نوشته شده توسط آزادی    یكشنبه ، 10 می 2015 ، 07:15    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فرخنده باد روز جهانی مادر

فرخنده باد روز جهانی مادر


اولین  و آخرین  پیوند  جانم  مادراست

بهترین  پرورده  روح روانم مادر است

تا نخستین مادری فرمود خالق درجهان

بعد ذات آن خدای  مهر با نم  مادراست

گرنبود اومن نبودم ،مانبودیم ، هیچکس

آفرینش های  مخلوق  جهانم مادر است

نورچشم اومنم خورشید تابان من اوست

درپس ظلمت فروغ جاویدانم مادر است

مهر مادر گرم تر باشد زخورشید جهان

روشنی  بخش زمین آسمانم  مادر است

گرمیء عالم  بود از مهر گرم ما دران

غمگسار و افتخار  بیکرانم  مادر است

حرف و لفظ اولین را بر زبانم  او نهاد

قوت گفتاري و نطق  و بیانم مادر است

موقف  مادر  گرامي، نام مادر مهر بان

در تمامی نام ها ورد  زبانم  مادر است

دانه ی   بودم   بگلزار  حقیقت   کاشتم

برکشیدم رنگ بوچون باغبانم مادراست

عبدالوکیل کوچی

مقام مادر

مادرم ، موجود  بی همتای من

گوهر  پاکیزه ی   یکتای  من

ای گرامی تر زخورشید جهان

ای فروغت بر تر ازدنیای من

قلب  تو   آیینه   دار   آسمان

مهر تو  پوینده  در رگهای من

جا یگا هت  بر فراز  کهکشان

ای  فرشته رو شنایی های من

گر خدا  از نیستی هستم  نمود

ازتو هستی یافت هستیهای من

منظرت سر چشمه  آب حیات

در  بساط  زندگی  آوای   من

حرف  اول  را  زتو آمو ختم

تا زبان شد مظهر  گویای من

اولین  آموزگار   من  تو  یی

ای مظاهیر ی تفکر های  من

رسم  قربانی   بمن  آمو ختی

راه  تو اند یشهء   پویای  من

جنبش عالمهمه بردست  تست

هم  تویی آرامش غمهای  من

جنت اندر زیر پای مادرا ست

خاک  پایش  جنت ماوای  من

نام  مادر   زنده  و جاوید  باد

مادرم  با  میهن  زیبا ی   من

عبدالو کیل کوچی

 

آخرین بروزرسانی ( یكشنبه ، 10 می 2015 ، 07:20 )