نوشته شده توسط آزادی    جمعه ، 27 دسامبر 2013 ، 15:11    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

چهل ونهمین سالگردتأسیس

"حزب دمکراتیک خلق افغانستانوطن"

خجسته باد 

 

رفقای عزیز وگرامی !!!

درست چهل ونهُ سال قبل در اول جنوری 1365 عیسوی مصادف به یازدهم جدی سال 1343 هجری شمسی جریان دموکراتیک خلق افغانستان که پس از اندک زمان بنام حزب دموکراتیک خلق افغانستان نام نهاده شد ، در کشور قهرمان پرورمان افغانستان واحد تأسیس وبه فعالیت آغاز نمود .

حزب دموکراتیک خلق افغانستان از بدو ایجاد برای تک تک از فرزندان واقعی اش درس تقوا ، تفکرسالم ، احساس مسئولیت ملی ، انسان دوستی وخدمت گذاری صادقانه به مردم زحمتکش وطن وهمچنان مبارزۀ قاطع در برابرچپاولگران ، غارتگران ونیروهای ارتجاع داخلی وخارجی به هدف دفاع از عزت ، شرف وکرامت انسان ، مبارزه وازخود گذری به خاطر تأمین تساوی حقوق اقتصادی ، سیاسی واجتماعی برای همۀ اقوام وملیت ها در سطح ملی وبین المللی را ، آموزش داد .

درسرلوحۀ کارنامۀ انسانی آن در بُعد خارجی ، اصل همزیستیی مسالمت آمیز ، رعایت حسن همجواری ، بیطرفی مثبت وفعال واحترام به کنوانسیون ها ومیثاق های قبول شدۀ بین المللی ودر بعد داخلی تأمین وحدت ملی ، عدالت اجتماعی ، حفط استقلال وتمامیت ارضی ، دفاع از نوامیس ملی ، رفاه عامه ، ترقی وپیشرفت اقتصادی ورُشد متوازن معارف به عنوان اصول تخطی ناپذیر ووظیفۀ تأخیر ناپذیر ، قرار گرفت وحقا که بدان عمل نمود .

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، صمیمانه ترین تبریکات وشادباش های خویش را به خاطر چهل ونهمین سالگرد ح.د.خ.ا- وطن ، به پیشگاه تمام رهروان آن درداخل وخارج کشور تقدیم داشته ومشتاقانه از تمام رفقا درداخل وبیرون کشور میطلبد که با ارج گذاری به این میراث عظیم تاریخی که به حق ادامه دهندۀ مبارزات عدالت خواهی نسل های یکسده قبل کشوراست ، از هیچگونه تلاش وسعی صادقانه به خاطر تشکل به دور یک سازمان واحد سراسری دریغ نورزند ، زیرا وحدت وهمبستگی نیروهای عدالت خواه ، دموکراتیک وپیشروافغانستان نیاز زمان است واز ما پاسخ میطلبد .

خجسته باد چهل ونهمین سالگرد تأسیس ح.د.خ.ا وطن

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای کار مرکزی ن.و.ز.ا

 

آخرین بروزرسانی ( جمعه ، 3 ژانویه 2014 ، 14:19 )