نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 15 فوریه 2014 ، 13:50    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


فراخوان شورا های بیرون مرزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

14- فبروری 2014 میلادی

رفقا ،  فعالین سازمان های رفیق ، دوستان نهاد های ملی ، دموکراتیک و ترقیخواه کشور !

طوریکه آگاهان جامعه سیاسی افغانستان میدانند به تاریخ 22 قوس 1392 خورشیدی برابربا تاریخ 13 دسمبر2014 میلادی ، در جمع آمد نمایندگان مردم زحمتکش افغانستان درادامه خطوط آرمانی جنبش مبارزات دادخواهانه ، عدالت خواهانه و پیکار طولانی آزادی خواهی گذشته ، با در نظرداشت شرایط جدید کشور،  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان پایه گذاری و تآسیس گردید .

این جمع آمد به عنوان مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان با استماع گزارش اساسی این مجموعهء سیاسی که توسط رفیق گرامی شیرمحمد برزگر رئیس شورای رهبری ارائه گردید ، عوامل  ، حوادث و رخدادهای ناگوار و تآسف آمیزی را که باعث گسترش بدبختی ها ، رنجها و آلام فراوان برای مردم نجیب و ستمدیدهء کشورگردیده ، همه  جانبه مورد تحلیل قرار داد.

دراین ارزیابی ها به این مساله تمرکز گردید که چگونگی وضعیت جاری کشور متأثر از راهکار های سیاسی دوازده سال اخیر از جهات مختلف چون حضورمکتومنیروهای نظامی بین المللی ، اعمال دهشت افگنی و تروریستی شبکه های استخباراتی کشور های منطقه، نا کارائی دولت وهم سوئی آن با عاملین وعوامل بحران همه گیرو تحمیلی بالای مردم و میهن، کشوررا به طرف پیچیده گی ها ، بغرنجی ها و نا باوریهای گسترده سوق داده و باردیگر زنده گی سیاسی و حیات جامعه و مردم رنجدیدهء ما را در معرض خطرها و آسیب رسانی های بسیار جدی قرار داده است .

با چنین دید برای گذار از این حالت و بحران عظیم و دفع احتمال فروپاشی اجتماعی  ، جدی‌تر از هر وقت دیگرضرورت به همبستگی و همیاری میان سازمان ها و نهاد های ملی ، دموکراتیک ، همسوء ، تجددگرا و ترقیخواه  بیش ازپیش به عنوان فرآیند اجتناب نا پذیر برخاسته از میان آگاهان سیاسی جامعه ، و نیرو های مردم خواه ومیهن دوست بوجود آمده است .

درک درست این ضرورت که از اهمیت بزرگ دورنمای آرمانگرائی برای سعادت مردم و سلامت کشور برخوردار است ، خواهان عمل مشترک هدفمند در مطابقت به خواست زمان کنونی اصالت ورسالت نیرو هایست که مخرج مشترک تفکر شان مردم ومیهن میباشد .

از این منظر چون خاستگاه ها و پایگاه اندیشه ئی و تکیه گاه اجتماعی تعداد وسیع از سازمان ها و نهاد های سیاسی تشکیلاتی همسو و رفیق که عمده تآ مربوط به مجموعه مشترک بزرگ سیاسی دیروز یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده و با وجود تشکیلات جدا گانه سیاسی  ، ملاحظه پروگرام های سیاسی اشتراکات فراوان فکری و سیاسی این سازمان ها را بخوبی بیان میکند که این همه به مثابه معیار های باورمندی و آماده گی برای مبارزه بخاطر دموکراسی واقعی و مردمی ، برآورده شدن آرمان برابری و آزادی ، تحقق حقوق ملی ، مدنی و شهروندی توده های مردم و بویژه تآمین عدالت اجتماعی به عنوان سنگپایه اصلی برای شناخت همدیگر ، همگرائی همه نیرو های ترقیخواه برای سمت و سوبخشی روند اتحاد ها و وحدت های سیاسی و انعطاف پذیری رفیقانه بیانگر تامین اعتماد سیاسی برای تحقق این وظیفه عظیم تاریخی میباشد .

به همین منظور مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در پیام تاریخی خویش عنوانی هم میهنان و مردم آزاده افغانستان که در مطبوعات انترنتی بخصوص در سایت های ( آزادی . رو ) و اصولیت به نشررسیده است ، با تحلیل و ارزیابی های که در فوق یاددهانی گردید ، توجه مسوولانه همه نیرو های ترقیخواه ، سازمان های همسوء ، ملی و دموکراتیک را برای تحقق و عملی نمودن این وظیفهء بزرگ با انعطاف پذیری  ومسوولانه معطوف ساخته، که در آن میخوانیم :

دوستان عزیز نیرو های همسو ورفیق!

ن و ز ا  باورمند است که مبارزه به منظور آرمانهای شریفانه انسانی ،میهنی، دیموکراسی و عدالت اجتماعی چون روح واحد زندگی در تفکر اشخاص مبارز، دادخواه، ملی، دیموکرات ،مترقی وآزادی دوست همیشه در طپپش و تکاپوست لذا با این چنین درک که اندیشه باوری شما ،  نیرو های محرک جامعه آینده پیروز مند جنبش مترقی کشور را در پرتو تفکر نوی  ، معین ومشخص نموده ودر ساختار های سیاسی تشکیلاتی وبیرون از این ساختار ها بصورت مستقل به مبارزهء دادخواهانه وشریفانه پرداخته وصادقانه پیکار مینمائید به شما مراجعه میگردد :

 بمنظور تحقق بخشیدن به آرمان های شریفانه و اهداف انسان دوستانه از گذرگاه اعتماد سیاسی شفاف و رفیقانه و با این باور    که ارتباط سیاسی ، آرمانی و معنوی ما در مجموعه بزرگ مشترک دیروز ، گره خورده ، این ارتباطات گسست ناپذیر را که جبر شرایط  دیوار های کوچک و نازک بین ما ایجاد نموده ، استحکام ببخشید

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ساختار سیاسی  تشکیلاتی از خواست ها ، آرزوهای شرافتمندانه و انسانی خود شما ، شما را صادقانه فرامیخواند ، بیائید بخاطر رنجهای عظیم مردم افغانستان که مسوولانه در برابرمردم و ملت افغانستان در این زمینه تعهد سپرده ایم ، این دیوارهای نازک را از میان برداریم و افتخار اجرای تعهد خویش را در خدمت گذاری برای سعادت مردم و میهن مشترکآ و یکجا حاصل بداریم .

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان محتوا و حرف ، حرف این پیام را امانت سخن و ارادهء شما میداند و باصراحت و وضاحت اعلان میدارد که امتیاز معنوی عزیزان دراین خانه امن سیاسی بصورت کامل محفوظ است 

بلی دوستان و رفقای ارجمند!

با الهام از طرح فوق که درحزب محوری ریشه دارد  مسوولانه اذعان میگردد که مقامات کادری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان از سطح شورای رهبری سراسری تا شوراهای بیرون مرزی ، به اساس اصول و موازین قبول شدهء سازمانی و داشتن معیار های شفاف برای مسوولیت پذیری صادقانه ، میتواند در اختیارهر رفیق صاحب صلاحیت ، صلابت و شایسته قراربگیرد

لذا در چنین اوضاع و احوال و ضرورت حتمی مبارزهء مشترک و متحدانهء فعال برای فراهم نمودن دگرگونی های مطلوب به سود توده های وسیع مردم و میهن عزیزما و برای تآمین سعادت ، خوشبختی ، تآمین دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور و برای رهائی و نجات مردم شریف افغانستان از شرایط دشوار زنده گی ، وسیله این فراخوان نهایت صادقانه  ومیهن پرستانه ، با کمال احترام از همه رفقای عزیز سازمان های رفیق و نیروهای ملی و ترقیخواه کشور ، یکبار دیگر صمیمانه خواسته میشود تا به ندای مادر میهن و ندای وجدان در برابر حال و آینده کشورو مردم رنجدیده ما عطف توجه و احساس مسوولیت نموده با همان اعتماد رفیقانه سیاسی قبلی یکدیگر را صادقانه پذیرفته ، مطابق برنامهء علمآ تنظیم شده نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بطرف ایجاد خانه امن سیاسی گام های عملی بردارید ، تا باشد که دین و وظیفه مشترک خویش را در راه مبارزهء مشترک برای رفاه ، سعادت و خوشبختی مردم مستضعف کشور به مثابه یک نیروی یکپارچه و پتنسیال قوی سیاسی و اثر گذار در کشور ، با افتخار اداء نمائیم

دستان همه اعضای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان برای فشردن رفیقانه دستان شما دراز است .

زنده باد افغانستان و مردم آزاد و پرغرورآن

به پیش در راه همسوئی ها ، اتحاد ها و وحدت های صادقانه

هئیآت رهبری شوراهای بیرون مرزی نهضت واحد

زحمتکشان افغانستان

 

آخرین بروزرسانی ( یكشنبه ، 2 مارس 2014 ، 05:48 )