نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 22 آوریل 2017 ، 06:52    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فراخوان به ندای مادر وطن خونین إ

فراخوان به ندای مادر وطن خونین إ


خواهران پاکدل ، مادران و زنان میهن دوست افغانستان إ

از وضعیت و رویداد های سیاسی و اجتماعی ناهنجار کشور به یقین کامل محسوس هستید که میهن ما افغانستان به عنوان بخشی از جغرافیای جهانی در موقعیت اساس قارهء آسیا ، شامل محاسبات بزرگ جهانی بخاطر تحقق اهداف ستراتیزیکی شان  قرار گرفته و از تقابل منافع سیاست های بزرگ بین المللی با زخم های خونین ، متالم گردیده است . این سرزمین مدت های طولانی است که به میدان بازی های سیاسی و اهداف ستراتیزیک کشور های جهانی ، منطقه و همسایه های ناخلف و پرمدعای کشور ما تبدیل شده است .

حاکمیت های ناکاری تقریبآ دونیم دههء اخیر عمدتا بحیث افزار کاری درجهت برآورده شدن مقاصد و سیاست های قدرت های جهانی ذیدخل در قضایای کشور، بیشتر جانفشانی و خوش خدمتی نموده تعهدات خویش را برای عرضه خدمت گذاری برای وطن و مردم مصتضعف کشور ، فدای امیال ناشایست خویش کرده اند . همین اکنون حاکمیت فاسد ، تفنگ و زور ، تشدید خشنوت ، فعالیت های گستردهء هراس افگنی و دهشت افگن ، تروریزم ، فعالیت های تبهکارانه مافیای مواد مخدر ، فساد وسیع ( قانونمند شده ) اداری دستگاه دولتی و غیره فعالیت های تروریستی در سراسر افغانستان که هر روز یکجا با رویداد های ناهنجار،  گسترده و پهنهء بیشتر اختیار می نماید ، بیداد نموده ، زنده گی مردم رنجدیده و عذاب کشیده و جغرافیای سیاسی کشور را درتنگنای نابودی قرار داده است .

بنآء چنین وضعیت بحرانی و ناهنجار کشوردر این مقطع تاریخ ، یکبار دیکر مادر وطن را وامیدارد تا در این برحه معین تاریخی همان طوریکه تاریخ مبارزات آزادی خواهی و حراست و دفاع از خاک و مردم عزیزمیهن ، مشهود از نقش و سهم فعال دلیر زنان قهرمان و مادران پیکارجوی وطن در آزمنه های مختلف بوده و صفحات زرین تاریخ با نام و کارنامه های پرافتخار پیکار وطن پرستی و آزادی خواهی شان مزین می باشد ، به شما خواهران پاکدل ، مادران و زنان وطن پرست و وطن دوست رجوع نموده دست نیاز همبستگی را در این رزم گاه روشن پیش نماید تا رسالت خویش را بار دیگر برای نجات وطن و مردم خسته از جنگ و نجات کشور واحد ما افغانستان از پرتگاه حتمی تباهی و نابودی ، بر پایه همبستگی صادقانه صرف نظراز هرگونه تعلقات سمتی ، قومی ، سیاسی ، لسانی، ملیتی در یک نهاد سراسری اجتماعی بدون وابسته گی های سیاسی و سازمانی ایفاء کرده باری دیگر صفحات تاریخ مبارزات آزادی خواهی کشور را با درج نقش آفرینی پرافتخار خویش مزین تر سازید .

به این منظور از خواهران عزیز و زنان و مادران با احساس و پرافتخار کشور تقاضا میگردد تا در داخل و خارج از میهن کنفرانس های وسیع سراسری را با درنظرداشت هرامکان ( با استفاده از میدیا ونشت های حضوری )  صادقانه تدویر نموده در رابطه به ایجاد چنین نهاد واحد سراسری اجتماعی غیر وابسته ،  وطنپرستانه گفت و گوو تبادل نظر نمایند تا باشد که افتخار چنین خدمت گذاری بزرگ برای مادر وطن ، به نام نامی شما دلیر زنان کشور به تاریخ آینده کشور با خطوط زرین حک گردد.

حمیده همزاد

20 اپریل 2017  کشور هالند

 

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ، 2 می 2017 ، 06:36 )