نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 15 آوریل 2017 ، 07:00    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
رسالت وحدت بدون اصالت وحدت هرگزإ


رسالت وحدت بدون اصالت وحدت هرگزإ

دراین برههء زمان (سه سال پسین دهه دوم دوهزار) تنازع و تقابل کشور های قدرتمند برای کسب منافع شان چنان دامن گسترده که احتمال خطرات جدی جهانی را متصورمیسازد. سایه این تأثیر گذاریهای همه جا به سر نوشت مردم کشور های دخیل و بی دخل چیره شده است. این وضعیت از هم پاشی و پراگندگی پدیده‌های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و بحرانات گوناگون را در مقیاس آسیب‌پذیری های متفاوت بر جوامع بشری تحمیل نموده است. افغانستان سر زمین خون ،آتش ،خوف ، فقردرعمق ناتوانی سیاست‌ها ی یک شبح دولت بیگانه ساخت، فرو غلطیده و نیرو های مسلط آن سرنوشت مردم وکشوررا ببازی گرفته‌اند.

گروه‌های زاینده این اوضاع به شمول دولت بیگانه ساخت موجود هر آن به بهره برداری نا مشروع شخصی و گروهی شان با شعار های عوام فریبانه چنگ میزنند و زخم خونین این سرزمین را خونین تر ودرد مردم را درمند تر میسازند. همه مشترکین قدرت حاکم چه در وجود ساختار مکتوم که به ظاهر دولت وحدت ملی خوانده می‌شود وچه خارج از این ساختار میخواهند بقای خود را در دهلیز کشی های اهداف بزرگ سیاستهای کلان حامیان شان مستحکم بسازند.

شعار های زیبا با واژه‌ها وکلمات مقبول وحدت ملی، همسوئی ، همگرائی اتحاد و اتفاق ورد زبانها وادای سخنوریها وزیب نوشتار ها میگردنند اما شور بختانه این همه کلمه سازیهای دلنشین و دماغ پذیر چون بصورت عام مطرح می‌شوند روزنه امید بخشی را نگشوده است.

از سوی دیگر نیرو های دیموکرات مترقی و داد خواه وبه تعبیر دیگر نیرو های چپ هم چنان اسیر طرح های عام برای گزینه سازی های سیاسی میباشند ولذا همه تلاشهای آنان نیز که با بسیج ساختن وتشکیل یک مجموعه مؤثر برای عملی کردن یک طرح بدیل عرض وجود کند به دلیل عام گرائی در گزینه های سیاسی به نتیجه صفر میرسد. فشرده تحلیل وضعیت تأثیر گذاری و تأثیر‌پذیری ها این چنین است . روح مبارزه انگیز و مبارزه گر انسانی برای هستی در برابر نیستی حکم اش جنبیدن است. مسیر ها را مفاهیم کیستی و چیستی نیروی های محرک تعین میکند.اینکه حرکت از کجا و با چه امکان ووسیله ای که شکننده نباشد آغاز شود نیاز مند خودشناسی استیم.

---

ازاین سطور به بعد بحث را برای توجیه عنوان آن به توجه رفقای هم اندیش میرسانم . تقاضا میکنم با تمام دقت به آن مکث نمایند. دراین خطوط خواست اصالتمند ورسالتمند هم اندیشان حزب مادر جمع‌بندی می‌شود. خواستی که سالها برای تحقق آن بحث‌های داغ وطرح های متعدد را هم از اراده یک رفیق همرو آرمان هم در اراده سازمانهای رفقای یک آرمان در مقاطع زمانی مختلف دنبال کردیم. در این بحث ها به حل سوالها وچرائی جدائی ها پرداختیم . علت جدائی ها دوری هاو پراگندگی ها را واضح ساختیم. عوامل آن را از گذشته تا زمان حال به بحث گرفتیم وبه روشنی کامل با صداقت تمام، مواضع آرمانی رابه اساس سر گذشت سیاسی تعریف کردیم و مفهوم هم اندیشی در راه آرمان مشترک را از آن استخراج نمودیم. از همان آغاز تا اکنون هر امکانی که برای یکجا شدن نیرو های چپ در گزینه وحدت مطرح بودو است در شعاع هم اندیشی آرمان آن را دنبال نمودیم. بدون ملحوظ رابطه‌های حزبی و سازمانی با رفقای خط آرمانی هم گام وهمقدم بودیم واستیم. این روان مسلط سازمانیست که به اساس قضاوت مشترک از حیات حزبی سیاسی مجموعه سیاسی شانرا بنا نهاده اند . رابطه سازمانی اصول هم اندیشی آرمانی را مخدوش ساخته نمیتواند. لغزش ها در سازمان رفقای هم اندیش معافیت ندارد.هرگاه کسی از سازمان ترد شده براساس همین روان مسلط در درون سازمان است.

وحدت خواهی بحثی دارای پیشینه در سازمانهای بازمانده از حزب مادر است. وقتی گذشته این بحث را مرور میکنیم مقالات ، یادداشت ها ، جلسات، گرد همائی های شبکه پالتاکی وامکان موجود شبکه فیسبوکی به توجه میرسند.وحدتخواهان هم اندیش قضاوت مشترک قدم بقدم و مرحله به مرحله به صورت نمایندگی دراین بحث‌ها شرکت کردند ، نظر ارائه نموده اند و جانبدار بوده‌اند. بصورت واضح همه این بحث‌ها یک مخرج مشترک را ببار آورده است که گزینه وحدت بصورت قطع به اساس قضاوت مشترک نسبت به گذشته حال و آینده سیاسی ممکن است وبس.اجماع فکر هم اندیشان بار، بار و تکراراین مساله را باز نویسی نموده و اینک باز هم مینویسد، واین بار با مستندات بیشتر آنرا بازگوئی میکند.

---

فعالین نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به حیث مجموعه حزبی سیاسی هم اندیشان یک آرمان ویک قضاوت، میراث دار آرمان و اهداف دیموکراتیک حزب مادر وپایه گذار اولین جمع آمد همروان (ن ف د ت ا وجاذب نهضت میهنی) (حزب واحد) و اساس گذار اولین کنگره هم اندیشان یک آرمان با خواست مسلط وحدت تمام نیرو های دارای سرنوشت مشترک را در هر سازمان دیگر نیروی خودی میداند وبرهمین اساس متکی به این رفقای هم اندیش وحدت طلبی مینماید.

دراین راستا همچنان گام های بیشمار گذاشته شد. طرح وحدت با «حزب مردم» در وجود نیرو های سالم اندیش بصورت رسمی آغاز شد . کمیسیونی در زمینه فراهم سازی مراتب به ثمر رساندن وحدت موظف شد که بعد از چندین نشست بصورت یکجانبه از طرف «حزب مردم» مسکوت وقطع گردید. شکست خلاف انتظار این سؤال را بازهم ایجاد نمود که خون افتراق هنوز در شاهرگهای آن حزب جریان دارد .

وقتی به شکست بحث و مذاکره وحدت مکث شود این واقعیت بر ملا میگردد که حزب مردم بازهم اسیر یک حلقه توطئه است. آیا صراحت لهجه میتواند مصلحت های سکوت سالم اندیشان در حزب مردم را روشن بسازد؟ باید پرده ابهامات دریده شود و همه مسایل واضح گردد.برای این کار فکر می‌شود محتوایات مذاکرات را مطبوعاتی بسازیم .این درخواست صورت میگیرد. اما پیش از آن گفتنی است که

رفقای سالم اندیش چطور میتوانند درمدیریت مخفی گروه سلیمان لایق زیر رهبری کادر رهبری حزب مردم خود را پیرو راه واندیشه های رهبر جاوید نام رفیق ببرک کارمل حساب کنند؟ رفقای سالم اندیش میدانند که کسانی به حیث نمایند گان تفکر سلیمان لایق ونماینده کودتای پلینوم هژده در حزب مردم ، حزب مردم را بکجا میبرند؟

رفقای سالم اندیش وقتی این فیصله را در طرح وحدت طلبی با حزب ترقی ملی خواندند که «کسی از اعضای حزب حق ندارد سالروز های یاد بود وگرامیداشت رهبران وروز های تاریخی مبارزه سیاسی رابر پا کنند» چه برداشتی از آن دارند ؟ وقتی این رفقا با یادداشت ها ومقالات از سالگرد های وفات و تولد رهبر ، تاسیس حزب وششم جدی تجلیل مینمایند مشخصه همفکری و پرنسیب سازمانی شان در تضاد وتقابل قرار نمیگیرد؟ در چنین حالت متکی به کدام اصل عضویت حزبی شان را تعریف میکنند؟ این سؤال‌ها جدی اند . در عین حال روشن نما برای درست دیدن و درست رفتن خود ما که صداقت مانرا نسبت به آنچه میگوییم محک بزنیم.

این یادداشت مخاطبین مشخص هم دارد. ما در کمیسیون های تنظیم پروگرام وحدت رفقای را از جانب «حزب مردم» داشتیم که اطمینان ما را برای حصول نتیجه مثبت قوت می بخشید. رفقای با شخصیت دانشمند آگاه متعهد ودارای صلاحیت کامل فکری و صلابت مدیریتی که امروز حاضر می‌شوند ازطرح وحدت بریده ها از آرمان استقبال نمایند. از طرح آن ترکیبی نا متجانس که رفقای هم اندیش شما در سازمانهای خود آنانرا بنا به انحراف آرمانی وبی باوری به رهبریت واقعی حزب مادر از سازمان خود ترد نمودند.گفتنی است اشاره ما به افراد معین در این ترکیب است .برمیگردیم به این نکته که در مورد وحدت هم اندیشان با گله مندی از این رفقا باید بگویم که برای کشیدن پرده اغفال از رخ وحدت واقعی و سالم، نقش شانرا ادا نکردند ودر اسارت تشکیلاتی صلاحیت داران چهره‌های شناخته شده کودتائی چند مرحله‌ ای بر علیه جمع آمد هم اندیشان اسیر باقی ماندند.

روح اسارت گیری در اعلامیه اخیر از نام ریس «حزب مردم» در آستانه پروگرام دوباره وحدت با «حزب متحد ملی» درست حکایت از عمل‌کرد اشغالگری کنگره ای را بیاد میدهد که مدیریت آنرا بیشتر نمایندگان تفکر سلیمان لایق از آن میان سلیمان کامجو وکودتا چیان چند مرحله ای حزب مادر نمودند. گماشتگان راس صلاحیت در تبانی این اعمال نفوذی از آن دم تا اکنون بر سکان رهبری ا شغال تکیه زده اند، واز هر طرح وحدت طلبی که احساس خطر نمایند به دسیسه متوصل میشوند. صریح و آشکارا میگوییم کسانی که با دید و بینش هم اندیشان در سازمان اصولگرائی هم اندیشان توافق نداشته باشند سازمان اصولگرائی برای‌شان پناه گاه امن نیست آنانی که با سالم اندیشی در جنگ بودند واستند میدانیم ومی بینیم که در کنار چه کسانی آرام گرفته‌اند. این لشکر چند نفره فقط مصروف بازار سازیهای که گویا از کسی «پس» نمانند میباشند . رفقای هم اندیش ما در هر سازمان باید آگاه باشند مداحان سیاسی با کم سوادی مشهود در سیاست که گاهی اینجا و گاهی آنجا جلوه نمائی میکنند وبا چال ونیرنگ در کنار رفقای سالم اندیش به ظاهر سازی مشغول می‌شوند پل پای شان درآ ستان کودتاچیان میرسد آنان خود نیزبدانند که در دنیائی تکنالوژی پنهان کاری های زیادی ممکن نیست .

میدانم این بحث نیش و نوش فراوان سخن داشت.هر دو آدرس مشخص است. ناله‌های حیله‌گرانه آنان که مستحق نیش استند بلند خواهد شد. آنچه واقع خواهد میشود لزومی برای تشخیص سیاه و سفید است،

وآنگاه گفتنی های بیشتری خواهیم داشت.

این تشخیص نسبت به هرفیگور لیدر شیپ دیگر که با سوء اراده ازضرورت ونیاز های وحدت نیرو های دیموکراتیک مترقی و دادخواه برای خود بهره ببرد و عطش ریس شدن را فریبکارانه ازاین نیاز مندی در خودفر بنشاند و با فریبکاری وروش های دو گانه گذشته پر افتخار آرمانگرایان حزب مادررا زیر سؤال ببردهرگز طرف خواست وحدت وارثین حزب مادر نمیتوانند باشند .

 

واما به آدرس همروان صدیق آرمانهای انسان خواهانه حزب مادر پیام وپیغام اصالتمندانه وحدت با پیگیری ادامه دارد. دست وحدت طلبانه ما همیشه بسوی شما مبارزین صدیق دراز است. ما میخواهیم شما یاران راه مشترک برای وحدت همروان آرمانهای حزب مادر پیشرو رسیدن به آرزو وخواست وضرورت وحدت در حال وبرای هر زمان تاریخی باشید.

رفقا ی گرانمایه قلم وقدم تان امید بخش باد

اجماع فکر همروان آرمانهای انسان خواهانه حزب مادر