نوشته شده توسط آزادی    سه شنبه ، 6 می 2014 ، 06:23    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

در سوگ شهیدان خرمندک بدخشان

 

خـدا یــا تـــا کی ایــن درد فــــراوان

چرا آفت، چــرا غارت، بــدیـن سان؟

ز یکسو ســر بــریـــدن هــــای طالب

زیکســو ظلـــم پـــاکستــان و ایــــران

نبـود این قتـل عـــام کـافی بــــه مردم

که بــا زلـزال زدی بــرهم بــــدخشان

چـرا جــــــای تمــــام بیـــگنــــاهـــان

نکـردی خــانـــۀ ظــالــم تــو ویــران؟

به خرمندک دریــن بیست و دو خـانـه

نبـرد زین فـاجعـــه حتی یکی جــــان

خدایــــا روح شـان را شــــاد میـــــدار

بیــامرز آنی را کــه گشته قــــربــــان

ز دست مــــا نیــــایــــد جز دعــــایی

بـه روح این مسافـــر هــــای رضوان

فقـط صبر جمیـــل و عـرض حـرمت

به بـاقی مـــانـــدگـــان این شهیــــدان

ز تـــو ئیم و بــه تـــو هم بـاز گــردیم

قبـــول درگــهت اینـــــرا بـگــــردان

۰۴-۰۵-۲۰۱۴

صالحه وهاب واصل

هالند

 

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ، 6 می 2014 ، 06:26 )