نوشته شده توسط آزادی    دوشنبه ، 29 می 2017 ، 06:15    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
جلسه شورای هالند نهضت واحد زحمتکشان افغانستان دایر گردید إ

جلسه شورای هالند نهضت واحد زحمتکشان افغانستان دایر گردید إ

ساعت  7:30  شام روز یکشنبه 28 ماه می 2017 عیسوی جلسه شورای هالند نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تحت ریاست رفیق انجام الدین فیضی معاون ان شورا ، دایر گردید .

پس از تصویب اجندای کار جلسه ، رفیق انجام الدین فیضی گزارش مبسوطی در رابطه به چگونگی کارو فعالیت  هالند ارائه نموده روی وظایف سازمانی اجرا شده به جلسه معلومات داد . همچنان رفیق فیضی  طی ارائه این گزارش ، کمبود ها و نقایص کار و فعالیت شورای هالند را برجسته ساخت که دررابطه به رفع کاستی ها تدابیر لازم اتخاذ گردید .

بعد مصوبهء نشست مورخ 12 اپریل شورای کار شورای اروپائی و نامه مشترک ضمیمه آن بخوانش گرفته شد و به اتفاق نظر ، مورد تآئید قرار گرفت .

در بخش تشکیلاتی ،  بعد از بحث و ابراز نظر رفقا ،  به اتفاق آراء  رفیق انجام الدین فیضی بحیث رئیس شورای  و رفیق انجنیر عبدالفتاح حبیبی بحیث مسوول شعبه تشکیلات شورای هالند نوزا انتخاب گردیدند .

متعاقبآ رفیق فیضی و رفیق انجنیر حبیبی از اعتماد رفقا مبنی بر انتخاب شان در موقف های تشکیلاتی فوق اظهار امتنان نموده در امر تحقق وظایف حیات درون سازمانی در روشنی به اساسنامه ، فیصله های شورای اروپائی و شورای محترم رهبری مرکزی نوزا در همکاری اعضای شورای هالند متعهد شدند .

بعدآ تعدادی از رفقا روی مسایل مورد نظر ، پیشنهدات و نظریات ارزشمند شان را ارائه کردند

در پایان ، رفیق حفیظ الله همزاد انتخاب دو رفیق ارجمند فوق را  برای شان تبریک گفته موفقیت های شان را در رابطه به تحقق وظایف سازمانی شورای هالند تمنا نمود و با صحبت مفصل وظایف سازمانی بعدی شورای هالند را مشخص ساخت .

جلسه ساعت 9 شب در فضای همدلی رفیقانه به کارش پایان داد .

 

گزارشگر اصولیت از کشور هالند .َ