نوشته شده توسط آزادی    سه شنبه ، 2 می 2017 ، 06:25    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
عدالت اجتماعی دیدگاه های است شامل عدالت و انصاف إ

عدالت اجتماعی دیدگاه های است شامل عدالت و انصاف  إ


اخیرا برخی از رسانه های جمعی کشور ایده های ارگ نشینان کشور را در رابطه به ( عدالت اجتماعی ) در کشور اشاعه نموده اند که گویا دستگاه دولت ، عقد پیمان صلح ؟ با قاتل هزار ها انسان وطنم گلب الدین حکمتیار ، رهائی ده ها تن از جنایت کاران شریر وی را از زندان ، پرستیژ دادن سیاسی  برای این جنایت کار رانده شده از میان مردم نجیب و شرافتمند میهن  در جامعه ،  فراهم ساختن  شرایط زنده گی با امتیازات شاهانه برای وی و افراد جنایت پیشه اش در کابل و و و ، همه در بستر ( عدالت اجتماعی ) بخاطر منافع علیای کشورصورت گرفته و میگیرد ؟

امروز مردم عزیز ما بخصوص نسل جوان روشن ضمیر و سالم اندیش کشور با درک دقیق از مفهوم عدالت اجتماعی ، به چنین تبلیغات فریبنده باور نداشته و به آن وقعی نمیگذارند زیرا در رابطه به مسئله اساسی  عدالت اجتماعی چنین می اندیشند :

عدالت اجتماعی  دیدگاه های شامل عدالت ، انصاف و برابری در جامعه  بوده تمام افراد جامعه از لحاظ حقوق برابر زنده گی شهروندی  ، « از لحاظ جسمی و روانی خویش را مصئون احساس نمایند » . زیرا هدف عدالت اجتماعی در کشور مبتنی بر مشارکت همه جانبه و مساوی همه افراد از طیف های وسیع جامعه برای تآمین و برآوردن نیازمندی های شان و مستفید بودن و برخورداری مساوی شهروندی از عین حقوق و خدمات عامه میباشد . ولی متآسفانه  نابرابری و بی عدالتی عمیق شهروندان کشور،  ریشه در سیاسیت های لیبرال و سیاست های دیکته شده از بیرون برای عملی ساختن اهداف استراتیژیک کشور های ذیدخل در قضایای افغانستان دارد .

زیرا طوریکه دیده میشود طی سال های اخیر ، بویژه طی مدت دوسال و چند ماه حاکمیت موجود ، نابربری ها و بی عدالتی ها در میان اقشار وسیع وبخش های مختلف مردم با پهنه وسیع گسترده شده است . نابرابری های فرهنگی، تبعیض میان ملیت های مختلف باهم برادر کشور ، تبعیض نژادی ، منطقوی ، زبانی و مذهبی  ، گواه بر نابرابری و بی عدالتی تکاندهنده ئی در عدهء زیادی از مناطق ، محلات و مردم عزیزما است .

نابرابری از لحاط صحی و بهداشتی ، کار ، شغل و معیشیتی درکشور بیداد میکند ، فساد عمیق اداری ، کشت و قاچاق مواد مخدر ، نبودن امنیت ، گرانی سرسام آور قیمت های کالاهای مورد ضرورت روزانه اولیه ، کرایه بلند حانه های رهایشی ، زنده گی عدهء از اهالی  در خرابه ها و ویرانه ها، کمبود مواد سوخت و وسایل دیگر زنده گی ، به حد وسیع گسترده و دامنگیر مردم شده است .

فشار های روانی ، افسرده گی بنابر ضعف مدیریت و ناتوانی رهبری قوای مسلح در سراسر کشور ، خون ریزی های بی شمار ، مردم رنجدیده و عذاب کشیده ما را سرگیچه ساخته است . بی عدالتی و نابرابری اجتماعی و اقتصادی با وضعیت بحرانی ناهنجار کنونی ، میان مردم کشور پهنه وسیع کسب نموده و فاصله بزرگ میان فقر و ثروت به سرعت به بلند ترین حد  رسیده است . صاحبان زور و قدرت مافیائی که در ارگان های رهبری نظام قرار گرفته اند با نقص بیشترین مفاد قانون اساسی و عدم تامین حاکمیت دولتی به وسیله حاکمان کشور و   با استفاده از شیوه های مختلف فشار بالای زنده گی مردم  و جامعه ،  هستی مادی میهن را به غارت برده اند و مردم مصتضعف کشوررا در زیر خط قرمز حیات و زنده گی  ، قرارداده اند.

همهء این شواهد در افغانستان در وضعیت بحرانی کنونی ، مردم سراسر کشور نسبت به دولتمردان حاکمیت فعلی  نسبت به عدم داشتن توانائی مستقال خدمتگذاری برای وطن و مردم ،بی باور شده اند .

به این ترتیب که این بی عدالتی ، نابرابری و بی انصافی اجتماعی ریشه های عمیق و ژرف در سیستم حکومت داری دولتمردان  دارد ، راه درازی برای تآمین آنها را باید پیمود

برای پیمودن موفقانه این راه ، تاریخ برای نیرو های عدالت خواه ، ترقی خواه ، ملی ، دموکراتیک ، هم اندیش متعهد به آرمان عقبده تی خدمتگذاری برای تآمین رفاه و سعادت انسان زحمتکش کشور بخاطر رفع مسوولیت در پیشگاه تاریخ آینده میهن ، تآکید میدارد که سلیقه های سیاسی شخصی و به افزار قرار دادن اعضای شامل تشکیلات نهاد های خویش را برای حفظ و نگهداشتن موقف های معنوی سیاسی خویش کنار بگذارند و جهت تعهدی که بخاطر رنج های بیکران خلق کشور سپرده اند ، برای تشکیل یک پتنسیال قوی سیاسی همبسته و متحد در عمل ،  صادقانه و وطنپرستانه ، همدیگر پذیر شوند . زیرا مبارزه متداوم و پیکار مشترک و متحدانهء همه نیروهای عدالت خواه ، ملی و دموکراتیک ، یگانه راه و وسیله نجات برای رهائی مردم و کشور از بحران عمیق و گستردهء موجود ، تآمین عدالت اجتماعی واقعی و رفع مسوولیت  در برابر تاریخ آینده مبارزات عدالت خواهانه ، وحدت صادقانه و مسوولانه همه نهاد های فوق الذکر«   در امر مبارزه بخاطر ایجاد یک جامعه مدنی مبتنی برعدالت اجتماعی ، صلح ، امنیت و قانونمند ، تلاش برای ایجاد نظم اجتماعی نوین بر پایهء برابری و عدالت برای همه بخش های زنده گی اجتماعی ، پشتیبانی از برخورداری مردم از دموکراسی ، آزادی های بیان و اندیشه ، پشتیبلنی از مبارزه مردم بخاطر تآمین حقوق حقه شهروندی اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شان و سایر حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حیات جامعه  » می باشد .

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان یکبار دیگر دست محکم  ، صمیمانه و شفاف وحدت خواهانه را برای شما نهاد های هم اندیش و شخصیت های محترم مستقل سیاسی دراز مینماید تا با یگدیگر پذیری صادقانه و گذشت های سیاسی  با صداقت تمام ، با گذاشتن گام  های استوارمسوولانه در عمل ،  فرصت زمانی را از دست نداده در برابر تاریخ و به پیشگاه مردم عزیز کشور منحیث افراد تعهد سپرده مبارزه دادخواهانه و عدالت خواهانه ،  مسوولیت عظیم تاریخی خویش را مرفوع سازیم .

برآوردشدن افتخارات خدمتگذاری برای مردم و میهن ، در وحدت و همبستگی است .

حفیظ الله همزاد

 

دوم ماه می 2017