نوشته شده توسط آزادی    چهارشنبه ، 25 دسامبر 2013 ، 12:32    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
زندگی نامۀ مختصر مرحوم سیداحمد عضو شورای رهبری ومعاون شورای ولایتی لغمان اصول گرایان


زندگی نامۀ مختصر مرحوم سیداحمد عضو شورای رهبری ومعاون شورای ولایتی لغمان اصول
 گرایان

محترم سیداحمد درسال 1327 هجری شمسی درقریۀ ملکان تنیگوَر مربوط ولسوالی علینگار ولایت لغمان در یک خانوادۀ روشنفکرپابه جهان هستی گذاشت . پدراش خواجه محمدخان فرزند نورمحمدخان به تعلیم وتربیه اولاد وطن عشق وعلاقۀ فراوان داشت ، فرزندش را شامل مکتب شیخ محمدحسین نمود ، از صنف یازدهم به بعد سه پارچۀ تبدیلی در لیسۀ نعمان پروان راترتیب وبه دروسش ادامه داد 

سیداحمداز سطح پائین زندگی مردم ، بیکاری وعدم دسترسی جوانان به تعلیم وتربیه رنج میبرد . متعلم صنف دهم بود که راه مبارزه را درپیش گرفت وبه ح د خ ا پیوست . برای احقاق حقوق حقۀ مردم مبارزۀ پُرثمری نمود که خاطرات فراموش نشدنی ازوی باقی است

    درسال 1349 پس از فراعت صنف دوازدهم شامل پوهنحی ادبیات گردید با فراغت از رشتۀ لسان پشتو به حیث معلم درلیسۀ شیخ محمدحسین مدت پنجسال به تدریس لسان پشتو پرداخت .

    ازسال 1359 به بعد الی زمان تقاعد به خدمت نظامی پیوست وبه برکت استعداد ، لیاقت وصداقت تا رتبۀ دگروالی رسید . وی دائماًدرفکر خدمت به وطن واولاد وطن بود ، برای یک سال درلیسۀ داکترعبدالله لغمانی نیز به بطور باالمقطع به حیث معلم ایفای وظیفه نمود .

سیداحمد خان که شاهد عینی فرودوفراز ها در مبارزه بود ، لازمۀ تحقق دموکراسی ،ترقی وعدالت اجتماعی را وحدت نیروهای ملی ووطندوست می دانست وبا الهام از همین باور در تاسیس نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان سهم شایسته داشت . دررهبری شورای ولایتی لغمان نقش فعال ومؤثر داشت . علیه باطل گرایی مبارزۀ قاطع نمود وپرچم اصول گرایی را برافراشته نگهداشت .

بادریغ ودرد که ساعت 2 بجۀ سوم قوس 1392  قلب پُرتپش وآرزومند سیداحمد ازحرکت بازماند ، رفقا ، فامیل ودوستانش را در ماتم نشاند . وی جسماً ازمادور شد مگرخاطرات ،مبارزات ومعنویت وی دایماً باما خواهد بود وراهش راادامه خواهند داد.

     برای موصوف بهشت برین – به رفقا وفامیلش علی الخصوص پسران دوست داشتنی اش فریدون،فریدالله،سمسورو........ دردیار غربت ودوراز وطن صبر جمیل آرزومینمائیم

روحش شاد وخاطراتش جاوید