پیام تبریکی

 

اولتر از همه اغازنشرات سایت وزین آزادی – ارگان نشراتی شورای  سراسری حزب واحد در فدراتیف روسیه را خدمت رفیق محترم حفیظ الله حبیبی مسوول سایت  واز طریق ایشان خدمت جمله اعضای رهبری حزب داحد در فدراتیف روسیه شادباش و تهنیت عرض میدارم.ضمنا امادگی کامل خویش وجمله اعضای سازمان جوانان  مربوط شورای سراسری حزب واحد در فدراتیف روسیه را جهت هر نوع همکاری و کمک  در زمینه ابراز میداریم.موفقیت تان ارزومیداریم.

با تقدیم احترامات فایقه

ببرک غوربندی

مسوول بخش جوانان شورای  سراسری حزب واحد در فدراتیف روسیه

 

 

پیام تبریکی شورای شهر کراسنادار فدراتیف روسیه حزب واحد افغانستان

صمیمانه ترین تبریکات از جانب خویش وجمله اعضای شورای شهر کراسنادار فدراتیف روسیه حزب واحد افغانستان را به افتخار اغاز نشرات انترنیتی سایت ازادی – ارگان نشراتی شورای سراسری حزب واحد در فدراتیف روسیه را خدمت جمله اعضای رهبری شورای سراسری حزب واحد در فدراتیف روسیه تقدیم داشته .امید واریم سایت ازادی .رو در راستای انتقال ونشر کارکرد های حزبی وسازمانی حزب واحد و ضمنا در تحکیم وحدت هرچه بیشتر اعضای حزب واحد درفدراتیف روسیه مفید و ثمر بخش واقع گردد. موفقیت و حوصله مندی هر چه بیشتر به رفیق محترم حفیظ الله حبیبی گرداننده سایت ازادی را ارزو میداریم.

با احترام

حسین بابک

معاون شورای سراسری حزب واحد در فدراتیف روسیه و

رییس شورای شهر کراسنادار حزب واحد افغانستان