نوشته شده توسط آزادی    یكشنبه ، 3 سپتامبر 2017 ، 06:38    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
هسته نهضت فراگیر دیموکراسی وترقی افغانستان در کجا بارورمیشود؟

محمد یعقوب هادی

هسته نهضت فراگیر دیموکراسی  وترقی افغانستان در کجا بارورمیشود؟

جهان کنونی ما  محصول دگرگونی های سیاسی است که در  نیم دهه هشتاد قرن بیست آغازشده است. زمانی که دیوار نظام مند  قطب بندی جهانی بر هم ریخت ورویا روئی ساختار ها در سیمای  جنگ سرد در ظاهر فر ونشست کرد. رویداد های که جغرافیای  تمام سر زمین های کشوری از آن  تاثیر پذیر گردید. افغانستان  هم به عنوان یک  کشور در جهان وابسته عصر، تحت تاثیر اوضاع جهانی  دست خوش این واقعات تاثیر گذار شد. از همانگاه  وابستگی ها و علایق طبیعی من شدن  وامتیاز طلبی های فردی  عده از بازیگران در عرصه سیاست وقدرت کشورما به اندیشه آنان غالب و فایق آمد و اختلال فکر آنان بر نامه ریزی های  دولتداری آنان را نیز به انحراف کشانید، وبا یک عقب گرد نا بخردانه در برابر فعالین  مبارزه حق و عدالت ، متعهد ،متحد و آینده نگر قرار گرفت . کشتن انگیزه های مبارزه که پیش از تاریخ  چهارم ماه می  نوزده هشتاد و شش،  برابر با 13 ثور سال سیزده شصت وپنج آغاز شده بود در همین تاریخ زیر نام پلینوم هژدهم علینت پیدا کرد. با وجود خط کشی های آرمانی فعالین حزب مادر با احساس مسئولیت در برابر مردم و سر زمین برای حفظ  نظام مندی  اداره کشور   در خط مدافع و حمایت حاکمیت وقت  ایستاده شدند وتوانستند پیروزی های  متعدد را  چون جنگ مشهور جلال آباد که به نام  حاکم وقت امتیاز آنرا دزدیده و تاپه میزنند  و دها پیروزی دیگر رابه نفع حاکمیت وقت رقم بزنند. اما همانگونه که گفتیم توطئه در برابر فرو پاشی رزمگاه آن حاکمیت  وگردان سپاه پرور آرمانی آن که از قبل آغاز شده بود با جریان  خیانت بار رویکرد باد آورده از شمال  بسوی جنوب سبب پراگندگی مضر و مخرب، برای به هم رسی نیرو های هم فکر شد. انفجاراین رویکرد توطئه آمیزکه به فرار فرد محوری "حفظ شده" آن بالاخره انجامید سالها را در بر گرفت تا گرد و غبار آن فرو بنیشند وآرام آرام روابط سنتی  رفیقانه بسوی پیوندگاه انسجامی ره باز نماید. درست با رسیدن همروان به نقطه اتصال پایگاه رزم آرمانی طی یک پروسه ادغام  وتشُکل شکل گرفت ونهضت فراگیر دیموکراسی وترقی افغانستان در نتیجه اجماع فکر مجلس موسس ورهبریت پیشروان مبارزه آرمانی  چون زنده یاد رفیق محمود بریالی به ریاست رفیق گرامی شیر محمد برزگر اعلام موجودیت کرد .

دریچه امید بسوی آینده گشوده شد. از سر گیری مبارزه پرشورنیروی مبارزه را توان بیشتر بخشید بزودی  در سطح  نواحی شهر ملیونی کابل ، تمام ولایات کشور وولسوالی های امن  کشور و در خارج از کشور در بیشترین  از کشور ها شورا ها وکمیته های حزبی  ایجاد گردید. مبارزه در همه عرصه ها و بطور فعال و محسوس در عرصه های سیاسی  اجتماعی فرهنگی  آغاز و دریچه های مطبوعاتی با ارائه مسایل پر محتوا باز شد . در تمام سایت ها وامکانات مطبوعاتی پنجاه درصد نویسندگان مطالب متنوع آن فعالین همین مجموعه سیاسی  یا میراث داران ارمانی حزب مادر (حزب دیموکراتیک خلق افغانستان) بود. با دریغ  وافسوس که خون توطئه قدیم با حیله ونیرنگ در بدن این تن مبارزه راه یافته بود، ومنتظر فرصت برای حمله و مصاب ساختن اندام آن نشسته بود. واین فرصت را با یک ضایعه بزرگ همانا نبود وکمبود پیشرو مبارزه زنده یاد  رفیق محمود بریالی  پیدا کرد و از فردای وداع آن زنده یاد، با صف بندی از قبل مهندسی شده  به توطئه آغاز کرد.

مجموعه سیاسی که بصورت واقعی فراگیر شده بود. در یک لحظه کوتاه توانسته بود مطابق قانون احزاب زودتر از بیشترین تشکیلات سیاسی بصورت واقعی کمیت وکیفت خود را برای فعالیت رسمی ارائه کند.   سازمانی  که توانست در پروسه های سیاسی شامل شود و تا سطح نامزد ریاست جمهوری از کاندید تحت مشوره همین گروپ مخفی شده  بنا به ظوابط سازمانی چنان حمایت کند که در برابر رقبای زردار وتفنگدار کاندید حزب را فقط با رای سالم در مبارزات انتخاباتی برازنده بسازد. اعضای حزبی که در نتیجه  باز شناسی هویتی خود توانستند در مراسم تدفین وتکفین رهبران  پیشرو خود  با اعزاز و اکرام در زادگاه شان به رسم گذشته گان مبارزه، با ایشان وداع نمایند . سازمانی  که با نمایش توانمندی پی هم درخواست اتحاد و ائتلاف  در یافت میکرد.سازمانی که در جوی سیاسی فساد هیچ ملاحظه از هیچ نوع رابطه ای نا مشروع برای موجودیت خود بروز نداد و دست آموز وهیچ نیروی غرض الود  طماع  نبود، حسادت توطئه گران قدیم را بر انگیخت وقسم خوردند که این توان و انرژی را از هم بپاشند. به راستی چنان کردند.آنها کردند و موافق با طبیعت توطئه شان وعقده مندیهای گذشته شان باید میکردند  مگر افسوس اینجاست که آنها در پهلوی  یاران همرو ما این توطئه را پیروز ساختند.

حالا که بعد این همه شکست و ریخت  چنان حزب فراگیر، محتاج وحدت با باندیست های امینی شد وحالا که طرح توطئه وقسم به عقده های حقارت دیگر حرف پنهانی نیست باید یاران همرو ما بخوبی بدانند که  هسته نهضت  فراگیر دیموکراسی  وترقی افغانستان در کجابارور میشود؟ میراث داران مبارزه آرمانی حزب مادر شایسته همروی با کدام جمع آمد سیاسی اند؟ چتر مطمین مبارزه هدفمند راه رهبران وپیشروان مبارزه حزبی و سیاسی ما کجاست؟ گره گاه سرنوشت مشترک مبارزه آرمانی ما چیست؟ در این روزها که  درصفحات شبکه های اجتماعی  صراحت  سخن یاران وهمروان را بخوانش میگیریم امید های تازه میشوند که این اطمینان را قوی تر میسازد رفقای هم اندیش ما جمع آمد مطمین  همباوران را به شدت نیاز میدانند که به حیث همرو راه وآرمان با صداقت تمام میتوان گفت  فعالین نهضت واحد زحمت کشان افغانستان هم اندیشان راه ،ارمان وسرنوشت مشترک را خوب میشناسد و به همین لحاظ است که بصورت متدوام با زبان مشترک از ریس تا اعضای آن نیاز زمان ورسالت واصالت شانرا برای چنین فراخوان مکرر اعلام میدارند چنانچه دراین روز های دشوار که گذرگاه شادیانه های عیدی را دشمنان مردم  و سر زمین مردم، سیاه پوش ساخته اند  نهضت واحد زحمت کشان افغانستان که خود را همدرد مردم میداند برای وسیله سازی برگزاری  جشن های شادیانه عیدی مردم با تاکید خواستار وحدت نیرو های خدمت گار مردم شده وبا صراحت فراخوان میدهد

"از تمام وجدان های بیدارکه در هر کجای دنیا وجود دارند و نسبت به سرزمین مادری و آبایی شان اگر کمترین احساس در آنها باقیمانده باشد میطلبیم، تا لطفاً از طریق حرکت  های مدنی، انسانی و بشر دوستانه درمحلات زیست شان، عنوانی دفتر سازمان ملل متحد و زعامت موجود امریکا در رأس آقای ترامپ، به وسیلۀ نامه های سرگشاده و اعتراضات عظیم و بزرگ با هر نوع امکان و ابزاری که در دسترس باشد، برای حفظ شرف مادروطن که پیراهنش را دریده اند، عریانش ساخته اند و وطن فروشان به لیلامش گذاشته اند، ادای دین یک قطره شیر سفید مادر را بجا آورند و مسئولیت خویش را در برابر خدا، تاریخ، وطن و نسل آیندۀ افغانستان ایفا نمایند.  به تماماً نیروهای با درک، بالنده، وفادار به عدالت و نظام دموکراسی پیشنهاد مینماییم تا جاه طلبی، خود خواهی و تخریب همدیگر را کنار گذاشته، در پی ایجاد یک تشکل واحد که پاسخگوی نیاز های زمان باشد،  دست به کار شده، وقت را با خود محوری ها و کجروی های بی حاصل از دست ندهند. آنانیکه به دور از رفتار های اخلاقی، شرافت و عزت اندیشه و تفکر، از گرفتن نام رهبران و افتخارات دیروز مکتب ما ابا میورزند، جز جفا و انحراف که زادۀ کرنش و زانو زدن در برابر ارتجاع حاکم و دادن تعهدات به آنها میباشد، چیزی دیگری بوده نمیتواند.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بدین مناسبت که مردم افغانستان به ادای فریضۀ دینی مشغول اند، به اشک خونین مادر وطن سوگند یاد میکند که در راه همدلی، همسویی، وحدت و برادری- هیچگونه ادعای مشروط نداشته و حاضراست با تمام طرف های که با اصول زرین عدالت خواهی پشت پا نزده و در کنار قدرت های ارتجاعی، خود فروشی و خودنمایی را مغایر اصول خود دانسته، باور مندیم که به جز رعایت اصول، هیچ مقامی برای اعضای پرافتخار و رهروان نهضت، ارزش نخواهد داشت"

رفقای شرافتمند هم اندیش! با تکرار وتائید شما را برای اظهار نظر وطرح میکانیزم عملی  پیرامون این سازندگی فرا میخوانم . بیائید بازهم پیمان مانرا بخاطر وحدت نیرو های هم اندیش تجدید وتازه بسازیم.

محمد یعقوب هادی