندگی مردم آمیخته است . بود ونبود ، دسترسی ودست یابی به نیاز ها ازاثر گذاری رویکرد های سیاسی در چهرۀ زندگی انسانها بخوبی قابل درک ولمس است . لذا سوال اساسی این است که این همه نطریه پردازی ها ، مهندسی های ذهنی ، خطکشی طرح ها وپلانها را برای آنچه که نیاز داریم در محدودۀ جغرافیای کشور خودمان چگونه میتوان به نتیجه رسانید؟

     این در حالیست که رویکرد های اندیشه ای وتفکرات باوری همه در فحوای مفاهیم استقلال ،آزادی ، عدالت ومنافع ملی کاربرد فراوان ومروج دارد ، و در پرنسیپ نظریه پردازان ونمایندگان سیاسی جامعه ، این مفاهیم را مخرج راهبردی پلانهای سیاسی خود میدانند و اما واقعیت مسئله این است . - ماًخذ سیاست ها نشان میدهد که برای رسیدن به آن تفاوت انتخاب راه وجود دارد .

      دوستان گرانقدر !

      باورفعالین جامعۀ سیاسی بطور عموم این است که کشور ما نیاز به تغیر دارد . تغیری که وضعیت را دگرگون بسازد . برای ارائیه بدیل وضعیت موجود به آنچه که نیاز داریم در محور نیروهای مطرح زیر چتر سیاست های جاری وسیاست های تک حزبی و تک فردی میسر نیست . نیرو های مطرح زیر چطر سیاست های موجود وفعالین سیاست های تک حزبی وتک فردی در شرایط کنونی همان هایی اند که در "پراشوت " سیاست های جاری در فضای سیاسی افغانستان پرتاب شده اند . لذا نیروهای که میتوانند بدیل ارائیه بدارند نیروهای مترقی انسجام پذیر اند که متاًسفانه نظر به سیاست بازی حلقات که هرم تشکیلاتی را اشغال نموده اند ساختار های سیاسی را که انسجام این نیرو ها را تمثیل میکند دچار بحرانات درونی ساخته وچنین فضای بار آورده شده ، این مجموعه ها رادر حاشیه برده است. نیروی اصلی مبارزه که در جنب این مجموعه ها فعالیت دارند از چندین جهت تحت فشار قرار دارند که نتوانند موضع مستقل اختیارنموده وبا همفکران خطوط اندیشه ای ورفتارهای سیاسی شان وصل شوند وسرنوشت خود را در یک مجموعۀ سیاسی بزرگ ، خود در دست بگیرند .

      از جهاتی که آنها تحت این فشار قرار دارند عبارت از آن است که حلقات وابسته به هرم تشکیلاتی برای بخش اصلی نیروی مبارزه ، هرم تشکیلاتی را هوش وحواس مجموعۀ سیاسی معرفی میکنند وتاًکید میدارند که همه پندار ها ورفتار های این مسئولین تضمین شده ودرست است . از جهت دیگر باتبلیغ خطر وتجسم طرف در مقابل این نیروها میگویند که اگرما ازاین صاحب اختیاران مجموعه های سیاسی اطاعت بی قیدوشرط نکنیم آنطرف مقابل که دشمن است از این وضعیت استفاده میکند . از جهت دیگر به کشش وابستگی های ملی ، قومی ، قبیلوی ، زبانی وسمتی از طرف صلاحیتداران  هرم تشکیلاتی میدان سازی میشود که برای بقای خود درهرم صلاحیت ، نیروی اصلی مبارزه را استفاده کنند. مسئلۀ وابستگی های فامیلی وخون تباری جهت دیگری از عمال نفوذ صلاحیتداران تشکیلاتی است وجهت دیگر رفاقتهای شخصی میباشد که در سازو برگ عادات وخصلت های مشترک شخصی گره خورده است ، که این عادات مشترک حلقۀ مرتبط با هرم صلاحیت ها را در نشست ها وگفتگوها میدان میدهد  تا نیروی اصلی را از استدلال وقضاوت باز نگهدارد .

      این حالت که باعث وقت گذرانی شده دلسردی بار آورده لیست مترصدین اوضاع را هرروز دراز تر میسازد ودر نهایت در جهتی جریان دارد که آهسته آهسته کشتی سرنوشت مبارزۀ انسجام یافته را بکلی از حرکت باز خواهد داشت . صلاحیت داران تشکیلاتی ، سیاست بازی های ناموجه ونامشروع را براه انداخته اند ، احزاب را پارچه پارچه میسازند واز این پارچه ها می روند ایتلاف میسازند وباز دوباره در درون این ایتلاف ها شعار حزب سازی سر میدهند .

      امروز ما درست با انتباه ، انگیزه وعوامل اینچنین پندارها ، رفتارها وکردار ها در نتیجۀ جعل وتقلب بعد از کنگره ایکه حزب نام نهاد مردم افغانستان را با آرزومندی ، اراده وخواست همپیمانان، همفکران ویاران آمده از خطوط یک آرمان شریفانه وانسانی سیمای آن مجموعۀ سیاسی راتعریف نمود ، دراینجا جمع آمده ایم.امروز اینجا جمع آمده ایم تا با دریغ ودرد وهزاران افسوس روی واقعیت مهندسی انشعاب سخن بگوئیم . مهندسی که شیوه های تطبیق آن در زیر نظروهمکاری کسانی صورت گرفت که نسبت به آنها اعتماد رفیقانه داشتیم . دست آورد کار وپیکار ومبارزه شش سالۀ شما در نتیجۀ جعل وتقلبی که ریشه در عقده مندی های توظئه گران قدیم داشت دست خوش عده ای از افراد خود محور با غرور کاذب ، خود خواه وبا اغراض وامیال خود رضائی ، در زیز چتر وسایۀ پلانهای توطئه گران کهنه کار صدمۀ شدید برداشت .

      همسنگران محترم !

      بیست ویکم ثور 1391 یاد آور روزیست که توطئه گران نگذاشتند همانطوری که خود از زبان ما در مطبوعات انعکاس دادند که گفته بودیم :"ماامانت دار این مجموعۀ سیاسی برای نسل مبارز جنبش مترقی ودادخواهی کشورهستیم." مجموعۀ سیاسی که باتوان مبارزۀ شما تاسیس گردید ونسج پیدا نمود بزرگ وسراسری شد برای تمام نیروهای مترقی امید به بار اورده بود صحت وسالم تقدیم نسل مبارز نمائیم . توطئه گران ، دسیسه سازان وعاملین جعل وتقلب مانند متفکرین سود وسرمایه در صدد سهمیه بندی ، تصاحب بیشتر امتیاز وصلاحیت گیری متحد شدند ومانع به ثمر رسیدن ارادۀ سالم حزبی ، اصولی ، دیموکراتیک ، آرمانی وهدفمندانۀ ما وشما گردیدند وچه بسی که بی شرمانه به ما تهمت بستند که گویا ما خواستار قایم مقامی دایم العمر صلاحیت داری همیشگی هستیم یعنی قدرت وصلاحیت میخواهیم .

     ما با ارائیۀ دوازده پیشنهاد مشخص برای سمتدهی تفکردیموکراسی درون حزبی وتطبیق دیموکراسی حزبی این دسیسه هارا پاسخ دادیم که نیروی اصلی مبارزه از آن آگاهی حاصل نمودند :

                         · طرح تدویرپلینوم فوق العاده .

                         · طرح انتخاب کاندید سوم ، چهارم وبیششترازآن .

                         · طرح تدویر شورای مرکزی تحت ریاست شورای شهر کابل .

                         · طرح معرفی هیآت حسن نیت سه نفری .

                         · طرح دعوت پلینوم فوق العادۀ تشکیلاتی .

                         · طرح ارزیابی اسناد شوراهای داخلی وبیرون مرزی بهدف حقیقتیابی نمایندگان واقعی کنفرانس های دائر شدۀ حزبی .

                         · طرح ایجاد کمیتۀ رهبری موقت بمنظور حل بحران برای مدت یکسال .

                         ·  طرح جلوگیری از ایجاد سازمانهای موازی در داخل وخارج کشور .

                         ·  طرح جلوگیری از تبلیغات ضد رفیقانه توسط عناصر چادری پوش .

     11   - طرح جلوگیری ازاتهامات بزدلانه وناجوانمردانه دربرابرهمدیگر.

12 طرح تعین آخرین هیآت بهدف انتقال دیدگاهها ونظریات ما بتاریخ 8جدی 1391.

    اینها همه طرحهای بودند که به هیچ یک آن ها از موضع حزبی وارادۀ سالم تمکین نگردید ودر راه تحمیل انشعاب بالای حزب ادامه دادند . یکسال بعد بتاریخ 19 ثور 1392 یعنی دو روز قبل از اعلان نتایج جعل وتقلب 21 ثور1391 رسماً انشعاب را صحه گذاشتند .

       خاطر نشان باید نمود که در این مدت یکسال ، ده ها سند از عمال توطئه وجعل وتقلب مطبوعاتی شد . از ده ها تماس مستقیم ، از تصامیم اعضای سالم اندیش حزب ، از موضع هم اندیشان ونیروهای مبارز جنبش مترقی ، در مطبوعات سخن نوشته شد وسخن گفته شد . فکر میشود این ها همه وهمه که دیگر نیاز به تکرارآن نخواهد بود ، انگیزۀ جمعآمد امروز مارا بخوبی توجیه میکند . قدر مسلم اینکه ما وشما در افت وخیز مبارزه با ارادۀ استوار راه مبارزه را پیموده ایم واین اعتماد وجود دارد که آسیب این حملۀ اشغالگرانه به دست آورد های مبارزاتی را ، نیز جبران خواهیم نمود . اکنون که آستین های خودرا تکانده ایم راه برای وصل شدن های بیشتر باز وروشن شده است . ما به طرف یاران جداساخته شده ای که در یاد ما وخاطر ما همیشه بوده اند با اطمینان قدم خواهیم گذاشت ، دیگر هیچ عاملی ، وصل مارا تهدید نخواهد کرد وبه خطر مواجه نخواهد ساخت .

    رفقای گرانمایه ودوستان عزیز !

     دراینچنین وضعیت انتباه آور،  مبارزه در راه حق وعدالت وپیشرفت وتعالی کشور واعتماد بخشی برای مردم ، کار ومبارزۀ دشوار را به شانۀ نیروهای گذاشته است که اوضاع واحوال را با تعقل ، تفکر واندیشه باوری به سعادت انسان تحت نظر داشته ودر فکر تدابیر مؤثر برای بیرون رفت از حالت کنونی شب وروز را صرف سنجش ، دریافت وگزینش مؤثر برای طرح بدیل وامید بخش به آینده میسازد . امروز شما رفقا ودوستان در جستجوی رهیافت چنین روزنه ای در اینجا جمع آمده اید تا اندیشه ، نظریات ، طرحها ودیدگاه های تانرا در رابطه با طرح وتدوین راهکار های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ونظامی نسبت به حال وآیندۀ کشور مشترک سازید تا بتوانیم به حیث نیرو های محرک جامعه، دین ومسئولیت تاریخی خود را در برابر مردم ، پرورشگاه ، زادگاه وزیستگاه مردم ما تا آنجا که در توان وانرژی وامکانات میسر برای ما وجود دارد ، به انجام برسانیم .

     ساخت وساز این راهکار وطرح وبدیل ، بدست نیروی اصلی مبارزه یعنی همان  کسانی است که با کج رفتاری های قلدر منشانه ، خود محوروخود راضی تعلق خاطر ندارند ، وامروز پردۀ فرصت هارا دریده در ساحۀ عمل قدم گذاشته اند . آن ها اراده دارند که جوسیاسی حاکم که میتواند از حضورنیروهای مترقی دیموکرات وداد خواه اثر پذیر شود تغیراتی جدی بوجود بیاورند. کشتی سرنوشت جنبش را در جهت مطلوب بصورت درست حرکت بدهند ، به فرصت های عقب روی ودنباله روی پایان بخشند ، طرحهای مترقی را با حضور محسوس این نیروها از حاشیه به متن بکشانند . معلوم است که در جهت تحقق این امر به وحدت نظر وعمل این نیروها نیاز است . این وحدت عمل نباید تحت فشار شرایطیکه در جوششهای تصنعی شکل میگیرد سازمان وسامان بیابد ، بلکه با احساس مسئولیت تاریخی ورسالت ترقی خواهانه قضاوت این نیروهامشترک شود.

     رفقا و دوستان  گرامی  !

      جمعآمد امروز ما ناشی از تفکر آرمانگرایانه ، هدفمندانه ووحدت خواهانۀ نیروهای است ، که میتوانند اعتبار جنبش دیموکراتیک ، مترقی ودادخواه کشور را که به اثر رفتار ناشیانۀ اشغالگران سازمان های پی آمده از حزب بزرگ ما  ح د خ ا صدمه دیده ، احیا نمایند . این نیرو ها در جنب تمام سازمانهای پی آمدۀ آن حزب بزرگ وشخصیت ها ونیروهای بیرون از تشکلات موجود ظرفیت های توانمندی استند که مقاومت شان در برابر اشغالگران کج رفتار صلاحیتداران تشکیلاتی ، تصامیم امروز ما را صحت میبخشد . بدین معنا که ما در تصامیم که امروز آنرا به نتیجه میرسانیم تنها در جمعآمد فوری وشرایط ساز خود را نمیبینیم ، بلکه ما از زاویۀ اعتبار نسبت به هم اندیشان وهمفکران بطرف احیای خانۀ امن سیاسی قدم گذاشته ایم . پروسۀ ساختاری این خانۀ امن سیاسی باشماری از شخصیت های با رسالت وبا اصالت به مشوره ونظرخواهی وتفاهم گذاشته شده است . یعنی در مرحلۀ اعتماد کامل رابطه ها قرار داریم و اراده داریم این اعتماد را به زودی از تربیون مشترک خانۀ امن سیاسی اعلان نمائیم .

برای همین است که ما امروز به منظور پایه گذاری یک ساختار سازمان نوین بر مبنای شرایط موجود سیاسی - اجتماعی جامعۀ افغانی وشرایط ملی وبین المللی گرد هم آمده ایم تا به اساس خرد جمعی وتفکر عالی مسئولیت پذیری در مطابقت به اهداف برنامه وی وموازین اساسنامه وی ، چنین یک سازمان سیاسی را بناء نمائیم که به دموکراسی موزون ، شفافیت ، علنیت واعتماد عمیق رفیقانه بین نیرو های همسو وهم اندیش وسازمان های رفیق ، برازنده گی داشته باشد .

     رفقای بسیار عزیز ودوستان نهایت گرامی  !

      ساختار تشکیلاتی که به مثابۀ سازمان جدید بنابر اندیشۀ همگانی ، خطوط فکری مشترک امروز ایجاد خواهد شد ، ادامه دهندۀ مبارزات پرافتخار وعدالتخواهی وسنن افتخار آمیز نیروهای تجددگرا ، آزادی خواه ، تحول طلب وترقیخواه سدۀ پیشین بوده وبه همه داده ها ودستآوردهای آن مبارزات ارج عظیم گذاشته آن را گرامی می پنداریم ، ارزش ها ، واقعیت ها وضرورت های نوین سیاسی وجریانات فکری برخواسته از بینش جدید را باید در نظرداشت .

       چنین خطوط فکری در واقع به عنوان پیوند منطقی میان گذشته وحال وتلفیق آن با شرایط کنونی وسر انجام همسوئی میان مواضع با هم نزدیک سازمانها ، فعالان سازمانی وشخصیت های سیاسی تلقی میگردد . نیازمندی های سیاسی لحظۀ تاریخی کنونی در کشور ، چنین امری را ضروری میپندارد .

     همفکران گرانقدر !

      در پایان سخن ، مؤجز باید گفت که ، این ساختار سازمانی که در این مقطع معین زمانی پا به عرصۀ وجود میگذارد ، مردم نجیب وشریف افغانستان در لحظات حساس تاریخی بسر میبرند. دراین دوران ضرورت جدی اتحاد نظر وعمل میان شخصیت ها ، سازمان ها ، فعالان سیاسی ونیروهای ملی دموکراتیک وترقیخواه در داخل وخارج کشور ، بیش از هر زمان دیگر ، به طور حتمی محسوس است . آرزومند یم که این ساختار سازمانی ما ، به حیث خانۀ مشترک وهمگانی امن سیاسی سهم شایسته وارزنده رادرامرمبارزۀ مسالمت آمیز وترقیخواهانه ، برای صلح وامنیت ، دموکراسی ، آزادی ، عدالت اجتماعی وتحقق اهداف برنامه وی ، موفقانه اداء نماید .

 

   شوروشوق ، همت عالی کاری وموفقیت برای همۀ شما آرزو مینمایم.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیۀ مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

رفقا ودوستان گرامی !

شما آگاهی دارید که بتاریخ 21 ثور 1391 نماینده گان حزب نهضت فراگیر دمکراسی وترقی افغانستان ، اولین کنگرۀ خود را دایر نمود . کنگرۀ که در  گزارش اساسی " کنگرۀ وحدت " خوانده شد ، اسناد ساختاری ، مرامی ، نام حزب مردم افغانستان ، بیرق ، نشان واعضای شورای مرکزی آن مورد تصویب قرار گرفت .

دعوت کنگره ، ارائیۀ رویکردها وجمعبندی راًی نماینده گان جهت تصامیم فعالیت ساز برای احزاب سیاسی یک امر طبیعی است ، اما دعوت این کنگره بنا به عوامل متعددی از این امر مستثنا بود . حزب ما از میان موج تفکرات واندیشه های متلاشی شده ، گرایشات سلیقوی نا آشنا ، خواص وعادات دور مانده از سنت های میراث مبارزۀ دادخواهانه ومترقی ، دیکتات نظریات ، علایق واشتیاق بلند پروازانه ، روان وطبیعت های خود پسند وخود بین عدۀ از افراد معلوم عبور کرد تا به منزلگاه کنگره رسید .

طرح وتصویب مسایل ارائیه شده در کنگره همه از جمعبندی دیدگاه ها ونظریات رفقا از تمام ساختار ها در تناسب با وضعیت جاری وحاد کشور سنجیده شده بود ، با قبول این نظر که اگر در مواردی طرح کار ساز متفاوت مطرح باشد ، این اسناد به هیچ صورت دایمی وعمری بوده نمیتواند .

همانطوری که میدانید فیصله های کنگره به حیث احکام اجرائی ، فراخوان نشست شورای مرکزی برای انتخاب کادر رهبری را فراهم نمود . درپایان اولین جلسۀ اعضای کمیتۀ مرکزی که حزب آخرین سد بیماریهای سیاسی افراد معلوم را باید پشت سر میگذاشت، با آنکه ریشۀ آسیب رسانی افراد مصاب به این بیماری ها در داخل کشور قطع شده بود ، متاسفانه حُکام پُشت پرده عُمال دیگررا بطور جداگانه در اروپا پرورش ودر جمع اعضای شورای مرکزی نفوذ داده وبااین امکان به گذار قانونمند حزب سد جدید ایجاد کردند وحزب را در گرداب بحران یکساله  غرق ساختند . اکنون بعید به نظر میرسد که با این نا خدایان ، کشتی سرنوشت حزب به ساحل مقصود با امن وامان طی منزل نماید.

دربارۀ رفع این بحران از جانب ما تمام مسئولیت های که اساسات ساختاری حزب تعین نموده به انجام رسیده است . آنچه در مدت یکسال رفقای سالم اندیش واصولی حزب از تمام شورا های کشوری ورفقای شوراهای بیرون مرزی مطرح نموده اند ، انعکاس واقعیت های مسایل مشترک درون حزبی بوده است . مزید برآن ارائیۀ طرحهای مشخص رفقای اصولگرای شورای مرکزی ، ارسال نقاط نظر پیام رسانهائیکه با پیش کش کردن مقام ، تطمیع ساخته شدند ، بیان نقاط نظر ما برای هیات غیر رسمی وطرف که از اروپا توظیف شده بودند ، همه وهمه مصداق مکلفیت های میباشند که در طی زمان متذکره از جانب ما ادا شده است . اما با آنهم مخالفین اصول وپرنسیب های حزبی با تدویر پلینوم نامنهاد 19 ثور 1392 که ادامۀ نتایج تقلب پلینوم 21 ثور 1391 است ، راه خود را برای همیش از اصول جدا ساختند .

براساس واقعیت های تلخ درون حزبی که در فوق با اختصار از آن ذکر به عمل آمد و با قرار گرفتن در برابر عمل مغایر موازین قبولشدۀ اساسنامۀ حزب ، تصمیم اتخاذ نمودیم تا تمام تعلقات خود را از تشکیلات غیرمشروع واشغال شدۀ حزب نامنهاد مردم افغانستان  منفصل اعلان نمائیم . اما از آنجا که متعهد به امر مبارزۀ انسجام یافته هستیم ودر قبال جنبش مترقی ودادخواهانۀ مردم افغانستان احساس مسئولیت میکنیم به مبارزۀ اصولی وقانونمند وانسجام یافته ادامه میدهیم ، وبرای اعمار خانۀ مشترک امن سیاسی که در شرایط امروز ضرورت حتمی وبی قیدوشرط دانسته میشود ، برای به ثمر رسیدن آن تمام تجارب واندوخته های مبارزۀ حزبی وسیاسی خود را مشترکاً به کار خواهیم بست ، تاباشد با همرزمان متعهد ، متحدانه کاروان مبارزۀ سازمانی وسیاسی خود را به سوی هدف مشترک رهنمون شویم .

                                                          ·سربلند باد خدمتگذاران مردم ومیهن عزیز ما افغانستان.

                                                          ·زنده باد نهضت دادخواهانه ومترقی کشور .

       ·پیروز باد مبارزان راه سعادت انسان .

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

   هم میهنان عزیز ومردم آزاده وپرغرور افغانستان  !

    کشورعزیز ما افغانستان امروز در مرحله ای تغیرات ورویداد های مهم اثر گذار به سرنوشت مردم قرار داشته ویکی از لحظات حساس حیات خود را سپری میکند. زایش حوادث پیهم جهانی ، سیمای جدیدی در وضعیت سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی کشور به وجود آورده است واقعات حاد کشور ازنیروهای سیاسی ، ملی ، دموکراتیک ووطندوست کشور میطلبد وآنان را ملزم میسازد تا چنین  وضعیت وانکشافات را درجامعه ، عمیقاً وبادقت اندیشی مورد مطالعه قرار بدهند .

    سیاست ها ی غیر واقعبینانۀ زمامداران حاکم کشور، جامعۀ بین المللی وبخصوص ایالات متحدۀامریکا در رابطه به چگونگی تامین صلح ، قطع جنگ، تامین امنیت ، بازسازی و نظام سازی در افغانستان ، سبب وسعت دامنۀ بی امنیتی، جنایات سازمان یافته،تروریزم ، گسترش وتقویۀ مافیای اداری وموادمخدر ،تشدید وگسترش بحران سیاسی وبی نظمی وعدم ثبات سیاسی،اجتماعی، اقتصادی درکشورگردیده، مسیر تحولات به نفع مردم وزحمتکشان وارزش های دموکراتیک قانون اساسی ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی واستقلال ملی کشوررا به چالشهای جدی مواجه نموده است .

    درچنین شرایط واوضاع حساس ،عملی ساختن وکشاندن دگرگونی های سیاسی ،اقتصادی واجتماعی به نفع مردم نجیب ومستضعف کشور، نیاز به احساس مسئولیت ومبارزۀ دادخواهانه ،میهندوستانه،سازمان یافتهء اصولی وآگاهانۀ نیروهای ملی،دموکراتیک ، ترقیخواه وشخصیت های مستقل سیاسی واجتماعی ، همبستگی وحضور فعال همه مردم ، در حیات سیاسی کشور دارد .

    لذا در بطن این تغیرات بمنظورگسترش تفکر نوین ، میهن دوستانه ، داد خواهانه ، ملی ، دموکراتیک ومترقی ، حمایت از حاکمیت قانون ، حقوق وآزادی های اساسی همه مردم کشور ، کنار زدن ارتجاع حاکم از هرم های تعین کنندۀ قدرت سیاسی ، اقتصادی واجتماعی کشور به شیوۀ مسالمت آمیز وقانونی وظیفۀ اساسی ومبرم ترقیخواهان میباشد. 

   بااینچنین بینش وفراوردۀ ادراکی،شرکت کننده گان نشست تاریخی 22/ 09 / 1392 به عنوان نماینده گان سیاسی جامعه ونماینده گان فکری ترقیخواهان کشور حضور مجموعۀ سیاسی شانرا با مسمی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان اعلام داشتند .

   تشکیل نهضت واحدزحمتکشان افغانستان که خود را وارث برحق نیروهای مترقی وپیشرووجنبش مبارزات استقلال خواهی،آزادی طلبی ودادخواهانه در جامعه وکشور ما میداند ، امر تصادفی نبوده ونضج یابی آن با تحلیل همه جانبه از وضعیت سیاسی،اجتماعی واقتصادی حال وآیندۀ جامعۀ ما میباشد .

   تاسیس نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به حیث سازمان سیاسی بمنظور بسیج نیرویهای هم اندیش وهمسوئی افکاردروحدت سیاسی وتشکیلاتی منظم ،درمحتوای برنامۀ واحد سیاسی کوتاه مدت ودرازمدت به حفظ اصول دموکراسی ، انتخابات شفاف ، آزادی بیان ، علنیت ، صراحت ووضاحت در پندار ها ورفتار ها خودرا منحیث مجموعۀ سیاسی بخش از جامعۀ سیاسی ، حامی مردم زحمتکش ونماینده گان سیاسی مردم میداند .

      اشتراک کننده گان این مجموعۀ سیاسی ، باتحلیل وارزیابی همه جانبۀ تمام عوامل ، حوادث ورویداد های ناگوار وتاسف آمیز که باعث گسترش بدبختی ها ، رنجها وآلام فراوان برای مردم صبور وشکیبای کشور گردیده است ، در پرتو میراث بزرگ معنوی بشریت واندوخته ها وتجارب غنی مبارزین آزادیخواه وترقیخواه کشور که با برافراشتن درفش آزادی خواهی ، خدمات عظیم وماندگار را بخاطر پیشرفت وترقی میهن ، تامین عدالت اجتماعی وبرابری انجام داده اند ، منحیث رهروان چنین آرمان ها به عنوان فرزندان صادق مردم کشور ، تعهد شان را بخاطر منافع علیای کشور ، تآسیس نظام سیاسی واجتماعی متکی بر ارادۀ مردم واصول دموکراسی ، ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم واستبداد ، تبعیض وخشونت مبنی بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت حقوقی وآزادی های سیاسی انسان ، ابراز داشته وبه تحقق آن تعهد نموده ومینمایند .

    شرکت کننده گان این جمعآمد ، باورشان را باهم شریک ساختند که بنابر وضعیت ناهنجار کنونی سیاسی ، اجتماعی واقتصادی کشور ، زمان آن فرا رسیده است که نیروهای سیاسی مترقی و دادخواه جامعۀ سیاسی کشور ، خطوط ووجوه مشترک تفکر وعمل را در این زمینه دریابند وبر پایۀ آن مشی دموکراتیک ومشارکتی را برای همزیستی ، همیاری وهمبستگی تدوین نمایند . همیاری وهمکاری میان شخصیت های سیاسی ترقیخواه ، سازمان ها ونیروهای ملی ، دموکراتیک به معنی اتحاد عمل در اصول کلی ودر مسایل استراتیژیک دراز مدت میتواند عملی گردد .

   نهضت واحدزحمتکشان افغانستان سازمان مستقل سیاسی است که خاستگاه اجتماعی آن را اقشار مختلف مردم ما اعم از روشنفکران ، دانشمندان متخصص ، کارمندان وکارکنان ادارات دولتی وغیر دولتی ، معلمان ، استادان ، اقشار میانه حال روستائی ، دهقانان ، کارگران ، پیشه وران ، روحانیون وطندوست ، کوچیان ، مالداران ومتشبثین عرصه های مختلف اقتصادی ودر مجموع مردم زحمتکش میهن ما افغانستان تشکیل میدهد .

   نهضت واحدزحمتکشان افغانستان مدافع تمامیت ارضی واستقلال سیاسی کشور بوده از حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی شان دفاع نموده وبرای بسیج همه ظرفیت های ملی ، سازمان ها ، نهاد ها وحلقات سیاسی وجامعۀ مدنی افغانستان بمنظور فراهم ساختن شرایط مساعد داخلی وخارجی برای تحقق این آرمان ها واهداف انسانی ، تلاش می ورزد .

   نهضت واحدزحمتکشان افغانستان برآزادی وانسان آزاد متکی بوده ، طرفدار وحامی آزادی بیان اندیشه وراهبرد های اصولمند سیاسی ، تشکیل سازمان های مدنی واجتماعی ، وآزادی های مشروع شهروندان میباشد .

   نهضت واحد زحمتکشان افغانستان برای نهادینه سازی حقوق شهروندی با معیار های اصولی تلاش می ورزد وعلیه همه اشکال تبعیض برمبنای قوم ، قبیله ،محل وسمت ، مذهب ، زبان ، نژاد ، عقیدۀ سیاسی ، جنسیت ، موقف اجتماعی واقتصادی قرارداشته به کرامت ذاتی انسان باورمند بوده از حقوق وآزادی های اساسی هموطنان ، درپرتوقانون اساسی بعنوان وثیقۀ ملی وموازین بین المللی، حمایت میکند .

   نهضت واحدزحمتکشان افغانستان مدافع حقوق حقۀ شهروندی زنان این پیکرۀ مُکَمِّلِ جامعه بوده ، برابری حقوقی زنان را با مردان سنگ محک هرگونه تحولات وحرکت دموکراتیک وپایۀ ایجاد جامعۀ دموکراتیک پنداشته ودر راه تساوی حقوق سیاسی ، اجتماعی ومدنی زنان با مردان مبارزه میکند .

   مادران، زنان ، خواهران و دختران شرافتمند عزیز وارجمند میهن !

   نهضت واحدزحمتکشان افغانستان به جایگاه ومقام بزرگ ووالای شما در حیات اجتماعی جامعه اعتقاد وحرمت بی کران داشته ومدافع حقوق حقۀ تان در عرصه های مختلف زنده گی سیاسی واجتماعی میباشد . با شرکت فعال وبی دریغ خویش درحیات سیاسی ، اجتماعی واقتصادی کشور ، وظیفۀ تاریخی تان را در برابر نسل های آیندۀ کشور ، ایفا نمائید ، بدور سازمان های سیاسی وصنفی بخاطر دفاع از منافع خویش یکجا شده در مبارزۀ عادلانه ، برحق و دادخواهانۀ مردم متالم کشور در برابر ظلم ، ستم ، استبداد ونا برابری ها متحدانه بایستید .

   نهضت واحدزحمتکشان افغانستان به نیرو ونقش عظیم وبالندۀ قشر جوان کشور در عرصه های مختلف فعالیت های اجتماعی ، سیاسی واقتصادی آیندۀ میهن ما متکی بوده ، به آیندۀ درخشان کشور به نیرو، خرد وبازوان پرقدرت وتوانای شان معتقد بوده وفعالیت پیشروانۀ این قشر را حمایت مینماید .

   لذا از جوانان عزیز ، پسران ودختران با عزت کشور خواسته میشود تا به حیث نیروی بزرگ وبالندۀ اجتماعی ، در هر شغلی که قرار دارید " در موسسات خدماتی ، آموزشی وتحصیلی ، در کارخانه ومزرعه " بنا بر داشتن مسئولیت برای آیندۀ شگوفان کشور با ارادۀ قوی واستوار یکجا باهم دَین میهنی ، دِینی وپرورشی تانرا به مثابۀ ادای حقِ باروری در این آب وخاک بسر رسانید ، مردم ستمدیده ، رنج کشیده ووطن آزار دیدۀ مشترک ما ، انتظار شرکت وسهمگیری فعالانه ، مسئولانه وتاریخی شما را در پیکار عظیم رستاخیز ملی دارند .

   روحانیون میهن دوست وروشن ضمیر کشور  !

   با سعی وکوشش های انسانی ، اسلامی وشریفانۀ تان در امر تامین اخوت ، حق وعدالت در جامعه ، با قدر دانی حرمت گذاشته ، از شما میخواهیم در امر تطبیق اوامرخیرخواهانۀ دین وآیین پروردگارهستی ، دربرابر تاریک اندیشان ومعامله گران دِین مبین اسلام که این ودیعه را برای برآورده ساختن اهداف سیاسی، ترور ،افتراق ومنافع آزمندانۀ خود قرارداده ومیدهند ،ازمردم متدین ، بی دفاع وستمدیدۀ کشور دفاع نمائید .

   دوستان عزیز ، نیروهای همسوورفیق !

   نهضت واحد زحمتکشان افغانستان باور مند است که مبارزه بمنظور آرمان های شریفانۀ انسانی ، میهنی ، دموکراسی وعدالت اجتماعی ، چون روح واحد زندگی، در تفکر اشخاص مبارز دادخواه ، ملی ، دموکرات ، مترقی ، آزادی دوست همیشه در تپش وتکاپوست . لذا با اینچنین درک که اندیشه باوری شما نیروهای محرک جامعه ، آیندۀ پیروزمند جنبش مترقی کشور را در پرتو تفکر نوین ، معین ومشخص نموده ودر ساختار های سیاسی ، تشکیلاتی وبیرون از این ساختار ها بصورت مستقل ، به مبارزۀ دادخواهانه وشریفانه پرداخته وصادقانه پیکار مینمائید ، به شما مراجعه میگردد !

-  به منظور تحقق بخشیدن به آرمانهای شریفانه واهداف انسان دوستانه ، از گذرگاه اعتماد سیاسی شفاف ورفیقانه ، وبااین باور که ارتباط سیاسی ، آرمانی ومعنوی ما در مجموعۀ بزرگ مشترک دیروز ، گره خورده ، این ارتباطات گسست ناپذیر را که جبر شرایط دیوارهای کوچک ونازک بین ما ایجاد نموده استحکام ببخشید .

   - نهضت واحدزحمتکشان افغانستان ، ساختار سیاسی  - تشکیلاتی از خواستها وآرزوهای شرافتمندانه وانسانی خود شما ، شماراصادقانه فرامیخواند .  بیائید بخاطر رنجهای عظیم مردم افغانستان که مسئولانه در برابر مردم وملت افغانستان ، دراین زمینه تعهد سپرده ایم ، این دیوارهای نازک را از میان برداریم وافتخار اجرای تعهد خویش را در خدمتگذاری برای سعادت مردم وکشور، مشترکاً ویکجا حاصل بداریم .

  -  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان محتوا وحرف ، حرف این پیام را امانت سخن وارادۀ شما میداند وبا صراحت و وضاحت اعلان میدارد که امتیاز معنوی عزیزان ما در این خانۀ امن سیاسی بصورت کامل محفوط است .

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

 

بسم الله الراحمن الرحیم

 اساسنامۀ نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

فصل اول

مادۀ اول      

     اساسنامه قانون تنظیم حقوق ، و جایب ، وظایف ، صلاحیتها و مکلفیت های اعضای نهضت واحدزحمتکشان افغانستان است که نحوۀ روابط با همی آنان ، مقامات  و ساختار تشکیلاتی ان را مشخص میسازد .

     نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان سیاسی پیشروومستقل است که ادامه دهندۀ جنبش دادخواهانه و مبارزات طولانی آزادی خواهان کشور در مطابقت به اوضاع و شرایط جدید کنونی کشور بوده ، متعلق به اقشار وسیع اجتماعی میهن ، اعم از روشنفکران آگاه و وطندوست ، فرهنگیان فرهیخته ، استادان دانشگاه ها و پوهنتونها ، آموزگاران مکاتب ، دانشجویان ، دانش آموزان ، کارمندان و کارکنان دولتی ، ادارات  ، موسسات خصوصی تحصیلی ، متخصصان ، کارگران ، دهقانان ، اقشار میانه حال روستائی ، پیشه وران ، متشبثین خصوصی،سرمایگذاران وتجارملی ، روحانیون وطندوست و عدالت خواه میباشد.

فصل دوم

ماده دوم .شرایط عضویت در نهضت :

    عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان داوطبانه است . هر شهروند و هموطن وطندوست و با تقوای افغانستان که سن 18 سالگی را تکیمل کرده باشد ، برنامه و اساسنامه را بپذیرد و در راه تحقق آن مبارزه نماید ، در جلسات سازمانی فعالانه ومنظم شرکت کند ، حق العضویت بپردازد و در احزاب و سازمانهای سیاسی دیگر عضویت نداشته باشد، میتواند عضو نهضت باشد.

ماده سوم .شرایط پذیرش به عضویت نهضت :

       پذیرش به عضویت نهضت واحد زحمتکشان افغانستان انفرادی بوده و از طریق واحدهای اولیه صورت میگیرد و از جانب کمیته های  ناحیوی  ، ولسوالی و بیرون مرزی " کشوری "  تصویب میگردد. داوطلب عضویت در جلسۀ ایکه در مورد عضویت آن به نهضت تصمیم اتخاذ میگردد ، حضور میابد.

    پذیرش دسته جمعی عضویت در نهضت توسط شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان صورت میگیرد .

ماده چهارم . هر عضو نهضت حق دارد که :

        در جلسات روی سیاست ها و موضیعگیری های نهضت  و موضوعات مربوط به زندگی سیاسی و سازمانی غور و بحث نموده ، در تنظیم سیاست های  آن  فعالانه سهم بگیرد .

          هرعضو حق دارد که در روند انتخابات و گزینش اعضاء در مقام  ارگان های تشکیلاتی  به حیث انتخاب کننده و یا انتخاب شونده فعالانه سهم بگیرد و در این انتخابات ، کاندیداتوری خویش را شخصاً و مستقیماً به جلسه ارایه بدارد.

         هرعضو حق اگاهی یافتن از فعالیت ها و تصامیم ارگانهای بالاتر  ، حق مطلع شدن از اجراات در رابطه با پیشنهاد ها و نظریات خویش را دارد .

        هرعضو در جلساتی  که پیرامون اتهامات و تخلفات وی رسیدگی بعمل میاید ، و یا در آن مورد تصمیم و فیصله اتخاذ میگردد ، حق دارد در فضای آزاد و دموکراتیک از خود دفاع نماید . در صورت عدم قناعت به فیصله های صادر شده ، حق شکایت کتبی تا سطح اجلاس عالی را دارد.

ماده پنجم . وظایف و مکلفیت های  اعضای نهضت :

هرعضو نهضت موظف است که :

        در راه تحقق اهداف برنامه وی و رعایت موازین تشکیلاتی مندرج اساسنامه  مبارزه کند .

        در بلند بردن و ارتقای سطح فهم ، دانش و اگاهی سیاسی و آموزه های علمی و سنت های اجتماعی و فرهنگی بکوشد .

        در برابر دگر اندیشان سیاسی تحمل پذیر بوده ، برای همکاری با آنها در راه تحقق اهداف اساسی مشترک ، تلاش نماید .

        ارزش های انسانی ، سیاست جاری و دورنمای نهضت را بین مردم تبلیغ نموده در جلسات و گرد همائی های آن  شرکت فعال نماید .

        در کار و فعالیت سازمان های اجتماعی و ارایه نظریات مفید برای انها فعالانه شرکت ورزد .

        بمنظور رشد کمی و کیفی،سطح دانش خود وصفوف نهضت سعی وتلاش نماید.

        حق العضویت  خویش را ماهوار بپردازد .

ماده ششم . مجازات در نهضت :

   هر عضو در صورت تخطی از موازین اساسنامه   ، با تذکر شفاهی ، توصیه ، اخطار و اخراج از نهضت ، مجازات میگردد.

    تصمیم اخراج از عضویت نهضت ، در واحد های اولیه اتخاذ گردیده و پس از تصمیم کمیته  رهبری مافوق نهائی میگردد .

    هرعضو که مورد مجازات قرار میگیرد ، حق دارد که در جلسه حاضر باشد و میتواند به ارگانهای رهبری کننده  بشمول اجلاس عالی ، شکایت کند.

   اخراج از نهضت شدید ترین مجازات است. لذا تصمیم گیری و صدور فیصله در این مورد مبنی بر تائید آن ، مستلزم موجودیت مدارک موثق است . اسناد و مدارک مذکور باید بطور دقیق ، عادلانه و بی طرفانه مورد غور و بررسی قرار داده شود .

    هرعضو حق دارد بنابردلایل موجه وتصمیم شخص خودش ، قطع عضویت اش را ازنهضت کتباً اعلان نماید .

فصل سوم

 ماده هفتم . ساختار تشکیلاتی و ارگانهای نهضت :

 تشکیلات نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، شامل ارگانهای ذیل است :

                                                                   ·واحد های اولیه .

                                                                   ·واحدهای محلی شامل :" ولایتی ، شهری ، ولسوالی ، ناحیوی و برون مرزی" .

                                                                   ·کمیسیون نظارت وبررسی .

                                                                   ·هیاًت رئیسه .

                                                                   ·کمیتۀ کار مرکزی .

                                                                   ·شورای رهبری .

                                                                   ·اجلاس عالی .

 ماده هشتم . اجلاس عالی :

     اجلاس عالی عالیترین ارگان تصمیم گیری و رهبری کنندهء نهضت است که با اشتراک فعال نمایندگان انتخابی کنفرانس های واحد های  ولایتی  ، شهر های معادل ولایت در داخل و نمایندگان انتخابی واحد های  بیرون مرزی در خارج کشور ، دایر میگردد.

     تعیین دوره انتخاب و معرفی نماینده از جانب هر سازمان نهضت " در داخل و خارج کشور " جهت شرکت در اجلاس عالی ، توسط طرزالعمل جداگانۀ کمیتۀ کارمرکزی عندالموقع مشخص میگردد .

اجلاس عالی دارای صلاحیت های ذیل میباشد:

        استماع گزارش شورای رهبری در فاصله بین دو اجلاس عالی .

        تصویب و تعیین مشی استراتیژیک ، برنامه و اساسنامه .

        انتخاب اعضای شورای رهبری .

        تصویب و تغییر نام ، بیرق ، مهر و نشان نهضت.

        تصویب انحلال نهضت.

    اجلاس عالی شورای رهبری بصورت عادی هر ( دو ) سال یک بار برگذارمیگردد .

    اجلاس فوق العادۀ شورای عالی در حالات خاص میتواند بر اساس تصمیم دو سوم اعضای شورای رهبری تدویر یابد. برگزاری اجلاس شورای عالی بر مبنای طرزالعمل شورای رهبری و یا از جانب ارگانی که شورای رهبری برایش صلاحیت میدهد ، تنظیم میگردد.

    نصاب اجلاس عالی  با حضور دو ثلث نمایندگان منتخب تکمیل میشود و تصامیم اجلاس عالی با رای اکثریت نمایندگان حاضر اتخاذ میگردد .

ماده نهم .

    درفاصله بین دو اجلاس  شورای عالی رهبری ، پلینوم شورای رهبری عالیترین مقام تصمیم گیرنده و رهبری  کنندۀ نهضت واحد زحمتکشان افغانستان است .

    شورای رهبری  در فاصله بین دو اجلاس عالی میتواند ، عضویت یک ثلث اعضای شورای رهبری را در صورت عدم رعایت موازین سازمانی  و تعلل در وظایف ، در حالت تعلیق قرار داده و به عوض شان از میان اعضای شایسته ، فعال و مستحق نهضت ، اشخاص دیگری را برگزیند .

     انتخاب رئیس نهضت واحد زحمتکشان افغانستان براساس رأی اکثریت  اعضای شورای رهبری صورت گرفته وبنابه رأی دوثلث اعضای شورای رهبری ، سبکدوش شده میتواند .

    

شورای رهبری دارای صلاحیت ها و وظایف آتی میباشد :

        انتخاب رئیس و معاونین شورای رهبری ، اعضای کمیتۀ کار مرکزی و اعضای کمیسیون نظارت و بررسی .

        تائید و تعدیل سیاست جاری نهضت در فاصله بین دو اجلاس عالی .

        دعوت اجلاس عالی  فوق العاده .

        استماع گزارش کمیتۀ کار مرکزی  و کمیسیون نظارت و بررسی .

     جلسات عادی شورای رهبری ، سال یک مرتبه دایر میگردد. جلسات فوق العاده  شورای رهبری  ، بنابر تصمیم کمیتۀ کار مرکزی با پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای رهبری میتواند پیش از موعد آن دایر گردد.

ماده دهم .

      کمیته کارمرکزی که کار و فعالیت نهضت را در فاصله بین دو اجلاس شورای رهبری ، رهبری مینماید ، به اساس مصوبات شورای رهبری  و اجلاس عالی فعالیت خود را تنظیم نموده دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل است :

        انتخاب اعضای هئیت رئیسه  از میان اعضای کمیتۀ کارمرکزی و شورای رهبری .

        تائید و تعدیل تشکیل شعبات شورای مرکزی ، تعیین روسای شعبات شورای مرکزی  و ایجاد شورا های محلی و برون مرزی   بنابر پیشنهاد هئیت رئیسه .

        استماع گزارش هئیت رئیسه ، تصویب طرزالعمل ها و لوایح کار ارگانهای تشکیلاتی  .

        بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف و نظارت بر تطبیق مقرره امور مالی نهضت .

 تعدیل سایر صلاحیت ها بمنظور تحقق اهداف برنامه ئی و مصوبات اجلاس عالی و شورای رهبری به استثنای صلاحیت اختصاصی شورای رهبری .

        تعیین مسوولین ، معاونین و کارمندان حرفوی شعبات شورای رهبری ، شورا های  ولایتی ، شورا های بیرون مرزی و شهری معادل ولایت .

        جلسات کمیته کار مرکزی طبق پلان کاری ، هردوماه یکبار و در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز دایر شده میتواند.

        تحکیم مناسبات نیک و دوستانه با احزاب ، سازمان های سیاسی و اجتماعی و تفاهم با انها غرض تامین اتحاد ها و ائتلاف های ضروری موقت و دایمی با رعایت اصول مرامی وسازمانی.

ماده یازده هم .

هیئت رئیسه :

هئیت رئیسه ارگان دایماً فعال  بوده و متشکل از رئیس و معاونین نهضت و اعضای هئیت رئیسه است. سه تن اعضای هئیت رئیسه از جانب کمیتۀ کارمرکزی انتخاب میشوند .

هئیت رئیسه  دارای وظایف وصلاحیت های ذیل است :

        رهبری کار و فعالیت شعبات شورای رهبری و ارگانهای محلی آن بطور دوامدار وسیستماتیک در فاصله بین دو اجلاس کمیتۀ کارمرکزی ، جهت اجرا و تحقق فیصله ها و مصوبات اجلاس عالی، شورای رهبری و کمیتۀ کار مرکزی .

        تامین روابط نیک و دوستانه با سایر احزاب ، نهاد ها و سازمانهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی حامی صلح ، دموکراسی و حقوق بشر ، تساوی حقوق زن و مرد در سطوح ملی و بین المللی ، تحکیم مناسبات حسنه باارگانهای دولتی بمنظور تامین شرایط مساعد کار جهت رعایت و تحقق اصول برنامه وی و سازمانی .

        تعدیل سایر صلاحیت ها غرض عملی ساختن اهداف برنامه وی  به استثنای صلاحیت های اختصاصی کمیته کارمرکزی و شورای رهبری .

   جلسات هئیت رئیسه در 15 روز ، یکبار و در صورت لزوم بطور فوق العاده دایر شده میتواند.

        هرعضو هئیت رئیسه فعالیت یک و یا چند شعبۀ شورای رهبری را کمک ونظارت نموده و به جلسه هئیت رئیسه  گزارش میدهد .

        تشکیل و طرز کار شعبات شورای رهبری توسط طرزالعمل جداگانۀ مصوب کمیتۀ کارمرکزی شورای رهبری تنظیم میگردد .

ماده دوازده هم .

                   رئیس شورای رهبری  دارای وظایف و صلاحیتهای زیرین است :

   ریاست جلسات شورای رهبری ،  کمیتۀ کارمرکزی و هئیت رئیسه را به عهده داشته ، در رابطه با سایر احزاب و نهادهای ملی و بین المللی از نهضت نمایندگی نموده اجراات خود را در هماهنگی با شورای ، تنظیم میدارد. از گزارش دهی اجراات بموقع، نزد کمیته کار مرکزی و شورای رهبری ، مسوولیت دارد .

     رئیس شورای رهبری میتواند در صورت ارزیابی مثبت کار و فعالیت وی در دوره اول ، برای یک دوره دیگرنیز به این سمت انتخاب گردد .

ماده سیزدهم .

کمیسیون نظارت و بررسی :

     کمیسیون نظارت و بررسی ، ارگان نظارت کننده بر اجراات مواد اساسنامه ، امور مالی ، اداری و سیاسی نهضت است. اعضای این کمیسیون توسط شورای رهبری  و از جمع اعضای شورای رهبری، انتخاب میگردند .

     وظایف کمیسیون نظارت و بررسی توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد .

ماده چهاردهم .

      شورا های ولایتی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، متشکل ازشورا های  ولایتی ، شهر کابل ، ولسوالی ، ناحیوی و واحد های اولیه میباشند .

ماده پانزدهم .

     شورای های  ولایتی ، بیرون مرزی و  شهر کابل عالیترین ارگان رهبری کنندۀ آن سازمان ها  در محلات اند و از فعالیت خویش به ارگان مرکزی نهضت و کنفرانس ولایتی و کنفرانس شورا های بیرون مرزی گزارش میدهند. کمیته کار مرکزی میتواند برخی از شورا های شهری را ازصلاحیت و وظایف شورای ولایتی ، برخوردارسازد .

                   شورای های ولایتی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد :

        رهبری و سمتدهی سازمان ولایتی مطابق اسناد برنامه ئی و تشکیلاتی.  

        اتخاذ تدابیر در جهت تحقق فیصله های ارگانهای رهبری کننده و اجرائیوی مرکزی .

        تنظیم امور مربوط به جلب و جذب " پذیرش به عضویت نهضت "   وجمع آوری حق العضویت ها و اعانه ها .

        تدارک و تدویر کنفرانسها ، بر بنیاد تصامیم و طرزالعمل ارگانهای مرکزی .

        انتخاب و عزل اعضای کمتیه های کار ولایتی .

        پیشنهاد انتخاب وعزل مسئوولین شعبات شورا های ولایتی به کمیتۀکارمرکزی.  

     شورا های ولایتی میتوانند برخی از صلاحیت های خویش را به شورای های شهری وشورا های  ولسوالی تفویض نماید .

ماده شانردهم .

     شورا های ولسوالی ، شهری و ناحیوی  در ولسوالی ها ، شهرها و نواحی که در آنها تعداد اعضای نهضت بیشتر از "25" تن میباشد ، ایجاد میگردد .

     شورای  ولسوالی ، شهری و ناحیوی، امور سازمانی و تشکیلاتی خویش را مطابق این اساسنامه و رهنمودهای شورای ولایتی تنظیم مکیند و از اجراات خویش به شورا های  رهبری مافوق ، گزارش میدهد.

ماده هفدهم .

     واحد اولیه بدنهء اساسی نهضت و حلقه وصل ان با مردم است . واحد اولیه بر اساس محل زیست و محل کار ایجاد میگردد. سازمان های ولسوالی ، شهری و ناحیوی ئی که فاقد ساختار پائین اند ،  واحد اولیه شمرده میشوند.

ماده هجدهم .

واحد اولیه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد :

        تبلیغ سیاست نهضت و انتقال ذهنیت عامه ، پیشنهادات و انتقادات هر عضو را به ارگانهای رهبری کنندهء ما فوق .

        جلب ، جذب و پذیرش به عضویت  نهضت به صورت انفرادی ، مطابق رهنمود شعبه تشکیلات .

        جمع آوری حق العضویت و اعانه .

        پیشنهاد اخراج از عضویت نهضت به ارگان مافوق  .

فصل چهارم

ماده نزده هم .

احکام متفرقه :

      درآمد های نهضت علنی بوده از مدرک حق العضویت ها ، اعانه ها ، فروش نشرات و سایر تشبثات قانونی اقتصادی ، تامین میشود .

ماده بیستم .

     نهضت داری ارگان نشراتی است. فعالیت این ارگانها از جانب هئیت رئیسه تنظیم میگردد .

ماده بیست و یکم .

      فعالیت سازمان های بیرون مرزی ، در مطابقت به این اساسنامه و بر اساس طرزالعمل جداگانه کمیته کارمرکزی شورای رهبری ، تنظیم میگردد .

ماده بیست و دوم .

      دفتر مرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در شهر کابل موقعیت داشته ونمایندگیهای آن درولایات مختلف کشور تاسیس شده میتواند .

ماده بیست و سوم .

     نهضت دارای بیرق ، مهر و نشان میباشد که توسط اجلاس عالی تصویب میشوند .

ماده بیست وچهارم .

      گروپ موئسسان که از فعالان وطرفداران نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تاسیس وپایه گذاری میشود ، مرام نامه ، اساسنامه ، بیرق ، نشان وشعار آن را تصویب وتمام امور را الی برگذاری اجلاس بعدی رهبری میکند.

ماده بیست و پنجم .

      صلاحیت انحلال نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را اجلاس عالی آن دارد .

ماده بیست و ششم .

       بیرق نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به شکل مستطیل برنگ نیلی روشن که حاشیۀ آن با فیتۀ طلایی احاطه شده ودر وسط آن سمبول نهضت مزین میباشد .

مادۀ بیست وششم .

       نشان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، به شکل دایروی توسط دو خوشۀ گندم از دوجناح از بالا به پائین " اشعۀ آفتاب ، نیمه گراری ، کبوتر درحال پرواز ، نقشۀ کوچک افغانستان وکتاب مفتوح " قرار داشته در قسمت تحتانی نشان فیتۀ سه رنگ (بیرق ملی افغانستان ) ودرمتن آن نام نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تحریر یافته است ، مزین میباشد .

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 برنامۀ نهضت واحد زحمکشان افغانستان

    تاریخ پنج هزار ساله کشور ما افغانستان از آغاز تا به مرحله کنونی ، مملو از فراز و فرود های گوناگون در عرصه های مختلف حیات و زندگانی مردمان این سرزمین بوده است. در  کناراین سیر و سفر زیستگاهی ، از آنگاه که فرد به حیث عضو اجتماع خود را شناخت  ، بسوی تشکل جامعه گام گذاشت و در مراحل مختلف حیات به دگر گون ساختن زندگی پرداخت .

    از اینجاست که این نیروی متحول و دگرگون ساز بامولفه های مردم آراسته شد ، و در طول ادوار مختلف از خود کارنامه های ماندگار بجا گذاشت. به گواهی تاریخ انسان این سر زمین در هویت مردم برای براورده ساختن خواست های مردمی روح مبارزه در وجودش زنده شد ، و برای حق زندگی مردمی  ، حماسه های جاویدان آفرید که بدون شک سلسلهء آن به تحقق کامل برابری اجتماعی و حصول کلیه ارزشهای انسانی برای تامین زندگی آبرومند و پر از سعادت و خوشبختی ادامه خواهد یافت . نخستین نشانه بارز حرکت روشنفکری در افغانستان بعداز رسیدن کشور از دوره تحجر تاریخی به زندگی نسبی روشنتر سیاسی ، اجتماعی ، نشر جریده "شمس النهار" در سال" 1872 " و اولین حلقه تشکیلاتی جنبش فکری ترقی خواهان " انجمن سراج الاخبار 1906 1909" میلادی بود که چراغ معرفت بسوی تمدن دنیای نوین را روشن ساخت .

    مردم افغانستان با طرز تفکر مشروطیت ، استقلال ، آزدای ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی آگاهی های لازم حاصل نمودند و برای تامین این ارزشهای انسانی با تشکل نهادهای سیاسی ، کمر همت گماشتند و صاحب دورنما های سیاسی و اجتماعی شدند ، و با فرهنگ خدمت گذاری برای مردم کشور ، برای وطن مشترک و مستقل با دید وسیع ترقی و تجدد در میان محافل سیاسی راه گشودند . در فصل جدید مبارزات سیاسی روشنفکرانه در افغانستان ، منورین و شیفته گان آزادی و ترقی به هدف به سر رسانیدن خدمت صادقانه برای مردم کشور ، احزاب و نهاد های سیاسی  " ویش زلمیان ، حزب وطن ، حزب خلق ، حزب سری اتحاد و اتحادیه محصلان دانشگاه کابل" را تشکیل دادند و از جمله ارگانهای نشراتی آنها " انگار ، ولس ، وطن ، ندای خلق " در تنویر افکار جامعه و وطندوستان سهم ارزنده داشت.

    پیروزی روشنفکران به حمایت و پشتبانی توده های مردم در مبارزات دوره هفتم شورای ملی "مشروطیت سوم" محافل مربوط ارتجاع کهنه کار و طرفداران نظام ملوک الطوایفی را در هراس افگند و اندام دستگاه حاکم آن وقت را به لرزه درآورد ، تا این که جنبش سیاسی وطندوستانه مردم کشور را با تحمیل زجر و شکنجه سر کوب و به گونه خشن در نطفه خفه ساختند ، و فعالیت سیاسی آنها را ممنوع کردند و آنگاه سرا پای جامعه را سایه دیکتاتوری وحشتناک فرا گرفت.

   از آنجائیکه زندگی و زمان بر خلاف ارادۀ اربابان ظالم و ستمگر قدرت ، توقف نمی پذیرد در نتیجۀ بروز تحولات سیاسی در سیمای جهان و منطقه و وارد آمدن تغییرات اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و باالنتیجۀ رشد سطح آگاهی جوانان ، دانشجویان،    روشنفکران و فرهنگیان کشور ، نهضت دموکراتیک ضد استبداد جامعه افغانستان را دوباره جان تازه بخشید و از جمله پیشگامان این جنبش فرزندان برومند و فدا کار میهن مان با آغاز مبارزۀ سرنوشت ساز ، نظام مسلط وقت را ، مجبور به دادن بخش از خواست های مردم از جمله اعلان شاهی مشروطه واداشتند ، که در نتیجه زمینه های نسبی مساعد برای تبارز مظاهر دموکراسی و تا حدود ایجاد فضای باز سیاسی برای ترویج اند یشه های ترقی خواهانه و فعالیت های سیاسی نهضت دموکراتیک و عدالت خواه کشور پدید آمد .

    برای نخستین بار بخش از حرکت های سیاسی دارای دور نمای سیاسی و اجتماعی شدند . فرهنگ بهتر سیاسی و خدمت گذاری برای مهین مشترک و مستقل با چشم انداز ترقی و تجدد در میان محافل سیاسی ، راه گشود .

     در سال های چهل سدۀ جاری هجری شمسی ، این حرکتهای ترقی خواهانه محتوای داد خواهانه و اجتماعی کسب کردند ، آنچه در گذشته در مقیاس محافل و حلقات سیاسی موجود بود به جنبش ریشه دار اجتماعی تبدیل گردید و در قالب منافع و مواضع سیاسی و اجتماعی مبارزات مردم  ، راه بسوی مشخص شدن و موثر شدن رهنمون گردید .در قالب این حرکتهای اجتماعی بود که میهن عزیز ما افغانستان از قرون وسطائی به زندگی مدرن راه یافت .

     نهضت واحد زحمتکشان افغانستان امتداد این بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانستان و ارزشهای مشترک بشریت تشکیل میابد .

      نهضت واحد زحمتکشان خود را همراه و همرزم همه نهاد های سیاسی ، سازمان ها و احزابی میداند که آنها خود را در پیوند با این تلاش تاریخی مردم ما در امتداد این میراث روشنفکرانه مطرح میسازد و درفش مبارزه برای استقلال، تجدد ، تحول ، عدالت اجتماعی و دموکراسی را بر می افرازند .

     پیوند سازمان ما با این جنبش های تجدد خواهانه پیوند آرمانی است یعنی نهضت واحد زحمتکشان خود را در ادامه ارزش های بشر دوستانه و داوطلبانه این جنبش تعریف میکند ، بر زمینه های اجتماعی که حاصل تلاش فکری و عملی این جنبش هاست اتکاء میورزد و با کارنامه و انتخاب سیاسی این جنبش برخورد نقادانه و واقعبینانه دارد.

      

       دورنما ها و وسایل

      نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در چهار چوب ارثیه آرمانی  ملی و مردمی پیشگفته  وظیفه سازماندهی مبارزات مردم را در شرایطی در برابر خود قرار میدهد که باشرایط گذشته تفاوت های ماهوی دارد .

      ما دردوران انهدام دستاورد های اجتماعی و انحطاط سیاسی و معنوی ، دوران خشونت در برابر حق زندگی ، حیثیت و کرامت انسانی ، دوران بحران عمیق اعتماد ملی ، دوران بن بست های بی سابقه در برابر امنیت و حاکیمت مردم ما و در دوران زندگی می کنیم که همزیستی برادرانه اقوام ، مذاهب و زبان های کشور ما تلخ ترین آزمونها را از سر گذرانده است و تاکنون از سر میگذراند. کشور ما به جولانگاه نیرو های عقب گرا ، ضد عدالت اجتماعی و اشتی ناپذیر با اندیشۀ ایجاد یک جامعه مدرن مبدل شده است که با استفاده از امکانات خارجی و یا اتکاه بر ناتوانی دولت در مدیریت دوران بحران ، تجدید سازمان می یابد و به مثابه یک خطر باالقوه عقبگرد سیاسی عرض وجود میکند .

     نهضت واحد زحمتکشانافغانستان ، برای بیرون رفت از این اوضاع اسفبار، از همه وسایل قانونی و مسالمت امیز در راه بسیج مردم کشور استفاده میکند . نهضت در مبارزات انتخاباتی به حیث افاده ضروری اجتناب ناپذیر حیات دموکراتیک شرکت میدارد. در ائتلاف ها و اتحاد های مردمی برای توسعه این دموکراسی و نیل به اهداف ملی و اجتماعی سهم میگیرد. در صفوف جامعه مدنی برای بسیج سازی اجتماعی ، توان دموکراتیک مردم ما فعالیت میدارد. در کارگاه و کار خانه ، در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و فرهنگی در محلات دهقانی و تصدیها ، مبارزات مطالباتی و سازنده مردم را همراهی میکند.

     استراتیژی نهضت ، راه نیل به پیشرفت عمومی ، تصمیم و نهادینه شدن ارزش های دمکراتیک و فراهم شدن زمینه های ضروری برای اعمار جامعه متمدن ، دموکراتیک ، پیشرفته و عادلانه  راتشکیل میدهند.

      اصول و اهداف

      نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، افغانستان را کشور مستقل ، واحد و یکپارچه دارای حاکمیت و غیر قابل تجزیه میداند. منافع ملی و مصالح علیای کشور یعنی آزادی و استقلال، حاکمیت  وحدت و همبستگی ملی ، تمامیت ارضی ، امنیت ملی ، رفاه و اسایش مادی و معنوی هر خانواده افغان ، مضمون میهن دوستی و اماج های اساسی مبارزۀ نهضت واحد زحمتکشان فغانستان را تشکیل میدهد . نهضت ما مدافع حاکمیت افغانها بر سرنوشت سیاسی شان ، مدافع تمامیت ارضی ، استقلال و شگوفائی وطن ماست و برای بسیج همه ظرفیت های ملی ، سازمانها ، محافل و حلقات سیاسی و جامعه مدرن افغانستان در جهت فراهم ساختن شرایط مساعد داخلی و خارجی برای تحقق این آرمان ها تلاش میورزد .

   اسلام دین مقدس مردم افغانستان است. نهضت از آزادی در اجرای مراسم دینی و مذهبی برای مسلمین و پیروان سایر ادیان حمایت مینماید و با مورد استفاده از اعتقادات دینی به مقاسد سیاسی مخالف است .

  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان تجدد گرا،تحول طلب،دموکراتیک،ترقی خواه وعدالت اجتماعیست . استقرار دولت حقوقی ، اصل عدم تمرکز قدرت ، برابری هموطنان در برابر قانون وقضا ، اصل مسولیت دولت ، جامعه و فرد در برابر همدیگر را از اولویت های مبارزه سیاسی خود میشمارد .

  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان مستقل سیاسی است و به جنبش داد خواه  مترقی و دموکراتیک وطن ما و به همه مردم کشور ما تعلق دارد ، و خاست گاه اجتماعی آنرا اقشار وسیع مردم ، اعم از روشنفکران ، متخصصان ، کارمندان ، کارکنان دولتی و خصوصی معلمان و استادان ، اقشار میانه حال روستائی و دهقانان ، کارگران ، پیشه وران ،تجار ملی ، کوچیان ، مالداران ، متشبثین خصوصی و روحانیون وطن دوست تشکیل میدهند.

   نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، نهضت دموکرات است و با تحمیل جبری هر گونه ایدیالوژی بر نظام سیاسی و حیات اجتماعی مخالف است . نهضت ما با افراط گرائی چپ و راست و خشونت سیاسی در هر شکل آن مخالف است و حل تضاد های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را تنها از طریق مسالمت آمیز، قانونی و علنی و ازطریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های ترقی خواهانه و داد خواهانه ممکن میداند،ودسترسی به بازگشت ناپذیری حیات سیاسی دموکراتیک راصرفاً ازطریق ارتقای سطح زندگی مردم ، میسر میداند.

    نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، برآزادی و انسان آزاد متکی است . آزاد در بیان اندیشه و مواضع سیاسی ، آزاد درتشکیل سازمان های مدنی و سیاسی "جنبش جوانان، کارگران، دهقانان و پیشه وران " ، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندی . نهضت ما برای مبدل ساختن آزادی و دموکراسی به ارزشهای ملی و سرتاسری تلاش میورزد و برعلیه همه اشکال تبعیض بر مبنای قوم ، محل ، نژاد ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسی ، جنس ، موقف اجتماعی و اقتصادی ، قراردارد.  به کرامت ذاتی انسان باور دارد واز حقوق و آزادی های اساسی هممیهنان مطابق موازین منشور جهانی حمایت میکند .

     نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، برابری حقوق زنان را با مردان سنگ محک هر گونه حرکت دموکراتیک و پایۀ ایجاد جامعه دموکراتیک میداند و در راه تساوی حقوق سیاسی ، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش موثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش بطور مستمر ارتقا میبخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب آنان برای حصول حق برابر ، دست مزد برابر برای کار برابر، منع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند .

     نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، با گزینه های واقعی و شفاف در برابر نیروها و سازمان های دموکراتیک و ترقیخواه بمنظور همپیوندی و همبستگی با راهبرد اندیشه ئی ، سیاسی و سازمانی همسان و هم مانند میان شاخه ها و بخش های گونا گون بازمانده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدان سیاسی و نیرو ها و سازمان های اجتماعی وابسته به آن را بسیج میسازد . ولی در این زمینه دوباره خواهان شکل سیاسی دیروز و تلفیق فعالیت های شکل پیشین نیست . بلکه بر مبنای تدوام مبارزه بر پایه اندیشه ، درسها ، تجربه و اموزه های ترقی خواهانه و وطندوستانۀ بجا مانده از گذشته ، حفظ احترام و باورمندی به آنها در مطابقت با آرمانهای دیرین مردم افغانستان ، که با واقعیت های موجود کشور همخوانی دارد  ، مطرح است.

    نهضت واحد زحمتکشان افغانستان برای اعمار جامعه دموکراتیک ، مدنی ، پیشرفته و عادلانه بر پایه همکاری ، وحدت عمل واتحاد سیاسی نیروهای تجدد گرا، ملی، دموکراتیک ،ترقی خواه و عدالت پسند جامعه در یک جبهۀ وسیع ضد ارتجاع ، ضد استبداد و ضد عقبگرائی مبارزه میکند .

     نهضت و.ز.ا تشکل سیاسی وطن واحد و ملت واحد است . کشورما را نه تجمع میکانیکی اقوام ، زبان ها و هویت های رقیب بلکه میثاق تاریخی برای همزسیتی، همرزمی ،کار مشترک و ریشه گیری فرهنگ و منافع ملی مشترک میداند . برای نهضت ما افغانستان به همه اقوام ، فرهنگها ، زبان ها ادیان و مذاهب آن تعلق دارد. نهضت ما از انتقال صلاحیت تصمیم گیری به محلات در امور اقتصادی و اجتماعی و انتقال قانونی حق انتخاب ارگانهای قدرت و اداره محلی به محلات حمایت میکند ، نهضت برای انکشاف متوازن ملی برای تقسیم عادلانهء امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات کشور ، برای رشد فرهنگی همه هویت های قومی ، زبانی و مذهبی کشور و برای دیالوگ و مبادلات  شهروندانه بین این هویت ها تلاش میورزد .

   افغانستان خانۀ مشترک همه افغانها اعم از پشتون ، تاجک ، ازبک، هزاره ، ترکمن، نورستانی ، عرب ، پشه ئی ، بلوچ ، ایماق و سایر اقوام ساکن کشور است . همه شهروندان در برابر قانون مساوی و دارای حقوق برابر مدنی ، سیاسی ، اجتماعی واقتصادی هستند، مبارزه ما برای وطن واحد متوجه این اصل با اتکا بر همه مردم ما است. نهضت ما همه مظاهر قوم گرائی و خصومت قومی ، قبلیه ئی ، محلی ، زبانی و مذهبی را نفرت انگیزترین پدیده های ضد بشری میداند و بر علیه آنها مبارزه میکند .

    قانون اساسی افغانستان با تسجیل اصول مردم سالاری و حق انتخابات عمومی برای مردم ، قاعده بازی سنتی در عرصه های سیاست و قدرت را به طور بنیادی تغییر میدهد. نهضت متکی بر قانون اساسی کشور از حق حاکمیت مردم و انتخاب اگاهانه و ازادانۀ نظام سیاسی و اجتماعی و حکومت توسط مردم قاطعانه حمایت مینماید . انحصار قدرت  را در هر شکل و شیوه آن مردود میشمارد .

    نهضت واحد زحمتکشان افغانستان با توجه به واقعیت های جدید ، مشارکت و تشریک مساعی در حل مسایل بزرگ ملی ، نظام سازی و رفاه عامه را با همه نیروهای سیاسی و هر حکومت منتخب و مشروع ، بر مبنای تعهدات روشن و دارای ضمانت های اجرائی اجتناب ناپیذیرمیداند .

    نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان سیاسی پیشرفت اقتصادی و انکشاف میهن بوده ، ازسمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند و در حالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی کشور میداند ، بدین باور است که انسان و خوشبختی آن باید درمحورهرگونه سیاست اقتصادی قرارداشته باشد . نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی ، بیکاری مزمن ، پول پرستی ، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توآم است. بناً نهضت ما خواستار ارتقای نقش اقتصادی دولت و سکتور دولتی ، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی ، نظم دهی بازار ، تقویت سکتور غیر کالائی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی مردم وطن ماست. نهضت از اعاده اقتدار دولت در عرصه انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش خود را در اداره اقتصادی ، انباشت مهارت های کاری ، ایجاد اشتغال و پیریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و همه امکانات از بخش خصوصی گرفته تا سرمایه گذاری عامه را بسیج نماید و سازمان دهد ، حمایت میکند. نهضت ما با توجه به عقب ماندگی شدید اقتصادی افغانستان و نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مولده و ترقی علمی ، تخنیکی و فرهنگی از فکتور مداخلۀ فعالیت دولت و برنامه ریزی انکشاف اقتصادی و اجتماعی بخصوص در مراحل احیأ مجدد اقتصادی ایجاد شبکه های تامینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی میکند .

    نهضت واحد زحمتکشان افغانستان از توسعه فرهنگی قانونمند حمایت میکند. آموزش و آموزش مسلکی را مهمترین وسیله عروج اجتماعی مردم ، ایجاد شهروندان آگاه ، توسعه و نهادینه شدن دموکراسی در وطن مان میداند . نهضت طرفدار بازسازی و عصری سازی تعلیم و تربیه و نهاد های فرهنگی مبتنی بر ترویج و نهادینه ساختن روشنگری است .

    نهضت واحد زحمتکشان افغانستان حل مسایل ملی و بین المللی را صرفاً از طریق سیاسی و عدم توصل به زور و خشونت ممکن دانسته و خواهان صلح وثبات پایدار در منطقه و جهان و بخصوص در روابط با همسایه های افغانستان است .

     ما دردورانی زندگی میکنیم که سرنوشت هر کشوری با سرنوشت مجموع بشریت گره خورده است . به هم پیوستگی فزاینده جهان از یکطرف و تضاد های رو به تزاید در محاسبات بین المللی از جانب دیگر، ویژه گی جهان کنونی را تشکیل میدهد ، کشور ما در حالیکه از یکطرف با داشتن وضعیت ویژه جیواستراتیژیک ، جیواکانومیک ، جیوپولتیک خود بمثابه نقطه تلافی منافع جهان اهمیت خودرا در مناسبات بین المللی حفظ کرده است ، از جانب دیگر موقعیت جغرافیائی افغانستان به حیث کشور محاط به خشکه و روابط تعریف ناشده و تنظیم ناشده ان با همسایه گان ، منافع ملی ما را اسیب پذیر میسازد .

    نهضت ما به این باور است که امنیت و منافع دراز مدت افغانستان در گرو امنیت ، همکاری و همگرائی اقتصادی جهانی و منطقوی است. از اینرو نهضت و.ز.ا سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان و کشور های منطقه و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان را ضروری میشمارد و عقد موافقتنامه های استراتیژیک چند جانبه امنیت و همکاری منطقوی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه ، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی ، ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه حفظ محیط زیست جریان آزاد نیروی کار ، کالا و سرمایه را برای کشورما مفید و ضروری میداند .

     نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه با حفظ هویت عدم انسلاک افغانستان ، بر امنیت و همکاری های منطقوی تاکید دارد ، بر این باور است که اشتراک فعال در حل مسایل جهان شمول و همکاری های بین المللی بشمول همکاری های استراتیژیک فرامنطقوی در چهارچوب اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به سود افغانستان است و امنیت کشور ما را تقویت میکند. امنیت و همکاری های منطقوی بخش از امنیت و همکاریهای بین المللی است.

       نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان سیاسی همبستگی بین المللی است ، خود را در مبارزۀ مردمان سایر کشور ها برای ترقی ، حق و عدالت سهیم میداند و برای نظم عادلانۀ بین المللی،همکاری و همسوئی خلق ها فعالیت میکند. نهضت درمناسبات بین المللی از اصول همکاری همبستگی بین المللی در راه صلح و امنیت جهانی ، آزادی و دموکراسی ،برابری و تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادلانۀ اقتصادی بین المللی پشتیبانی میکند .

   اصول اساسی و کلیدی و سازمانی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را دموکراسی گسترده درون سازمانی ، وحدت مرامی و تنوع نظریات قبل و بعداز اتخاذ تصمیم، عضویت انفرادی ، رهبری جمعی و مسوولیت فردی ، انتخابی بودن همه ارگانها از بالا تا پائین ، مبنی بر اصل نامزدی آزاد اعضا ، توزیع صلاحیت ها و تناوب رهبری تشکیل میدهد .

    عضویت درنهضت واحد زحمتکشان افغانستان پیوستن به کاروان تاریخی، ترقیخواهی و تجدد طلبی کشور ماست ، تقدیم متواضعانه انرژی و استعداد است به پیشگاه زحمتکشان افغانستان تا در اطراف منافع واقعی خویش که از کار و مقام شان درسازماندهی اجتماعی کار و توزیع ثروت های اجتماعی ناشی میشود ، متحد شوند .

    عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، گشایش در برابر اندیشه های متفاوت و خاستگاه های متفاوت در چهار چوب میهن واحد است . تنوع قومی ، زبانی ، فرهنگی و هویتی میهن ما را ثروت مشترک همه هم میهنان پنداشتن است . جستجوی همسوئی، همرزمی و عضویت همبستگی بین این هویت های متنوع برمبنای کار ، زحمت و افزایش مشترک برای آینده مشترک است .

   عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، تلاش برای توسعه و نهادینه شدن دموکراسی ، نقش شهروندی و حضور سیاسی مردم در گام نخست ، لایه ها و طبقات فرودست جامعه است . حضور در جنبش های اعتراضی مردم است ، در هر جایکه جامعۀ مدنی جدید میهن ما شکل میگیرد، به پا می ایستد و به راه می افتد .

   عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، پذیریش اصل برابری حقوق و نقش سیاسی زنان با مردان است . مبارزۀ برابر و باور برابر برای تحقق این این اصل عدول ناپذیر است .

   عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ريا، تعهد به مبارزه در راه رهائی و استقلال میهن ما و حیات سیاسی بارور و صلح آمیز  در داخل مرز های ماست . مبارزه برای مبدل ساختن افغانستان به کشوری است که منبع صلح ، همزیستی ، تحمل و مبادلات وسیع با جهان و منطقه ما گردد .

    نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، طرفدارایجاد ، تکمیل و تقویت سیستم واحد کمپلکس دفاعی ، متشکل از اردوی ملی ، قوای هوائی و مدافعهء هوائی ، پولیس ملی و امنیت ملی بوده ، به این باور است که تحکیم  قابلیت محاربوی  قوای مسلح  از جمله اردوی ملی که به عنوان الترنتیف نیروهای خارجی در افغانستان وارد عرصه شده است ، عامل پیشرفت بسوی منافع و مصالح علیای کشور، قطع مداخلات مسلحانۀخارجی و تآمین امنیت سراسری در افغانستان می باشد .

    لذا نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این منظور ، تجهیز قوای مسلح ، از جمله قوای هوائی و مدافعۀ هوائی را به وسایل پیشرفته نظامی " هوائی و زمینی " ارتقای سطح احضارات محاربوی بخاطر تحقق و اجرای موفقانه و مستقلانۀ وظایف ملی و دَین مقدس شان در برایر مردم و میهن ، جهت حفظ استقلال ملی ،   تمامیت ارضی ، نوامیس ملی و تآمین صلح و امنیت  سراسری در کشور ، در اولویت همه وظایف مقامات با صلاحیت دولت جمهوری افغانستان ضرورت جدی پنداشته و تحقق آن را یک امر ضروری دانسته ، از آن حمایت میدارد  . 

و من الله توفیق

 

 

آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، 25 دسامبر 2013 ، 12:53 )