نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 3 می 2014 ، 05:29    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعیه

در مورد تدویر جلسه نوبتی  شورای کار

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان إ

جلسه نوبتی شورای کار شورای اروپائی ( ن . و .ز . ا .)  تحت ریاست  اینجانب مسوول شعبه اسناد و ارتباط  شورای اروپائی ، ساعت هفت شام روز سه شنبه مورخ 29اپریل سال روان  از طریق شبکه پال دایر گردید .

پس از تآئید اجندای کار جلسه، رفیق حفیظ الله همزاد رئیس شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، در رابطه به تحولات اخیر حیات درون سازمانی در پرتو هدفمندی فراخوان مشترک شوراهای بیرون مرزی ( ن . وز . ا. )، گزارش توضیحی ارائه نموده گفت که :

طوریکه رفقا در آگاهی کامل قرار دارند ، رفیق محترم شیرمحمد برزگر رئیس شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، چگونگی وضعیت سیاسی  و اجتماعی کشور را ،متآثر از راهکارهای سیاسی بیشتر از دوازده سال اخیر، دولت ناتوان و نا کارای افغانستان در موجودیت و حضوراشکار نیروهای بین المللی و همسویی این دولت با عاملین و عوامل بحران تحمیلی و گسترده و نا باوری های عمیقی که در حیات جامعه و مردم رنجدیدهء کشور می باشد ، در گزارش اساسی مجلس موسسان نهضت ، بصورت همه جانبه مورد تحلیل قرار دادند و برای بیرون رفت از این حالت و گذارازبحران بزرگ ،که کشور را در معرض فروپاشی اجتماعی قرار داده است ، ضرورت همبستگی و همیاری میان سازمان ها و نیرو های ملی ، دموکراتیک و ترقیخواه را دقیقآ مشخص نموده، این ضرورت را که از اهمیت عظیم دورنمای  آرمانگرایی برای سعادت و خوشبختی مردم برخوردار است ، یک امر وطنپرستانهء حتمی دانستند .

رفیق همزاد  در ادامه صحبتش گفت که بنابر همین وظیفه سترگ و تعهد یکه نیرو های عدالتخواه و سازمان های همسوء و رفیق،  بمنظور تآمین رفاه و سعادت برای مردم خویش  دارند ، شوراهای بیرون مرزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بتاریخ 14فبروری سال 2013 م، فراخوانی را عنوانی این نیروها و سازمان های همسوء و رفیق بدست نشر سپرد و از این هم پیمانان ، همفکران و یاران معتقد آرمان عقیده تی واحد ، خواست تا به ندای این فراخوان لبیک گفته دین وطنپرستانه شان را درشرایط حساس کنونی جامعه افغانی در رفتن به وحدت و اتحادها ، ادا نمایند .

خوشبختانه و با مسرت زیاد، چنین تفاهم رفیقانه روی هدفمندی فراخوان مشترک شوراهای بیرون مرزی با رفقای گرامی فعالین و کادر های شورای اروپائی ( حزب مردم افغانستان ) صورت گرفت و بتاریخ 21اپریل نشست مشترک نهایت رفیقانه و دوستانه، در باره وضعیت نهضت ترقیخواهانه افغانستان و بررسی راهکارها و شیوه های وحدت فکری و سازمانی ، راه اندازی گردید، که با کمال مسرت این اقدام وطنپرستانه و مسوولانه مشترک ، مورد حمایت و پشتیبانی رفقا و دوستان قرار گرفت . لذا شوراهای بیرون مرزی ( ن . و. ز . ا. ) باورمند و مصمم گردید که پروسه این مذاکرات و گفتمان صادقانه ، به موفقیت می انجامد و بالآخره با وحدت باهم ، مشترکآ افتخار محوری وحدت ها و اتحاد ها را با رفقا و یاران دارای آرمان مشترک عقیده تی در مجموعهء سیاسی مشترک دیروز مان نصیب خواهیم شد .

بعد مطابق پروگرام کار جلسه ، رفیق نیازمحمد آریامل مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپائی، ضمن ارائه گزارش  مبسوطی ،روی ساختار تشکیلاتی شوراهای کشوری معلومات داده از کارکرد های شوراهای کشوری به نیکویی یاددهانی نموده گفت که :از جمله این شوراهای کشوری طوریکه رفقا در جریان قرار دارند ، تنها شورایی بنام کشور فرانسه اصلآ وجود فزیکی نداشت و ندارد صرف در تقاضانامه رفیق تاج محمد فعال به تاریخ 14اکتوبر سال 2013 م مبنی بر پیوستن موصوف به شورای اروپائی  ( اصول گرایان ) آن وقت ، از شورایی بنام فرانسه به سر پرستی برادرزادهء شان محترم روزبه  (امیری ) یاددهانی کرده بود که  علت و عوامل نبودن چنین شورا را در فرانسه ، رفیق  محترم فعال خود بیان نموده و همه رفقا از آن عوامل آگاهی دارند .

گزارش شعبه تشکیلات در صورت ضرورت ، در آینده مطبوعاتی خواهد شد. .

متعاقبآ در بخش تشکیلاتی ، به اساس پیشنهاد شعبه تشکیلات ،  انتخاب رفیق گرامی محمد رحیم نامور عضو شورای کار ، به حیث مسوول شعبه ارتباط و تفاهم شورای کار شورای اروپائی به اتفاق آراء تآئید و تصویب گردید . و هچنان در مورد برخی مسا یل تشکیلاتی دیگر بعد از بحث و غور همه جانبه  شورای کار ، فیصله های لازم طی مصوبات جداگانه اتخاذ گردید .

در بخش دیگر از اجنداء جلسه ، گزارش شعبه نظارت و بررسی شورای اروپائی از چگونگی اجرا و تحقق بند سوم مصوبه تاریخ 20اپریل شورای کارکه توسط رفیق محترم عبدالرزاق عریف مسوول آن شعبه ارائه گردید ، بعد از بحث گزارش ارائه شده شعبه نظارت و بررسی به اتفاق نظر تایید شدو با رعایت همه نورم های اساسناموی در رابطه به موضوع ،ضمن تصویب مصوبه یی شورای کار ،  فیصله های لازم  اتخاذ گردید و پیشنهادداتی در زمینه به شورای محترم رهبری نهضت  تقدیم شد .

در پایان کار جلسه، بعداز ابراز نظر های ارزنده اعضای محترم شورای کار ، و جمعبندی نتایج مثبت از کار جلسه توسط رفیق همزاد رئیس شورای اروپائی ، نشست  شورای کار به اتفاق نظر، مسوولانه متعهد شدند که هر کسیکه  عمدآ و وظیفتآ در مخالفت به فیصله های جمعی شورای اروپائی و فیصله های مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان قرار گیرند و با فعالیت های ضد اساسات سازمانی  بخواهند فضای بی اعتمادی را برای برآورده نمودن امیال خویش  و برهم زدن وحدت ها با سازمان های رفیق ، سبب شوند ، در پرتو اساسنامه و موازین قبول شدهء سازمانی با ایشان برخورد میشوند  .

جلسه  ساعت 9 شب در فضای همبستگی رفیقانه خاتمه یافت .

صمد راحم برومند

مسوول شعبه اسناد و ارتباط

 

آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، 7 می 2014 ، 06:12 )