نوشته شده توسط آزادی    جمعه ، 3 ژانویه 2014 ، 10:56    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعیۀ هیأت رئیسۀ شورای کارمرکزی

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

12 جدی 1392 خورشیدی

کابل افغانستان

یوم پنجشنبه مورخ 12 جدی 1392 مطابق 2 جنوری 2014 عیسایی ، نخستین نشست هیأت رئیسۀ شورای کار مرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تحت ریاست رفیق محترم  شیرمحمد " برزگر " رئیس شورای کارمرکزی ورئیس شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فضای مملواز وحدت نظروعمل صادقانه برگذارگردید .

محترم برزگر با صحبت مختصرپیرامون وضع درون سازمان وچالشهای که طی بیست ماه گذشته فرا راه آن قراداشت - برگذاری مجلس مؤسسان ونقاط قوت وضعف آن وهمچنان موجودیت انعکاس مثبت ازتأسیس نهضت واحدزحمتکشان افغانستان به مثابۀ یگانه سازمان دادخواه زحمتکشان وخانۀ امن سیاسی درسطح افغانستان دربین هموندان داخل وخارج کشور- اجندای ذیل رابه عنوان محورهای کاری پیشنهاد که به اتفاق آرأ اعضای جلسه مورد تائید قرارگرفت :

                   ·انتخاب مسئولین شعبات شورای کارمرکزی .

                   ·استماع گزارش کمیسیون مالی .

                   ·بحث واتخاذ تصمیم پیرامون تعین خطوط کاری شعبات شورای مرکزی وچگونگی ارتباط آنها با نهادهای سازمانی نهضت در داخل وخارج کشور.

سپس کارعملی  بالای اجندای فوق آغازگردید - ابتدا پیشنهادات ارائیه شده به ارتباط کاندیدان شعبات شورای کارمرکزی مورد بحث دقیق قرارگرفت ودرنتیجه مسئولین شعبات ذیل به صورت انفرادی به اتفاق ارأ جلسه انتخاب گردیدند :

                   ·مسئول کمیسیون نظارت وبرسی شورای کارمرکزی .

                   ·مسئول شعبۀ تشکیلات شورای کارمرکزی .

                   ·مسئول شعبۀ تبلیغ وترویج شورای کارمرکزی .

                   ·مسئول شعبۀ اسناد وارتباط شورای کارمرکزی .

                   ·مسئول شعبۀ مالی واداری شورای کارمرکزی .

                   ·مسئول شعبۀ تفاهم وتماس شورای کارمرکزی .

                   ·مسئول شعبۀ امورزنان شورای کارمرکزی .

                   ·مسئول شعبۀ امورجوانان شورای کارمرکزی.

                   ·مسئول شعبۀاموراجتماعی شورای کارمرکزی .

متعاقباً گزارش کمیسیون مالی به جلسه ارائیه شد وشفافیت کار کمیسیون متذکره به ارتباط مسایل مالی مورد تمجید وتائید جلسه واقع گردید ، همچنان روی سومین محورکاری جلسه که همانا تعین خطوط کاری شعبات شورای کارمرکزی بود رفیق گرامی شیرمحمد "برزگر" صحبت همه جانبه ارائیه نمودند شاملین جلسه تیزسهای ارائیه شده ازجانب رئیس جلسه را به عنوان کلید تنظیم برنامه های کاری استقامت های سازمانی شان پذیرفته ومتعهد شدند تا برمبنای ان طرزالعمل ها وپروگرام شعبات تحت مسئولیت خویش را در کمترین زمان ممکن جهت اتخاذ تصمیم به جلسۀ بعدی هیأت رئیسه که درآیندۀ نزدیک برگذارخواهد گردید تقدیم بدارند .

کارجلسه که ساعت 2:00 بعد ازظهر آغاز گردیده بود ساعت 4:15 دقیقۀ عصر به آرزوی موفقیت هرچه بیشتر دست اندرکاران نهضت واحدزحمتکشان افغانستان درداخل وخارج کشور در جهت انجام کار هدفمند وصادقانه در امر تأمین وحدت کامل نیروها ی ملی ودموکراتیک به دور یک سازمان واحد وسراسری در افغانستان به پایان رسید .

هیات رئیسۀ شورای کار مرکزی

نهضت واحدزحمتکشان افغانستان

 

آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، 8 ژانویه 2014 ، 11:52 )